“ Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan verenigingen en cursussen voor iedereen toegankelijk. ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Sport

Elke wijk heeft een multifunctioneel wijkcentrum als ontmoetingsplaats

Ontmoeting is vaak de basis van onze vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen laagdrempelig in contact kan komen met andere inwoners, wil GroenLinks dat elke wijk een wijkcentrum heeft met verschillende voorzieningen. De regie van deze centra ligt in de wijk, om zo het beste aan te sluiten bij ieders behoefte. Zij krijgen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en financiële ondersteuning van de gemeente. De wijkcentra hebben korte lijnen met de wijkraad of het wijkplatform, sociale wijkteams, buurtwerkers, jongerenwerkers, zorgcentra, culturele organisaties, sportverenigingen, de bibliotheek en sleutelfiguren in de wijk. Zo heeft elke inwoner vlakbij huis toegang tot zorg, cultuur, sociale activiteiten, sport en ondersteuning.

Sport

Iedereen moet een kunst-, cultuur- of sportcursus kunnen volgen

De drempel om mee te doen aan sport, cultuur en kunst kan hoog zijn. Het is soms te duur, te ver weg, niet toegankelijk voor mensen met een beperking, of het is gewoon niet duidelijk wat er allemaal te doen is. GroenLinks wil dat de gemeente hierin een regierol neemt en de groei van sport-, kunst- en cultuureducatie stimuleert. Zo maken we de toegang tot sport en cultuur voor kinderen, volwassenen en senioren makkelijker en betaalbaar. GroenLinks wil dat er voor iedere inwoner een cursus, vereniging of activiteit is die bij hem of haar past. Dit kan via wijkcentra, via scholen, via verenigingen, en via organisaties als Toppie en het Leerorkest.

Het Energiehuis werkt als hub met verbindingen in de wijk

Het Energiehuis doet waar het voor gemaakt is: muziek, theater en andere culturele thema’s produceren voor en met alle inwoners van de stad. Vanuit een eenduidige coördinatie wordt samengewerkt en van elkaars expertise gebruik gemaakt. Het wordt het centrale culturele centrum voor heel de stad met duidelijke verbinding naar en ondersteuning van de wijken.

Atelierbeleid en cultuurbudget

Om er zeker van te zijn dat we ook in de toekomst kunnen genieten van kunst en cultuur, wil GroenLinks dat kunstenaars zich welkom voelen in Dordrecht. Kunstenaars zijn het zout in de pap. Dordt heeft een rijke kunstenaarstraditie. We zetten die voort als aanjagers van het cultureel klimaat en de aantrekkelijkheid van de stad. Dus een actief en wervend kunstenaarsbeleid. Organisaties van kunstenaars, zoals Pictura, moeten met kracht worden ondersteund.

We willen ook een atelierbeleid waarmee ruimte wordt gegeven aan kunstenaars. Ook wil GroenLinks een vast cultuurbudget dat meegroeit met het aantal inwoners. Dit geld wordt gebruikt ter ondersteuning van kunstenaars, draagt bij aan kunst en cultuur in het onderwijs en heeft flexibele budgetten voor kortlopende cultuurprojecten.

De bibliotheek wordt ondersteund

De bibliotheek heeft een centrale rol in de samenleving. Zij werkt aan (digitale) geletterdheid, helpt bij taalonderwijs, heeft een rijk activiteitenprogramma en is de huiskamer van de stad. Dit kan zij alleen doen en zijn met genoeg geld. GroenLinks wil daarom dat de bibliotheek wordt ondersteund door de gemeente. Ook worden in de wijkcentra afhaalpunten mogelijk gemaakt. Daarnaast wil GroenLinks dat de gemeente ervoor zorgt dat iedere school een Bibliotheek op School heeft in samenwerking met Bibliotheek AanZet.

Kunst hoort in de openbare ruimte en we zorgen er goed voor

We hebben veel kunst in onze openbare ruimte, maar er wordt niet altijd goed voor gezorgd. GroenLinks wil daarom een inventarisatie van de staat van alle openbare kunstwerken, zodat we een beheer- en behoudsplan kunnen maken. Ook willen we dat kunst onderdeel blijft van onze gemeenschap. Daarom wil GroenLinks de 1%-regeling opnieuw invoeren, waarbij elk nieuwbouwproject 1% van het budget moet besteden aan openbare kunst. We zien hierin Street Art als een verrijking en investeren in jeugd- en jongerencultuur.

Evenementen doen we samen en duurzaam

Evenementen zijn van de hele stad, niet alleen van de wijk waarin ze plaatsvinden. GroenLinks wil daarom dat grote evenementen worden verbonden aan lokale activiteiten via de wijkcentra. Hiervoor zien we een mooie kans voor podiumplaatsen in elke wijk. Ook willen we dat de gemeente duurzaamheidseisen stelt bij het verlenen van een evenementenvergunning. Hierdoor blijft de impact van (grote) evenementen op het milieu beperkt en zorgen we voor bewustwording bij bezoekers.

We zorgen voor veilige, passende en duurzame manieren om te spelen en bewegen

Iedereen moet kunnen bewegen en spelen. GroenLinks wil daarom dat er in elke buurt een veilige en groene speelgelegenheid is met ten minste één toestel dat geschikt is voor kinderen met een beperking. In de openbare ruimte worden mogelijkheden gemaakt voor actieve en groene recreatie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan veilige en goed verlichte fiets- en wandelpaden met vooraf uitgezette routes. Ook wil GroenLinks dat de gemeente extra inzet op groene speelpleinen en verduurzaming van sportzalen en speelgelegenheden.

Kinderen kunst

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.