“ Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Dordrecht

Voor eerlijk delen en meer gelijke kansen

Bestaanszekerheid is een basisrecht. Voor alle Dordtenaren. Iedereen verdient het om mee te komen in de maatschappij. We zetten ons in om mensen in armoede en met schulden te helpen en zorgen dat werk loont. We starten met een pilot voor het basisinkomen. We zorgen voor gelijke kansen in het onderwijs en stimuleren sport en cultuur. We stimuleren gezond leven, pakken wachtlijsten in de zorg aan en maken ruimte voor maatwerk in de zorg.

Voor een stad met voldoende en betaalbare woningen

Wonen is een recht en geen privilege. Er zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Huurprijzen in de particuliere sector zijn hoog en koopwoningen zijn niet te betalen voor een groot deel van onze inwoners. GroenLinks wil dat de stad bouwt naar de behoefte van de inwoners. Dat betekent: meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Voor een duurzame en groene stad

Als we niet snel in actie komen, laten we een onbewoonbare wereld achter. Het goede nieuws is dat we er iets aan kunnen doen, ook lokaal. GroenLinks wil zorgen voor duurzame energie, het terugdringen van energiegebruik (door bijvoorbeeld het isoleren van woningen) en beter openbaar vervoer. De energietransitie moet eerlijk verlopen. Energiearmoede bestrijden we door huizen te isoleren en subsidies vooral ten goede te laten komen aan mensen met een laag inkomen. We gaan voor schone bodem, water en lucht. En geven ruimte aan groen.

Samen

Voor een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn

GroenLinks gaat voor een stad waarin iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. Elke vorm van uitsluiting, discriminatie en racisme is onacceptabel. Diversiteit is het uitgangspunt, inclusiviteit de norm en antidiscriminatie het actiepunt.

We doen dit samen

Dordtenaren, organisaties en de gemeente kunnen alleen samen deze verandering tot stand brengen. Daarom willen we zorgen dat iedereen kan meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen.

We laten ons inspireren door de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die voor alle landen en ook lokaal gelden.(*) Deze bieden volop kansen om bij te dragen aan een betere stad en betere toekomst. We kijken daarbij ook naar wat we van onze zustersteden Bamenda (Kameroen), Dordrecht (Zuid-Afrika), Hastings (VK), Recklinghausen (Duitsland) en Varna (Bulgarije) kunnen leren en wat we samen met hen kunnen doen om de doelen te realiseren. GroenLinks wil de stedenbanden met deze zustersteden continueren.

Minder ongelijkheid versterkt solidariteit en betrokkenheid van de inwoners van onze stad. Werken aan een duurzame omgeving zorgt voor nieuwe werkgelegenheid. Beide zaken kunnen aan welvaart en welzijn ten goede komen. Maar daarvoor is verandering nodig in Dordrecht. GroenLinks gaat daarvoor. In dit programma vertellen we hoe we dat aanpakken. We willen hiermee in gesprek met Dordtenaren, bedrijven, ondernemers en organisaties over hoe we de plannen verder vormgeven en aanvullen.

(*) Voor meer informatie, zie: SDG Nederland  en Rijksoverheid.nl

Dordrecht

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.