Die plannen hebben we op hoofdlijnen geformuleerd en gaan we met de raad en met de stad uitwerken en uitvoeren. De toekomst van Dordrecht is immers een zaak van ons allemaal. Samen bouwen we verder aan de toekomst van onze mooie, oude maar springlevende stad. Een stad met uitdagingen en met kansen.

Onze plannen zijn te vatten in vijf focuspunten:

  • Veel inwoners kunnen moeilijk een betaalbaar huis vinden. Onze focus ligt deze periode daarom op het realiseren van meer betaalbare woningen in Dordrecht.
  • Iedereen wil een gezonde en groene leefomgeving, nu en later. Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Dat vraagt van ons forse ambities voor een duurzame en groene stad.
  • Wij willen dat iedereen, ook in deze moeilijke tijden, mee kan doen. We gaan ons daarom nog meer inzetten voor bestaanszekerheid en gelijke kansen.
  • Ondernemingen waar we trots op zijn. Inwoners die naar vermogen hun talenten kunnen inzetten. Dat is ons streven. We zetten daarom ook deze periode in op groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt.
  • We willen een stad waar iedereen zich op het gemak voelt, waar veel te beleven is en waar inwoners trots op zijn. We zetten ons daarom in voor een veilige, leefbare en levendige stad.

Deze vijf focuspunten vormen de basis voor deze bestuursperiode waarbij we werken aan een sterke toekomst voor onze stad. Vanuit die basis geven we concreet en gericht, maar met nieuwe, ambitieuze accenten, invulling aan de Agenda 2030 die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. Bij elk van onze focuspunten lichten we in de tekst toe hoe deze verbonden zijn aan de Agenda 2030 en de programma’s daarbinnen.

Wij staan als stadsbestuur voor kwaliteit van dienstverlening en voor een betrouwbare, financieel voorspelbare overheid voor onze partners, regiogemeenten en inwoners. Met een gezonde en ambitieuze ambtelijke organisatie. We maken effectief gebruik van onze incidentele middelen en blijven investeren. Daarmee vergroten we structureel onze inkomsten voor de lange termijn en verlagen we waar mogelijk de kosten.

We hebben bij het opstellen van dit akkoord gebruik gemaakt van input die geleverd is door collega-raadsfracties en instellingen, verenigingen en inwoners. Dat heeft bijgedragen aan onze inhoudelijke gesprekken en onze plannen verrijkt. Wij waarderen hun betrokkenheid bij de toekomst van de stad.

Wij zijn trots op onze stad en gaan vol vertrouwen aan de slag. Samen bouwen we aan een sterk en groen Dordrecht!

Focus op meer betaalbare woningen

Focus op meer betaalbare woningen

Dordrecht is een prachtige stad om te wonen. Met de historische binnenstad, met goede voorzieningen en groen in en rond de wijken. Maar het is ook in Dordrecht moeilijker geworden een nieuwe woning te vinden. Voor starters zijn er nauwelijks betaalbare huizen. Doorstromers kunnen vaak geen volgende stap maken en ook voor ouderen is het lastig een passende woning te vinden.

Focus op een duurzame en groene stad

Focus op een duurzame en groene stad

We worden steeds directer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De opwarming en uitputting van de aarde worden ook in Nederland tastbaarder. Zo hebben we te maken met extreme droogte die de landbouw bedreigt en hebben we, ook in Dordt, met regelmaat wateroverlast. De oorlog in Oekraïne maakt eens te meer duidelijk dat we te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit, maar ook voor de portemonnee. Vele Dordtenaren, ook die met een middeninkomen, kunnen nauwelijks nog rondkomen door de gestegen energielasten. Dat alles stelt ons voor de opdracht met plannen te komen.

Focus op bestaanszekerheid en gelijke kansen

Focus op bestaanszekerheid en gelijke kansen

Iedereen in onze stad moet naar vermogen mee kunnen doen. Het liefst op eigen kracht. Met voor iedereen een gelijke startpositie en gelijke kansen op een goed bestaan en goed onderwijs. Meedoen betekent ook: in verbinding staan met de wereld om je heen, eigen verantwoordelijkheid nemen waar je kunt en klaar staan voor de ander. Voor veel Dordtenaren is dit gelukkig het geval. En als je het nodig hebt, is er een vangnet dichtbij. In je eigen familie, op je werk, door contact met de buren. Ook op de sportclub, in de kerk of de moskee zijn mensen die je kunnen steunen als dat nodig is. Dat is de kracht van de stad.

Focus op groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt

Focus op groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt

We willen dat het in Dordrecht goed wonen én werken is. Daarom hebben we oog voor wat onze inwoners en bedrijven nodig hebben. Onze stad wordt sterker als het goed gaat met beide. Een sterke economie trekt nieuwe inwoners. Belangrijk is dan ook dat er genoeg passende banen zijn. Bedrijven zullen zich hier graag vestigen wanneer er voldoende goed opgeleid personeel voorhanden is, naast geschikte bedrijfslocaties.

Focus op een veilige, leefbare en levendige stad

Focus op een veilige, leefbare en levendige stad

Dordrecht is een prachtige stad. We hebben alles in huis om hier goed te leven. Maar hoe onze inwoners de stad beleven is voor iedereen anders. Hoe voelen mensen zich in onze stad? Voel je je er thuis, voel je je altijd veilig? Is er genoeg te doen in de stad, of vind je je het er juist te druk? Ben je tevreden over je wijk of zou je sommige dingen graag anders zien? Ieder heeft zijn eigen wensen en behoeften en die diversiteit maakt ook onze stad. We proberen onze stad voor iedereen in ieder geval veilig, leefbaar en levendig te laten zijn. We investeren in de wijkveiligheid en de leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving.

Betrouwbaar en duidelijk

Samen met onze inwoners, onze bedrijven, onze instellingen én onze raad bouwen wij aan deze stad. Die samenwerking vraagt om vertrouwen in en van onze inwoners. Meer vertrouwen in de gemeente begint met een bestuur dat betrouwbaar is, behoorlijk handelt en altijd denkt vanuit het belang van de stad, haar inwoners en bedrijven. Met beleid en uitvoering waarin het perspectief van de burger centraal staat. Zo stelt de Nationale Ombudsman het in zijn Jaarverslag 2021. Wij onderschrijven dat volledig.

Als we plannen maken voor de stad, leggen we goed uit hoe we deze plannen samen verder kunnen brengen. Soms is het informeren van direct omwonenden voldoende. Het kan ook passender zijn om gelegenheid te geven aan betrokkenen om een advies uit te brengen over het plan. Of door te vragen aan mensen om hun ideeën, wensen, meningen en voorkeuren naar voren te brengen. En, als vierde mogelijkheid, het in gezamenlijk overleg ontwikkelen van een plan. Als de participatietrajecten zijn doorlopen, weegt de raad de belangen af en neemt een besluit. We zorgen dat we experts in huis hebben die deze participatietrajecten uitstekend kunnen begeleiden. In onze raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven geven we duidelijk aan hoe participatie moet gaan verlopen en is verlopen.

Onze betrouwbaarheid tonen we door voorspelbaar te zijn. Door onze rol goed te pakken, door de raad als volksvertegenwoordigend en controlerend orgaan in positie te brengen, door koersvast te blijven en te werken aan wat we beloven. Door daarin geen verkeerde verwachtingen te wekken en geen zaken toe te zeggen die we niet kunnen waarmaken. We laten ons als bestuur zien in de stad en in de wijk en verkleinen de afstand tussen de inwoners en het bestuur. Inwoners met goede ideeën moeten zich welkom voelen om te spreken over initiatieven om vervolgens samen te kijken of en hoe we die verder kunnen brengen.

We communiceren open en helder, in begrijpelijke taal. Ook voor laaggeletterden moeten onze brieven leesbaar zijn. Onze digitale informatie is duidelijk en goed vindbaar. Met een organisatie die bereikbaar is en helpt als dat nodig is. We sturen mensen, bedrijven en instellingen niet van het kastje naar de muur. Hoger beroepszaken worden altijd voorgelegd aan de betrokken wethouder.

De opkomst bij de verkiezingen was laag. Herstel van vertrouwen in overheid is een verantwoordelijkheid van college en raad samen. We willen de negatieve trend keren en streven naar fors hogere opkomst. We gaan daarom in gesprek met onze inwoners. Die gesprekken worden soms rechtstreeks gevoerd, maar het kan ook met partijen in onze stad die veel contact hebben met onze inwoners. Dat zijn bijvoorbeeld de wijkteams, het buurtwerk, de verenigingen of winkeliers. Zij kennen de wijk en de inwoners goed, ze weten wat er leeft in de wijk en wat de inwoners bezighoudt. Dit helpt ons bij het betrekken van de inwoners die dit willen bij wat er in hun straat, hun wijk en hun stad aan ontwikkelingen gaande is. En daarmee tonen wij vertrouwen in onze inwoners.

Strategisch samenwerken

Voor onze agenda is strategisch samenwerken van groot belang. Vraagstukken stoppen niet bij de grenzen van ons eiland en we hebben anderen nodig om onze uitdagingen en kansen goed op te pakken. Voor woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling werken we samen in de Drechtsteden en met de provincie en het Rijk. Voor een onderwerp als de groenblauwe stad werken wij internationaal samen. Bij bijvoorbeeld onze ambities om de stad beter bereikbaar te maken, is de samenwerking rondom de Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden belangrijk. Daarvoor hebben we een agenda met de gemeenten tussen Leiden en Dordrecht. Bij een onderwerp als het sociaal domein voeren we vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een stevige lobby richting het Rijk. Voor onze plannen op wonen, mobiliteit, toerisme en economie is Rotterdam een belangrijke samenwerkingspartner.

We zetten daarom door op onze samenwerking en lobby-inzet. We gaan een strategische samenwerkings- en lobby agenda opstellen en uitvoeren, die we specifiek richten op de vijf focuspunten van dit akkoord, verbonden aan de Agenda 2030. Zo zorgen we dat we voor elk van onze ambities aan de goede tafels zitten met de goede partners, de goede informatie wisselen en kunnen inspelen op subsidiemogelijkheden.

Als 100.000+ gemeente voelen we de verantwoordelijkheid van de centrumfunctie in onze regio. In de landelijke lobby staan we als krachtige stad in een regio met bijna 300.000 inwoners sterk.

Daarom blijven we als verbindende schakel deelnemen in regionale en landelijke netwerken en belangenorganisaties. We zetten ons in voor regionale samenwerking, ook door taken voor de andere gemeenten in de regio uit te voeren, zoals de bedrijfsvoering en de dienstverlening (burgerzaken). Door als Dordrecht daarin meer zelf aan het stuur te zitten, ontstaat ruimte om meer te innoveren en meer te verbeteren in producten en diensten. Zo bouwen we samen sterkere organisaties, ieder vanuit zijn eigen ambities en mogelijkheden. Wij willen goed gebruik maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ook willen we onze data veilig gebruiken. Daar passen we het komende jaar onze ICT- en dataorganisatie op aan. Van deze ontwikkelingen kunnen de andere partijen in de regio weer profiteren.

We continueren onze inzet op onze vijf stedenbanden: Bamenda (in Kameroen), Dordrecht (in Zuid-Afrika), Varna (in Bulgarije), Hastings (in Engeland) en Recklinghausen (in Duitsland).

Onze financiële strategie

We bevinden ons op dit moment in een bijzonder onzekere tijd. De oorlog in Oekraïne, de fors stijgende energie-, materiaal- en voedselprijzen en de onzekerheden of corona in de winter toch weer een rol van betekenis gaat spelen, betekenen ook financieel veel onzekerheden. Het regeerakkoord vanuit het Rijk, dat inmiddels weer op onderdelen zal worden aangepast, geeft gemeenten ook nog weinig financiële zekerheden, zeker voor de periode vanaf 2026.

Cover politiek akkoord

Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht

 

Politiek akkoord 2022 - 2026