“ Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in de samenleving te participeren. Cultuur, sport en natuurbeleving horen daarbij. ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
School

Meer kansengelijkheid

GroenLinks wil leerachterstanden, ongelijke kansen en uitval zonder diploma voorkomen en bestrijden. Samen met scholen en andere instanties zullen hiervoor specifieke plannen worden gemaakt. Mogelijke ideeën zijn schooltijdverlenging, kleinere klassen en zomerscholen. We willen ook sterk inzetten op het ontwikkelen van taalvaardigheden en computervaardigheden voor mensen die zich daarin minder redden. Hierin zien wij vooral een rol voor de bibliotheek. In deze tijd zijn een laptop en internet een must om mee te komen in de maatschappij. Daarom willen wij dat iedere leerling de mogelijkheid heeft een laptop of iPad te gebruiken. De regelingen om ouders met een krappere beurs hierin te ondersteunen moeten worden uitgebreid en laagdrempeliger worden.

Aansluiting bij werk

GroenLinks wil ervoor zorgen dat Dordrecht goede opleidingen biedt die aansluiting hebben met het bedrijfsleven. We zetten daarbij vooral in op studenten in de zorg en technisch en praktisch geschoolde studenten. Bovendien geven we speciale aandacht aan opleidingen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en gebruik van grondstoffen te verminderen (voor banen in de energietransitie, hergebruik- en reparatie-industrie). Om dit te bereiken gaan we in overleg met het bedrijfsleven, DaVinci, ROC en de Duurzaamheidsfabriek.

Onderwijs

Kwaliteit van onderwijs verhogen

GroenLinks wil het lerarentekort aanpakken door het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het aanstellen van klassenassistenten en vakleerkrachten. Op die manier wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd en de werkdruk verlaagd.

Sport, creativiteit en cultuur stimuleren

School moet een plek zijn waar kinderen niet alleen de basisvaardigheden leren, maar waar ze ook hun creativiteit kunnen ontwikkelen, met cultuur en natuur in aanraking komen en waar gesport en bewogen wordt. GroenLinks wil het schoolzwemmen herinvoeren op alle scholen/groepen waar nog niet iedereen een B-diploma heeft. Met zo veel water om ons heen in Dordrecht, moet zwemles voor alle kinderen toegankelijk zijn en niet alleen voor kinderen uit rijkere gezinnen. GroenLinks stimuleert sport, natuurbeleving en muziekles op school, waarbij wij graag zien dat dit door vakdocenten begeleid wordt. Ook willen wij dat creativiteit in de brede zin wordt gestimuleerd, mede om persoonlijke ontwikkeling, weerbaarheid en zelfstandigheid te vergroten.

Scholen waar iedereen zichzelf kan zijn

We vinden het belangrijk dat kinderen en studenten zichzelf kunnen zijn op school, dat er sprake is van veiligheid, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle scholen voorlichting geven over onder andere seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, ons slavernijverleden, racisme en discriminatie. Dit kan ook bijdragen aan een ontspannen stad waar meer begrip is voor elkaar.

Gezonde lucht in scholen

We willen dat in alle scholen een goede luchtventilatie is, zodat ieder kind les krijgt in een lokaal met gezonde en frisse lucht. Behalve dat dit goed is voor de gezondheid, kunnen leerlingen zich hierdoor ook beter concentreren.

Onderwijs

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.