“ Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere leefomgeving en vermindering van grondstoffenverbruik. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Kapper

‘Circulair, tenzij

GroenLinks wil dat we overgaan naar een circulaire economie. Dat betekent dat de economie is gebaseerd op duurzame producten, dienstverlening, reparatie, hergebruik van onderdelen en materialen en recycling van afval. We nemen dus ook het motto ‘circulair, tenzij’ als uitgangspunt bij alles wat we doen als en in onze gemeente. GroenLinks wil nieuwe bedrijven aantrekken die duurzaam en circulair produceren en maken samen met hen circulaire bedrijventerreinen. Ook zorgen we dat bestaande bedrijven die op deze manier willen gaan werken dit kunnen doen. Zo zorgen we voor meer banen in een duurzame en eerlijke economie en een goede aansluiting bij de lokale arbeidsmarkt. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen en aanbesteden van nieuwe producten en diensten, zoals bouwen, installatietechniek, catering en onderhoud.

Passend werk

Samen helpen we iedereen aan passend werk

Alle werkzoekenden krijgen de hulp die ze nodig hebben. GroenLinks wil daarom voor alle werkzoekenden een Werkmakelaar. Ook willen we een voortdurende, intensieve samenwerking met partners als Baanbrekend Drechtsteden, R-Newt, Re-start, onderwijsinstellingen, de Duurzaamheidsfabriek en lokale werkgevers. Om voor iedereen passend werk te vinden wil GroenLinks afspraken maken met werkgevers over stageplaatsen, het in dienst nemen en intern opleiden van jongeren, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld in het eigen personeelsbeleid.

Soepeler omgaan met de regels rondom uitkeringen, om werken aan te moedigen

Mensen met een uitkering worden soms beperkt om deel te nemen aan de economie door strenge regels. GroenLinks wil dat er soepeler om wordt gegaan met deze regels. Hiermee kunnen mensen met een uitkering bijvoorbeeld een opleiding of stage volgen, mantelzorg verlenen of vrijwilligerswerk doen zonder te worden gekort op hun uitkering. Ook willen we dat mensen met een uitkering mogen bijverdienen tot het minimumloon. Daarnaast willen we persoonlijk maatwerk om (vrijwilligers)werk voor mensen met een uitkering mogelijk te maken.

We zetten in op hergebruik, reparatie en delen

Spullen zijn er genoeg in de economie van nu, maar veel wordt maar één keer gebruikt. GroenLinks wil dat hergebruik en delen de norm wordt voor de stad en haar inwoners. Bij verbouwingen en nieuwbouw willen we daarom dat materialen worden hergebruikt en dat bij een bouwontwerp rekening wordt gehouden met hergebruik in de toekomst. GroenLinks wil dat er een depot met een reparatiewerkplaats komt waar gebruikte (bouw)materialen en onderdelen worden opgeslagen en te verkrijgen zijn. Ook willen we het delen van apparatuur en auto’s aanmoedigen en mogelijk maken.

Minder afval, duurzame afvalverwerking

We gooien als stad veel weg. GroenLinks wil daarom in gesprek met het bedrijfsleven om te zorgen voor minder verpakkingen. Met minder verpakkingen is er ook minder afval om weg te gooien. Het afval dat overblijft wordt gescheiden en gerecycled. Verbranden is pas de allerlaatste keuze.

Lokaal eten maken, lokaal te koop

GroenLinks wil dat we als gemeente lokale productie aanmoedigen en lokale verkoop makkelijker maken. We denken hierbij vooral aan voeding. We willen daarom lokale, biologische en natuurvriendelijke voedselproductie en strokenlandbouw krachtig ondersteunen. Ook willen we dat dit voedsel makkelijk te krijgen is voor alle inwoners. Hiermee voorkomen we een flink aantal auto- en vrachtwagenritten die dit normaal allemaal zouden vervoeren.

recycle

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.