Nieuws

Dordtse woonvisie, voor wie en hoeveel?

Dordrecht

De discussie over nut en noodzaak van meer sociale huurwoningen is de afgelopen weken al vaker zinloos gebleken. Er wordt gesproken over andere uitleg van cijfers, doorstroom waardoor er woningen vrij komen, dat het probleem niet ligt bij het aantal sociale huurwoningen maar bij de mensen die niet uit een sociale huurwoningen komen omdat er geen aanbod is maar wel weg willen, dat we gemiddeld een lage WOZ waarde hebben in Dordrecht en dat we relatief een hoog percentage sociale huurwoningen hebben. Goed verhaal, maar wat  ons betreft niet goed genoeg. 

Lees verder

NEEM EEN BESLISSING OF MAAK HET MOGELIJK Art.40 vragen ten aanzien van vastgoed in eigen beheer van de Gemeente Dordrecht en de Berckepoort in het bijzonder

Dordrecht

Op 10 september 2019 is de startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019 aangenomen.
De wethouder heeft toen een aantal toezeggingen gedaan:

  • Er zal een andere duiding komen over onderhoudsrisico’s;

  • Er wordt duidelijk gemaakt wat de uitgangspunten zijn voor financiële consequenties;

  • Strategisch verwerven of in bezit houden van panden krijgt een plek in de Vastgoednota;

  • In de Vastgoednota worden de uitgangspunten mbt licht/geluid voor de toekomst opgenomen;

  • Het college zal nader ingaan op het aanhouden van een zekere “frictieruimte” en welk doel de gemeente daarin nastreeft.

Lees verder

Begroting 2020, scherp op (welke) koers

Begroting 2020

Scherp op koers.
En dat zijn we als we naar de begroting kijken. Zoals al gezegd , een mooie cijfermatige vertaling van de kader nota.
Scherp op koers. Zijn we dit dan ook of lijkt het maar zo.

 

Lees verder

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Vandaag zette Dordrecht een flinke stap naar een succesvolle transitie naar een energieneutrale stad in 2050. De Gemeenteraad aanvaarde een initiatiefvoorstel dat GroenLinks opstelde in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Ook het college staat er positief tegenover. Door het aannemen van het voorstel besloot de Raad dat er een geloofwaardig tijdpad naar energieneutraliteit wordt opgesteld. Daarmee kunnen we beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn en hoe toereikend de geplande maatregelen zijn. Daarnaast komt er meer en betere ondersteuning voor alle burgers en bedrijven om isolatie, duurzame warmte en duurzame elektriciteit mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een proactief projectbureau waarin al bestaande ondersteuning wordt gebundeld en uitgebreid, moet hiervoor zorg dragen. 

 

Lees verder

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Politiek café Diversiteit

“ Diversiteit en de daarbij nauw samenhangende inclusiviteit zijn thema’s die met de dag actueler en belangrijker worden. Nog te vaak worden mensen om verschillende redenen uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door hun etnische achtergrond, hun leeftijd, seksuele oriëntatie of vanwege een handicap. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. 

Lees verder

Pagina's