“ GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
elektrische auto

Energiebesparing

Als we minder energie gebruiken, wordt energie goedkoper en kunnen we sneller met alleen duurzame energie volstaan. In samenwerking met o.a. Drechtse Stromen willen we het isoleren van woningen en andere gebouwen aanmoedigen. Verder willen we bedrijven en organisaties stimuleren om mobiliteit te verminderen en efficiënter te produceren. Hiervoor zetten we in op voorlichting, advies, voorschriften en handhaving. Ook kunnen bedrijven soms samenwerken om gezamenlijk het energiegebruik te verminderen. Wij willen die samenwerking stimuleren en faciliteren.

Windenergie

Energiearmoede tegengaan

Veel mensen hebben moeite hun energierekening te betalen. GroenLinks wil ervoor zorgen dat de energietransitie niet leidt tot (meer) energiearmoede. GroenLinks vindt daarom dat subsidies voor bijvoorbeeld het isoleren van woningen, het installeren van zonnepanelen en duurzame warmtevoorziening vooral bedoeld moeten zijn voor mensen met een laag inkomen. Verder willen we een ruim fonds voor leningen met lage rente en subsidies. Dit moet ook gebruikt kunnen worden door mensen die een woning huren en zelf energiemaatregelen willen nemen.   

Duurzame energie

GroenLinks wil dat meer energie duurzaam wordt opgewekt. We zetten daarom in op zonnepanelen op daken (bijvoorbeeld schooldaken), nabij infrastructuur (zoals bij parkeerplaatsen en rijkswegen), op industrieterreinen en in zogenaamde restruimtes. Windenergie willen wij mogelijk maken langs infrastructuur (zoals rijkswegen) en op industrieterreinen, om zo overlast voor inwoners en verdere aantasting van het landschap zo veel mogelijk te voorkomen. Hierover zullen we afspraken maken met coöperaties en bedrijven. Verder kan het zuiveren van afvalwater gebruikt worden voor energieopwekking. Voor zowel windturbines als zonneparken geldt dat we de locaties zorgvuldig kiezen en ruimtelijk en ecologisch inpassen, in overleg met en met compensatie voor omwonenden. De Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden is daarbij een vertrekpunt. Bij dergelijke initiatieven participeert de gemeente financieel en samen met omwonenden wordt de besteding van de opbrengsten van de energie bepaald. Naast de huidige beschikbare technieken om duurzame energie op te wekken, onderzoeken we de mogelijkheden van geothermie, aquathermie en andere nieuwe technologische mogelijkheden en nemen die, zodra die operationeel zijn, in de plannen op.

Verwarming en verkoeling

GroenLinks wil dat corporaties, bedrijven en woningeigenaren worden ondersteund om de meest effectieve fossielvrije voorziening voor verwarming en verkoeling te realiseren. Op het moment dat een woning of bedrijf wordt aangesloten op een warmtenet of ander alternatief, willen wij dat verkoeling ook wordt meegenomen. Dit omdat de zomers steeds warmer worden als gevolg van klimaatverandering. 

De uitbreiding van het warmtenet is alleen acceptabel als dat op termijn volledig duurzaam wordt. GroenLinks wil daarom een concreet plan om vuilverbranding als bron van warmte af te bouwen. Voor nieuwbouwlocaties willen we niet automatisch dat het warmtenet de voorkeursoplossing is, maar dat goed onderzocht wordt welke warmtevoorziening het beste is in het licht van maatschappelijke kosten, duurzaamheid en betaalbaarheid voor de bewoners/eigenaren.

Duurzame mobiliteit

Om het gebruik van auto’s te verminderen wordt er in samenwerking met relevante partijen geïnvesteerd in beter openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen (o.a. in samenwerking met de Fietsersbond). Ook willen we het delen van auto’s faciliteren en geleidelijk het aantal openbare parkeerplaatsen verminderen. Er komt een autoluwe binnenstad, met parkeermogelijkheden aan de rand van centrum en stad. In het centrum worden de parkeertarieven verhoogd, behalve voor mindervaliden. Ook in andere delen van de stad wordt aan vermindering van autogebruik gewerkt en worden alternatieve manieren van vervoer, waaronder deelauto’s, gestimuleerd.  Er komen regels en infrastructuur voor elektrisch rijden. Ook willen we een heroverweging van de zogenaamde parkeernormen. Die normen bepalen hoeveel parkeerplaatsen per woning gerealiseerd moeten worden. Die normen willen wij naar beneden bijstellen. We willen onderzoeken welke kansen deze vrijkomende openbare ruimte biedt voor bijvoorbeeld vergroening, klimaatadaptatie, energietransitie, speelplaatsen, ontmoetingsplekken, etc.

Dordrecht krijgt weer een intercityverbinding naar het zuiden en er wordt gewerkt aan het toevoegen van een lightrailverbinding naar het noorden. Vervoer-op-maat, zoals de Drechthopper en wijkhopper wordt, uiteraard volledig elektrisch, uitgebreid. Verduurzaming van de scheepvaart wordt ondersteund. Er komt een plan van aanpak om het draagvlak voor deze maatregelen te vergroten.

Schone bodem, water en lucht

Een beter milieu betekent een schone bodem, schoon water en schone en gezonde lucht. GroenLinks wil zich daarom inzetten voor de volgende punten:

  • Saneringskosten worden bij de vervuiler in rekening gebracht. Ook komt er een structureel fonds voor bodemsanering bij bouwprojecten en situaties die gezondheid en natuur bedreigen. Dit fonds kan gebruikt worden als de kosten niet bij de vervuiler verhaald kunnen worden.
  • Dumping en lozing van gevaarlijke stoffen en van stoffen waarvan de risico’s onvoldoende bekend zijn, wordt effectief tegengegaan.
  • Voor schone en gezonde lucht hanteren wij minimaal de WHO-normen (normen van de Wereldgezondheidsorganisatie). Houtstook voor verwarming wordt verboden zodra dat wettelijk mogelijk is. Binnen de bebouwde kom wordt overige houtstook zo veel mogelijk tegengegaan.
  • Op termijn willen wij geen chemische industrie meer in bewoond gebied. Lozingen van PFAS en andere ‘zeer zorgwekkende stoffen’ wordt maximaal beperkt en zo snel mogelijk naar nul gebracht. Het is niet acceptabel dat mensen geen groente/fruit uit eigen tuin kunnen eten.

Minder geluid

Ook voor geluid hanteren wij de WHO-normen als maximaal aanvaardbaar. Om dit te bereiken is onder meer nodig: stiller asfalt, lagere snelheden voor gemotoriseerd verkeer en meer duurzame geluidswerende maatregelen.

Vuurwerkverbod

Er komt een algeheel vuurwerkverbod. Bij de jaarwisseling organiseert de gemeente als alternatief bijvoorbeeld een lichtshow.

DuPont

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.