“ Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat bevorderen en bewaken als waarde op zich en omdat het de samenleving versterkt. ”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Wereld Gehandicapten Dag.

We praten met mensen, niet over mensen

Het gesprek over diversiteit en anti-racisme kan lastig zijn. Het wordt alleen maar lastiger als niet de juiste mensen aan tafel zitten. Daarom wil GroenLinks dat er continu overleg is tussen de gemeente en de gemeenschappen die nu niet (goed) vertegenwoordigd zijn in het Gemeentehuis. We betrekken ondervertegenwoordigde organisaties en groepen actief en bespreken hoe de gemeente kan bijdragen aan een evenwichtige en eerlijke samenleving. We weten niet altijd waar problemen zijn. We nodigen inwoners dan ook uit om hun ervaringen te delen. Dit doen we door een duidelijk herkenbaar en makkelijk vindbaar Meldpunt in te richten, online en in de stad.

Diversiteit

Actief beleid binnen de gemeente

Het gesprek over diversiteit, inclusie en anti-discriminatie moet meer ruimte krijgen. GroenLinks wil dus ook dat we deze ruimte maken. Daarom willen we scholing aanbieden aan medewerkers van de gemeente en andere dienstverleners om meer te leren over de samenwerking met andere culturen, achtergronden en mensen met een mentale, fysieke of taalbeperking. Ook wil GroenLinks in het college een verantwoordelijke (‘portefeuillehouder’) voor Diversiteit die dit thema in de breedste zin oppakt.

De gemeente leeft voor en stimuleert verandering

We willen dat de gemeente niet alleen zelf het goede voorbeeld geeft, maar dat ze ook anderen stimuleert zich te richten op gelijkwaardigheid. We kijken hierbij bijvoorbeeld naar het Gehandicaptenverdrag van de VN. Ook moedigen we bedrijven aan beleid te maken over inclusiviteit en gelijkheid. Hierin helpt de gemeente actief. GroenLinks wil dan ook een subsidie voor lokale bedrijven, sportclubs, scholen en vrijwilligersorganisaties waarmee ze bijvoorbeeld de Gelijk Loon Check kunnen laten uitvoeren of een interne training kunnen organiseren over antidiscriminatie.

We halen letterlijke en figuurlijke drempels weg

De drempel om mee te doen in de samenleving is voor mensen met een fysieke of mentale beperking soms hoog. Het gaat hierbij om echte drempels, in gebouwen en op straat. Maar ook om situaties waarin mensen met een beperking worden buitengesloten, omdat zij een andere behoefte hebben waar we nu niet aan voldoen. Als GroenLinks willen we actief kijken naar het - waar mogelijk - weghalen van fysieke drempels in de openbare ruimte en bij gebouwen van de gemeente. Daarnaast onderzoeken we waar een figuurlijke drempel is opgeworpen die mensen buitensluit. We zetten hiervoor bijvoorbeeld in om een dementievriendelijke gemeente en Age Friendly City te worden. Ook willen we in samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden bekijken of het mogelijk is om tolken laagdrempeliger aan te bieden bij afspraken op het gemeentehuis.

Informatie wordt makkelijker te vinden en te begrijpen

GroenLinks wil aandacht en ondersteuning voor inwoners met andere taalbehoeften, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterdheid) of met het omgaan met computers (digibetisme). We kijken hierbij met name naar de manier waarop informatie wordt aangeboden, maar zorgen ook voor bewustzijn in de samenleving door campagnes. Hierbij vragen we ook aandacht voor de omgang met mensen met een andere culturele achtergrond en mensen met geheugen- en gedragsstoornissen. Zo vragen we van de gemeente dat zij de meest gebruikte informatie – met name over rampen en crises - op haar website toegankelijk maakt in meerdere talen, waaronder Nederlands op B1-niveau en gebarentaal. Dit geldt ook voor de ondertiteling bij filmpjes. We vragen dit ook van organisaties die financieel ondersteund worden door de gemeente, zoals Stichting Leergeld en het Regionaal Energieloket.

Diversiteit vieren en benutten

GroenLinks wil dat de gemeente ontmoetingen tussen verschillende culturen aanmoedigt, want diversiteit leidt tot versterking en verrijking van de stad.

Daarom zet GroenLinks zich in voor het vieren van diversiteit door een centrale viering van Keti Koti (1 juli), Pride en de Internationale Vrouwendag (8 maart). De gemeente draagt structureel bij aan deze vieringen. GroenLinks vraag ook aandacht voor andere dagen met een bijzondere maatschappelijke betekenis en de gemeente ondersteunt deze.

We helpen bij inburgering, ook voor tijdelijke inwoners

GroenLinks wil dat nieuwe burgers zich welkom voelen en handvatten krijgen om echt onderdeel te worden van de stad. We willen ons dan ook inzetten voor een goede inburgering van bijvoorbeeld statushouders. Daarnaast willen we ook voor tijdelijke buitenlandse inwoners zoals arbeidsmigranten een kort inburgeringsprogramma.

Diversiteit

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.