“ Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.  ”

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Euro

Duidelijke communicatie

GroenLinks wil dat de gemeente zo veel mogelijk in begrijpelijke en bondige taal communiceert met de inwoners van de stad. Dat maakt het makkelijker om tot een besluit te komen, omdat er geen inwikkelde documenten hoeven te worden bestudeerd. Daarnaast wil GroenLinks dat voor de 10 grootste investeringen per jaar de informatie op één pagina wordt beschreven en op een begrijpelijke manier en op tijd wordt gepresenteerd aan de inwoners. Op die samenvatting moeten de voordelen, nadelen, financiële gevolgen, aannames en onzekerheden van de financiële plannen worden beschreven.

Financiën

Financiële ondersteuning voor de raad

GroenLinks wil dat de raad de mogelijkheid krijgt om een eigen specialistische partij in te schakelen om een objectieve beoordeling te kunnen maken over de financiële voorstellen van de gemeente. Dit moet een vast onderdeel zijn van het besluitvormingsproces en door de gemeente gefaciliteerd worden.

Financiële expertise binnen de gemeente

GroenLinks wil dat de gemeente bij het invullen van financiële functies binnen de gemeente zo min mogelijk gebruik maakt van tijdelijke, externe inhuur. Enerzijds om daarmee een principe van goed werkgeverschap na te streven, door vaste contracten te creëren. Anderzijds om te zorgen dat geen kennis verloren gaat binnen de gemeente.

Korte termijn & lange termijn gevolgen

Bij financiële keuzes zijn er gevolgen voor de korte termijn en voor de lange termijn. GroenLinks wil dat de gevolgen voor de lange termijn zwaarder wegen in de besluitvorming en wil dit ook vastleggen in het financieel strategisch beleid.

Hoe gaan wij onze plannen financieren

Dit verkiezingsprogramma staat bol van de goede ideeën, plannen en ambities. Om die te kunnen betalen wil GroenLinks:

  • De zogenaamde bestemmingsreserves opnieuw verdelen. De 368 miljoen euro die is ontvangen door het verkopen van de aandelen van Eneco zijn hier een onderdeel van.
  • Een beperkte verhoging van de OZB, de belasting op woningen en bedrijfspanden. Waar mogelijk willen we die inkomensafhankelijk maken.
  • Dat de gemeente de begroting alleen gebruikt voor uitgaven waar de gemeente verantwoordelijk voor is en zogenaamde oneigenlijke uitgaven schrapt. Bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de Kiltunnel, omdat de tunnel geen gemeentelijke, maar landelijke infrastructuur betreft.
Financiën

OVERIGE HOOFDSTUKKEN

Dordrecht

MENSELIJK EERLIJK DUURZAAM

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam. Onze plannen voor Dordrecht

Lees meer
Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
Programma

DOWNLOAD ONS PROGRAMMA

GroenLinks Dordrecht kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet.