“ GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer maatwerk en minder wachtlijsten. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Zorg

Gezond leven stimuleren

Gezond eten, bewegen en mensen ontmoeten zijn belangrijk om gezondheidsproblemen te voorkomen. GroenLinks wil dit stimuleren. De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor voorlichting op scholen. Verder kan de gemeente mensen aanmoedigen om te sporten en mee te doen aan culturele activiteiten. Bewegen moet worden gestimuleerd door ruimte voor sport en spel in de woonomgeving en door aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. Supermarkten kunnen gestimuleerd worden om vaker gezonde producten in de aanbieding op te nemen. We willen voorlichting stimuleren, o.a. door GGD, over specifieke gezondheidsthema’s, zoals seksualiteit, longproblemen, vaccinatie, alcohol, drugs en risico’s van sociale media.  Daarbij is intensieve samenwerking met bijvoorbeeld scholen, buurtcentra en wijkteams nodig. GroenLinks wil meer aandacht voor mentale gezondheid. GroenLinks wil daarom een lokaal preventieakkoord met speciale aandacht voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden. We willen daarin samenwerken met Team Geestkracht FNO, de organisatie voor jongeren met psychische problemen.

Goede samenwerking tussen zorgaanbieders

Mensen die werken in de zorg, zijn deskundig, zelfstandig en tonen heel veel inzet. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks. We willen dat de gemeente een coördinerende en regisserende rol speelt. Verder gaan we voor samenwerking in plaats van concurrentie: we willen dat de gemeente meer inzet op samenwerking en taakverdeling tussen zorgaanbieders en dat ze minder met elkaar concurreren.

Zorg

Ruimte voor maatwerk

Soms hebben huishoudens te maken met meerdere gezondheidsproblemen en daardoor met meerdere zorgaanbieders. Dan kunnen mensen het overzicht verliezen. GroenLinks heeft als uitgangspunt: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er continuïteit is in de begeleiding van mensen die dat nodig hebben. Vooral als een jongere zorg krijgt, 18 jaar wordt en daardoor formeel onder andere regelgeving valt. GroenLinks vindt dat er dan meer gebruik gemaakt kan worden van Verlengde Jeugdzorg, zodat de zorg door kan gaan. We zien ook dat door regels niet altijd de juiste zorg geboden kan worden. GroenLinks wil daarom dat sommige regels breder geïnterpreteerd kunnen worden. Specifiek willen we een ruime interpretatie van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierover willen we dat de gemeente in overleg gaat en blijft met de betrokken organisaties (WMO-adviseurs, de WMO-adviesraad en indicerende partijen). Voor mensen die door regelgeving tussen wal en schip dreigen te vallen, willen we de functie van ‘Sociaal Pontonnier’ voortzetten. Dat is een hulpverlener die, waar mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen, in overleg met hen en zorgaanbieders met oplossingen komt.

Dicht bij huis

GroenLinks vindt het belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dicht bij huis. Om dat te bereiken wil GroenLinks inzetten op de volgende plannen:

  • GroenLinks wil de wijkteams en sociale teams versterken en hun regierol vergroten. Ook GGZ-gebiedsteams worden versterkt en soms kunnen zij de regierol van de wijkteams overnemen. Al deze teams maken gebruik van informele aanspreekpunten, zoals wijk- en jongerenwerkers. Zij kunnen problemen signaleren en mensen verwijzen naar de wijkteams en sociale teams.
  • We willen ook dat deze informele aanspreekpunten meer ruimte krijgen om initiatieven te nemen en problemen op te lossen.
  • In elke wijk komt minstens één centraal punt als loketfunctie voor zorg en één voor ontmoeting en gebruik van een maaltijd. Daartoe werken wijkteams, zorginstellingen, buurtcentra en woonzorgcentra samen. Over 4 jaar is er geen wijk meer zonder afspraken over deze samenwerking en (tijdelijke) opvang van inwoners die zorg behoeven.
  • We willen de toegankelijkheid en informatievoorziening verbeteren, via internet, maar ook op papier.

Wonen en zorg combineren

GroenLinks wil dat de gemeente (nieuwe vormen van) huisvesting van bijzondere groepen in de wijken stimuleert (zie hiervoor ook het hoofdstuk over wonen). Daarin wordt dus ook het ‘beschermd wonen’ meegenomen. Verder willen wij ondersteuning van Housing First, een initiatief van het Leger des Heils voor daklozen, en van buurtgezinnen en Kamers-met-aandacht­, waarbij jongeren in een kwetsbare positie inwonen bij particulieren.

Aanpakken van wachtlijsten

Om de wachtlijsten bij de GGZ en de jeugdzorg te verminderen, verwacht GroenLinks een constante inspanning van de gemeente. Dit kan onder meer door het bevorderen van betere samenwerking tussen zorginstellingen en door waar mogelijk de administratieve lasten te verminderen. Mogelijk kan ook het toelaten van meerdere zorgaanbieders helpen.

Coffeeshops

GroenLinks wil dat coffeeshops beschikbaar blijven, op diverse en geschikte punten in de stad. Ook willen wij dat deze coffeeshops werken op niet-commerciële basis. Zo worden klanten bediend, maar is er vooral aandacht voor voorlichting en zorg. We willen dat de gemeente zich ervoor inzet dat de productie en aanvoer op legale en gecontroleerde wijze plaatsvindt.

Zorg

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.