“ GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op betaalbaar wonen te bieden. ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
mensen kijken uit woning

Meer woningen, maar wel op de goede plek

Het tekort aan woningen is groot. GroenLinks wil dus meer nieuwe woningen, maar wil hierbij wel rekening houden met de omgeving. We willen daarom dat nieuwe woningen binnen de bebouwde kom komen. Dat kan door verdichting in de bestaande omgeving, maar ook door kleinere wooneenheden, het aanmoedigen en ondersteunen van gezamenlijke woonvormen, het ombouwen van kantoren en het experimenteren met tiny houses en tijdelijke woningen. In het buitengebied wil GroenLinks alleen bebouwing die daar past. Hierbij willen we naar een open landschap waarin mens, dier en milieu samenkomen in een agrarische en natuurlijke omgeving, waar we ook kunnen ontspannen.

Wonen

Duurzaam wonen, met aandacht voor de natuur en de omgeving

Natuur- en waterbeheer worden onderdeel van alle bouwplannen (‘natuur-inclusief bouwen’), waarbij bijvoorbeeld zonnepanelen en groene daken standaard zijn. Verder wil GroenLinks bij nieuwbouw en renovatie ook aandacht voor hergebruik van bouwmateriaal (‘circulair bouwen’), dat er rekening wordt gehouden met weerextremen door klimaatverandering (‘klimaatadaptief bouwen’) en dat we streven naar bouwen en wonen zonder impact op het milieu (‘klimaatneutraal’). Bij uitbesteding aan ontwikkelaars stellen we ook deze eisen.

Bouwen wat nú nodig is

Het bestaande beleid rond wonen gokt op een verschuiving die in de toekomst pas zal gebeuren. GroenLinks vindt dat te onzeker en wil dat we nu actie ondernemen om het woningtekort aan te pakken. We willen dus bouwen voor wat nu nodig is. We nemen hierbij de bestaande behoefte als uitgangspunt en maken ruimte voor groei. Dit betekent dat we nu vooral inzetten op sociale huurwoningen en daarnaast op koopwoningen vanaf € 200.000. In elke wijk wil GroenLinks minimaal 30% sociale woningbouw. Deze nieuwe woningen laten we in principe door corporaties bouwen, ook als zij zelf geen grondeigenaar zijn.  Als er woningen moeten worden gesloopt, zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen terugkomen voor bewoners die in hun eigen buurt willen blijven wonen.

Iedereen moet overal kunnen wonen

GroenLinks zet in op gemengde wijken en wil daarom ook dat iedereen overal in de stad kan wonen. Met projectontwikkelaars, verhuurders en woningcorporaties maken we afspraken om voldoende woningen voor specifieke groepen in elke wijk te maken. Denk hierbij aan ouderen, startende jongeren, mensen met een beperking, statushouders, asielzoekers, daklozen en arbeidsmigranten. Beschermd en begeleid wonen hoort daarbij. Eigen initiatieven zoals “Minidorp in de Stad”(*) en “Zo Mooi Anders”(**) worden van harte ondersteund vanuit de gemeente, onder andere door er locaties voor aan te wijzen.

Beleid om ook in de toekomst goed te blijven wonen

De problemen die nu spelen zijn er ook nog in de toekomst. GroenLinks wil daarom de woningnood, prijsopdrijving, leegstand en verloedering tegengaan (bijv. met een anti-speculatiebeding, opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht). Bij lange leegstand wil GroenLinks leegstandboetes kunnen opleggen. De gemeente is zelf ook vaak eigenaar van gebouwen en grond en geeft het goede voorbeeld door regels in te stellen met betrekking tot bewoning en leegstand voor de panden in eigen beheer. Ook wil GroenLinks onderzoeken of de gemeente in het uiterste geval betaalbare koopwoningen kan (laten) bouwen met een ‘terug verkoop-verplichting’. Als er sociale huurwoningen worden gebouwd door projectontwikkelaars maken we harde afspraken om deze woningen ook in de toekomst te behouden als sociale huurwoning.

Duurzaamheid in woningen

Ook bestaande woningen verdienen aandacht. GroenLinks wil daarom nog meer inzetten op het duurzamer maken van koop- en huurhuizen. Zonnepanelen, groene daken en goede isolatie zijn niet alleen goed voor de omgeving, het is ook goed voor de portemonnee. GroenLinks wil het gesprek aangaan met woningcorporaties en bewoners om alle bestaande woningen duurzamer te maken. We maken gebruik van bestaande en nieuwe subsidies en zetten in op goede voorlichting en communicatie.

Wonen

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.