“ We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans krijgen; betrokkenheid van bewoners draagt bij aan kwaliteit, en een schone, hele en veilige wijk. ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Dordrecht

Wijken zijn afwisselend, levendig en toegespitst op hun inwoners

GroenLinks wil dat wijken afwisselend zijn. Je kunt op verschillende manier wonen (groot, klein, duur, goedkoop, huur, koop) en iedereen is welkom (oud, jong, blijvend, tijdelijk, met en zonder begeleiding). Hier zetten we bij stadsontwikkeling – in nieuwe èn bestaande wijken - dan ook vol op in. Elke wijk moet een levendig wijkcentrum krijgen. In samenwerking met verschillende organisaties zorgen we voor activiteiten voor en door ouderen, jongeren en andere wijkbewoners. Hiermee voorkomen we eenzaamheid en zorgen we voor een gezonde buurt en samenleving. De wijkcentra krijgen meerdere functies. Zo is er aandacht voor kunst, cultuur, sport en de bibliotheek. Ook servicepunten van zorgorganisaties, de politie en het wijkplatform krijgen een plek. GroenLinks wil daarnaast samen met de bewoners bekijken wat een wijk nodig heeft. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan speelplaatsen, groen en bomen, ontspanning en ontmoeten in de natuur, honden-uitlaatplaatsen, mooie afvalcontainers, laadpalen en ruimte voor deelauto’s.

Veiligheid

Leven met de natuur

Voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar ook vanwege steeds vaker optredende hoosbuien, hitte en droogte en vanwege de bedreigde biodiversiteit, is natuur, groen en water in de stad steeds belangrijker. GroenLinks wil daarom dat we bestaand groen en waterpartijen benutten en versterken. Dit doen we door ‘natuur-inclusief’ bouwen en (tijdelijke) opslag van water in woonwijken met aandacht voor goed gebruik van regenwater (niet zomaar het riool laten inlopen). We willen hier samen met het Waterschap en bewoners vorm aan geven. Denk bijvoorbeeld aan groene greppels (wadi’s), natuurvriendelijke oevers en waterkanten en inspelen op bodemdaling. Ook wil GroenLinks doorgaan met het aanmoedigen van inwoners om tuintegels te vervangen door groen via Operatie Steenbreek.

Bomen en planten

GroenLinks wil ook meer ruimte voor bomen en planten. Meer bomen dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving. Het wordt door bomen koeler in de zomer, er komen meer soorten dieren en planten (‘biodiversiteit’) en ze vangen CO2 op. Samen met o.a. Bomenridders wil GroenLinks daarom het gemeentelijk bomenplan opnieuw bekijken en hierbij extra aandacht vragen voor beheer en onderhoud. We zetten in op vergroting van de biodiversiteit en GroenLinks wil daarom dat er voor groen in de stad een goede mix aan planten en bloemen wordt gekozen.

Natuurlijk en sociaal groenonderhoud

We moeten goed zorgen voor onze natuur. GroenLinks wil daarom dat er alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij onderhoud en dat er een ecologisch maaibeleid komt. Waar mogelijk nodigen we bewoners uit om (een deel van) het beheer en onderhoud zelf te doen. Dit is niet alleen goed voor de natuur, het helpt ook bij de sociale relaties in een buurt. 

GroenLinks kiest voor een samenhangend groen/blauw netwerk door de hele stad.

Veiligheid staat voorop en wordt aangepakt

Woonwijken horen veilig te zijn, voor iedereen. GroenLinks wil daarom dat in alle woonwijken een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden. Ook willen we samen met bewoners bekijken welke plekken in de wijk nu als onveilig worden gezien en maken we een plan om dit aan te pakken. Hierbij proberen we onveiligheid te voorkomen door hierover na te denken bij de inrichting van een wijk, in te zetten op sociale verbinding en een schone buurt. Als het echt nodig is komen preventief fouilleren of cameratoezicht pas om de hoek kijken. Er komt speciale aandacht voor mes- en wapenbezit. GroenLinks wil met een team van jongerenwerkers, rolmodellen, influencers en ervaringsdeskundigen via social media, scholen en buurtcentra aan de slag om mes- en wapenbezit te stoppen. We zorgen voor veilige ontmoetingsplaatsen en terreinen waar evenementen kunnen worden georganiseerd.

Geen rommel of afval op straat

Zwerfafval en rommel in een wijk zorgt voor een onveilig gevoel. GroenLinks wil dit dan ook aanpakken om zo wijken netjes en opgeruimd te houden. Onze vrijwillige Zwerf-afval-pakkers (Dordtse Doorpakkers) zijn helden, we ondersteunen hen daarom ten volle. Daarnaast wil GroenLinks inzetten op het voorkomen van zwerfafval en rommel door samen met HVC na te denken hoe we het gescheiden inleveren van afval makkelijker kunnen maken. Om de afvalscheiding en afvalvermindering aan te moedigen wil GroenLinks het tarief voor huisvuil af laten hangen van de hoeveelheid restafval. Daarvoor moeten, ook bij hoogbouw, goede faciliteiten voor afvalscheiding worden gerealiseerd.

park

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.