“ Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden we armoede. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Dordrecht

Minimumloon omhoog

GroenLinks wil dat het minimumloon wordt verhoogd naar € 14 per uur en zet zich hiervoor in. De gemeente moet dit loon als werkgever dus ook minimaal betalen.

Basisinkomen

GroenLinks wil dat de gemeente Dordrecht zich bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aanmeldt voor een experiment met het basisinkomen. Met een basisinkomen kan armoede voor een belangrijk deel worden verminderd.

Bestaanszekerheid

Op tijd de juiste hulp bieden

In Dordrecht bestaan programma’s tegen armoede en schulden, zoals ‘Samen tegen Armoede’ en ‘Kom uit je Schuld’. Deze programma’s moeten doorgaan en versterkt worden. Hiermee komen mensen met schulden op tijd in beeld (‘vroegsignalering’) en kunnen we eerder helpen. We hebben hiervoor de hulp nodig van mensen in de buurt. Medewerkers in wijkcentra, bij corporaties, scholen en huisartsen letten op en sturen mensen naar de bestaande programma’s. We zetten hierbij in op goede samenwerking en praten specifiek met scholen over kinderen die zonder ontbijt en lunchtrommel op school komen. Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de gemeente persoonlijk hulp aanbiedt aan wie dat wil en nodig heeft. Zelfhulpgroepen voor het omgaan met geld worden gestimuleerd. GroenLinks vindt het belangrijk dat hulp past bij de mensen die deze hulp nodig hebben. Bij de Sociale Dienst moeten daarom niet de regels voorop staan, maar armoedebestrijding en het bevorderen van deelname aan de samenleving.

Overnemen van schulden

GroenLinks wil dat de gemeente mensen die schulden hebben waar ze niet zelf vanaf kunnen komen helpt door op hun verzoek deze schulden over te nemen. De schuldeisers en mensen met schulden (schuldenaars) hebben vanaf dat moment alleen nog met de gemeente te maken. De gemeente maakt afspraken met de schuldeisers. Zo hoeven schuldenaars niet met iedere schuldeiser apart tot een regeling te komen. De aflossing van de schulden vindt via de gemeente plaats. Als dat goed verloopt, scheldt de gemeente een deel van de schulden kwijt, zodat het aflossen van schulden niet te lang duurt en de schuldenaar weer volop in de samenleving kan meedoen. De gemeente is vaak zelf ook schuldeiser. GroenLinks vindt dat de gemeente in dat geval zelf het goede voorbeeld moet geven.

Samenwonen geen straf

Mensen die van een bijstandsuitkering leven, krijgen minder uitkering als ze met andere volwassenen in een huis wonen, omdat woonkosten gedeeld kunnen worden. Dat wordt de ‘kostendelersnorm’ genoemd. GroenLinks wil dat deze regeling minder streng wordt toegepast, bijvoorbeeld in het geval van een thuiswonend kind dat 21 jaar oud wordt. De uitkering van de ouder(s) zou dan niet verlaagd moeten worden.

De Dordtpas

GroenLinks wil dat de Dordtpas zo goed mogelijk bijdraagt aan armoedebestrijding en participatie in de stad. Daarom wil GroenLinks de Dordtpas evalueren en waar nodig verbeteren. Dat geldt ook voor de ondersteuning door de Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds om zo kinderen actief mee te laten doen.  En we willen dat scholen en sociaal werkers het gebruik van de Dordtpas promoten.

Collectieve zorgverzekering

GroenLinks wil dat er een collectieve zorgverzekering blijft voor inwoners die in armoede leven. Tandzorg moet daarin ook vergoed worden.

Dordrecht

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.