“ We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke beleidszaken en adviesplatforms; transparante informatievoorziening is daarbij essentieel. ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Stadhuis

Inwoners krijgen meer inspraak en meer zeggenschap

De stad is van ons allen. GroenLinks wil daarom ook dat inwoners en organisaties breed uitgenodigd worden om mee te denken bij nieuwe initiatieven, ook bij regionale samenwerking. Ook wil GroenLinks dat initiatieven vanuit de inwoners worden ondersteund door de gemeente. Als de gemeente iets nieuws wil doen, krijgen alle inwoners en lokale organisaties de uitnodiging en kans om mee te denken. Voorstellen en initiatieven van burgers en organisaties worden serieus genomen. Als ervan wordt afgeweken, wordt dat duidelijk beargumenteerd. Participatie door alle belanghebbenden bij beslissingen in het kader van de Omgevingswet (die in 2022 ingaat) wordt door de gemeente intensief bevorderd en gefaciliteerd. GroenLinks wil dat iedereen weet waar men aan toe is en begrijpt waarom keuzes zijn gemaakt.

Democratie

Er komen adviesplatforms voor alle groepen inwoners

Om te zorgen dat we de standpunten van alle inwoners meenemen in hoe we werken, wil GroenLinks dat er adviesplatforms komen. Hier komen mensen (eventueel digitaal) samen die in eenzelfde doelgroep zitten of een thema belangrijk vinden. Denk hierbij aan jongeren, ouderen, mensen met een beperking of thema’s als economie, klimaat of zorg. In de platforms zit een goede afspiegeling van verschillende belangen en de gemeente is zelf ook altijd aanwezig. Ze werken in openheid en creativiteit. Daarnaast wil GroenLinks dat er door de gemeenteraad een burgerberaad ingesteld kan worden bij grote vraagstukken, waarbij inwoners via een loting en tegen een vergoeding worden uitgenodigd om mee te denken met de gemeente. De gemeente communiceert open, op tijd en in duidelijke taal

Inwoners hebben het recht om te weten wat er speelt. We willen dan ook dat alle relevante informatie altijd op tijd en compleet wordt gedeeld vanuit de gemeente. Dit doen we op een manier die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is.

We zijn kritisch over beslissingen die gebaseerd zijn op beschikbare statistiek of big data

De gemeente heeft veel informatie over haar inwoners. Deze informatie (‘data’) wordt ook wel gebruikt om beslissingen te maken of ondersteunen. Maar, in veel data zitten vertekeningen waarmee vooral ondervertegenwoordigde groepen worden benadeeld, of verbanden worden gelegd die niet op individuen toepasbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire waarbij beslissingen werden genomen op basis van nationaliteit. GroenLinks wil dat de gemeente kritisch kijkt naar het gebruik van algoritmes en data-gestuurde beslissingen en waar nodig haar systemen aanpast. Experts zoals bijvoorbeeld de Datawerkplaats van de Universiteit Utrecht en het instituut Waag worden hiervoor ingeschakeld om mee te kijken en denken.

De stad is van ons allemaal en dat vraagt om samenwerking

GroenLinks wil graag dat we politiek van iedereen maken. We vragen daarom een ‘samen met de burger’-houding van alle bestuurders, ambtenaren en politici. Ook in de gemeenteraad werken we samen. GroenLinks wil dan ook onderzoeken of het haalbaar is om een raadsprogramma op hoofdlijnen samen te stellen en geen collegeprogramma. Het college van B&W wordt op basis van dat raadsprogramma samengesteld, zodat iedereen vertegenwoordigd is in het gemeentehuis. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid van onze inwoners bij de lokale politiek. Er wordt natuurlijk ook veel samengewerkt buiten onze eigen gemeente. Hierin wil GroenLinks het principe ‘samen-met-de-burger’ aanhouden.

Dordrecht

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.