Maar niet iedereen kan daar (altijd) op rekenen. En dat terwijl zo’n vangnet heel belangrijk is. We willen gelijke kansen en een sterk vangnet voor wie dat nodig heeft. Daarvoor zijn goed onderwijs, een rijk verenigingsleven en prettige plekken om elkaar te ontmoeten belangrijk. Maar ook professionele hulp dichtbij waar dat nodig is. Denk aan buurtwerk, jeugd- en jongerenwerk en het sociaal wijkteam. Professionals die snel kunnen zorgen voor intensievere hulp en je helpen om meer op eigen benen te staan, zelfstandig of met hulp van anderen.

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid betekent een inkomen hebben en een dak boven je hoofd. Het betekent ook geen problemen hebben door schulden. Het betekent mee kunnen doen in de maatschappij. We gunnen iedereen werk naar vermogen. Bij werk draait het niet alleen om geld. Werk, betaald of vrijwillig, zorgt voor ook sociale contacten. Je wordt gezien, je doet ertoe. Ook dat draagt bij aan bestaanszekerheid, aan je gezondheid en je goed voelen. Wie geen werk heeft, stimuleren we om als vrijwilliger een positieve bijdrage te leveren aan de stad.

De energiekosten stijgen en de boodschappen worden duurder. Het inkomen is voor veel mensen niet meer toereikend om de nodige uitgaven te kunnen doen. De hoogte van het minimumloon of de uitkering schiet tekort. De crisis raakt nu ook mensen die een redelijk inkomen hebben of hadden. Op de hoogte van inkomens hebben we als gemeente geen invloed. Die maatregelen moeten van het Rijk komen. We verwachten dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt om de koopkracht te repareren. Wel gaan we kijken hoe we onze minimaregeling kunnen intensiveren. Daarvoor zijn verschillende opties te bespreken. We moedigen onze ambtelijke organisatie aan om de randen van de wet op te zoeken om onze kwetsbare inwoners zo goed mogelijk met maatwerk te ondersteunen. We hebben oog voor het risico op de armoedeval. En als het gaat om de energielasten zetten we met de corporaties in op energiebesparende maatregelen. We doen ook een voorstel hoe we de Dordtpas breder kunnen inzetten om meer mensen mee te laten doen.

Het mee kunnen doen in de maatschappij heeft ook te maken met de mogelijkheden om ergens naar toe te kunnen reizen. Dat is voor veel mensen lastig, jong en ouder. De huidige regeling gratis vervoer voor 65-plussers loopt dit jaar af. We komen met een alternatief voorstel dat recht doet aan het behoud van zelfredzaamheid en het belang van kunnen meedoen in de maatschappij.

In de coronatijd hebben de initiatieven uit de Dordtse samenleving, Samen Dordt en Licht voor Dordt, een grote betekenis gehad. Dat laat zien dat ondersteuning niet alleen vanuit de overheid hoeft te komen, maar ook vanuit de kracht van onze betrokken inwoners en instanties. En ook vanuit het bedrijfsleven kan kracht worden benut om werknemers te ondersteunen door studie of hulp bij schulden. We willen doorgaan met de samenwerkingsconvenanten die wij met de Sociale Dienst en Dordtse ondernemers hebben afgesloten.

Jeugd en onderwijs
Elk kind moet veilig, gezond en met plezier kunnen opgroeien in Dordrecht. We willen kinderen zo veel mogelijk kansen bieden. Kansen om zichzelf, hun talenten en de wereld om hen heen te ontdekken. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot volwassenen die zichzelf kunnen redden. Wij hebben de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen doorgevoerd in hoe we de Jeugdwet uitvoeren. Meer dan eerder kunnen wij nu de ondersteuning van jeugd lokaal, dichtbij en in samenwerking met partijen in het onderwijs, sport en cultuur gaan organiseren.

Met de Dordtse onderwijsvisie en het Dordtse leerprogramma werken we aan gelijke kansen op goed onderwijs voor onze jeugd. We zetten deze programma’s door. Ook stellen we een visie op met het voortgezet onderwijs. Het is het logische vervolg op de onderwijsvisie voor het basisonderwijs. Tegelijk voeren we het gesprek over de huisvesting van het voortgezet onderwijs en maken we daar samen een programma voor. Het programma ‘Glansrijke toekomst voor de Dordtse jeugd’ uit de Agenda 2030 werken we verder uit.

Kinderen moeten zoveel mogelijk met elkaar opgroeien en elkaar leren kennen en waarderen. Kansen moeten voor ieder kind gelijk zijn. Niet voor iedereen is de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gemakkelijk en is er verschil in schooladviezen tussen wijken. We kijken naar mogelijkheden om dit tegen te gaan. Natuurlijk blijft daarbij de vrijheid van onderwijs voorop staan. We breiden de pilot voor gratis schoolzwemmen uit. Het is belangrijk dat jongeren in het middelbaar en hoger onderwijs trots zijn op hun opleiding en hun ontwikkeling om een droombaan te vinden. Er mogen geen drempels zijn die het doorleren belemmeren. We willen dat jongeren dichtbij huis kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan kansrijke opleidingen die afgesloten worden met een diploma. (Door) leren hoort bij Dordrecht, op MBO, HBO en wetenschappelijk niveau. Het maakt dat jongeren in onze stad blijven: eerst om er te leren, later om er te wonen en te werken. En het helpt bij het doorbreken van generatie-armoede, wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft.

Leerling

Verbinding met Agenda Dordrecht 2030

Met de programma’s van onze agenda investeren we in stenen, in groen én in onze inwoners. Met het Dordtse Leerprogramma zetten we een stevige aanpak neer voor het verminderen van achterstanden in het primair onderwijs, zodat elk kind de kans krijgt om eruit te halen wat erin zit. Voor scholen met de grootste achterstanden komt er extra geld. Scholen gaan dat inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal. En met ons programma Glansrijke toekomst voor Dordtse jongeren helpen we jongeren hun veerkracht te vergroten. Jongeren kunnen we beter voorbereiden op een maatschappij en arbeidsmarkt die blijven veranderen. Met goede begeleiding kunnen jongvolwassenen zelf de weg naar een baan en een goede toekomst vinden.

Samen leven
Onze inwoners zijn divers, met verschillende sociale en culturele achtergronden, genders en (geloofs)overtuigingen. Wij omarmen dat. We willen een stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en kan meedoen. Een stad waar je elkaar begroet op straat. We accepteren geen uitsluiting en discriminatie. Wat je achtergrond ook is en met welke mensen je je ook verbonden voelt: er is plek voor jou in Dordrecht. Om de verbinding tussen mensen te bevorderen stellen we diversiteitsbeleid op.

Onze samenleving wordt steeds individualistischer. En dat kan ten koste gaan van het samenleven. Een maatschappelijke trend kunnen wij als gemeente niet zomaar ombuigen. Maar we voelen ons wel verantwoordelijk om binnen onze mogelijkheden verbinding en ontmoeting te stimuleren. Door mensen de kans te geven aan sport te doen of lid te worden van een vereniging. Door culturele activiteiten aan te bieden en ontmoetingsplekken in de hele stad te maken. Soms hoeven we als gemeente niet veel extra’s te doen om de betrokkenheid van inwoners groter te maken. Het kan al door goed aan te sluiten bij wat er al leeft aan initiatieven. Dordrecht is rijk aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk betrokken ondernemers. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan de stad. Ze zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Ze dragen bij aan begrip en respect voor elkaar. Veel organisaties zijn ontstaan in de wijk en sluiten aan bij wat er in die wijk leeft.

We steunen deze initiatieven van harte. De uitdaging is de organisaties (beter) uit te rusten om problemen te signaleren en hen te helpen daar de juiste dingen mee te doen. Uiteindelijk gaat het erom dat we mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben (weer) op weg helpen.

Ouderen
Onze stad vergrijst. De groep ouderen wordt in Dordrecht steeds groter. Dat is een landelijke trend. Veel van deze ouderen zijn gelukkig, vitaal en zelfstandig en vervullen vaak een waardevolle functie als vrijwilliger of mantelzorger. En die vitaliteit en zelfstandigheid willen we graag zo houden. Ons doel is dat mensen in hun eigen omgeving zelfstandig ouder kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Daarom kiezen we voor een samenhangende aanpak voor wonen, woonomgeving, zorg, welzijn en arbeidsmarkt. We gaan daar beleid voor ontwikkelen en dit bestuurlijk en ambtelijk beleggen.

Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen als de woning en woonomgeving aansluiten bij hun wensen en behoeften. En die wensen en behoeften verschillen voor iedereen. In het woningbouwprogramma hebben we hiervoor aandacht en bieden we ook ruimte voor nieuwe woonvormen, zoals knarrenhofjes. We werken aan een seniorvriendelijke leefomgeving, waarbij zaken als de kwaliteit van de bestrating, toegankelijke routes, verblijfsmogelijkheden en ontmoetingsmogelijkheden een rol spelen. We zorgen dat ouderen die dat nodig hebben dicht bij huis goed ondersteund worden. Dit doen we samen in formele en informele netwerken. Met mantelzorgers, corporaties, vrijwilligers, huisartsen, praktijkondersteuners, zorgaanbieders, het sociaal wijkteam en buurtwerk. Eenzaamheid, dementie en vitaliteit zijn daarin centrale thema’s. Hoewel eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen voorkomt, is de kans daarop voor ouderen groter. We gaan eenzaamheid tegen door het signaleren en het toeleiden naar sociale projecten in wijken. Ook voor inwoners met (beginnende) geheugenproblemen en hun mantelzorgers willen we de juiste steun bieden. Daarbij hebben we met cultuursensitieve zorg ook oog voor inwoners met een migratieachtergrond. Door fit en vitaal te blijven blijft de zelfredzaamheid langer behouden. Bewegen is goed voor het lijf, de mentale gezondheid en draagt bij aan sociale contacten. Daarom stimuleren en ondersteunen we initiatieven voor (laagdrempelig) bewegen en valpreventie.

Met de groei van de groep ouderen die zorg nodig hebben, groeit ook de vraag naar zorgpersoneel en mantelzorgers. Wij hebben hiervoor aandacht in ons arbeidsmarktbeleid, het mantelzorgprogramma en vrijwilligersbeleid.

Sport, bewegen en preventie
Sport en bewegen maakt gezonder en gelukkiger. Het leert je op jonge leeftijd samenwerken, winst samen te vieren en verlies te incasseren. Het geeft sociale contacten en zorgt voor minder aanspraak op zorgvoorzieningen. Daarom vinden we het belangrijk dat onze inwoners meer sporten, jong en oud.

We gaan aan de slag met leuke programma’s voor kinderen die uitnodigen tot (buiten)spelen, bewegen en sporten. Daarvoor zetten we sportcoaches in, die in bepaalde wijken ook gerichter aan de slag gaan om kinderen en hun ouders enthousiast te maken. We komen met een voorstel om bovenop de doelgroep vanuit het minimabeleid meer Dordtse kinderen te laten sporten. Daarover gaan we in gesprek met het onderwijs en de sportverenigingen. De Dordtpas lijkt daarvoor een geschikt instrument.

We willen ook dat volwassenen de beweegrichtlijn halen en dat ouderen vitaal blijven door naar vermogen in beweging te blijven. Onze sportcoaches richten zich daarom ook op volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld door met bedrijven mee te denken over het aanbieden van sporten op of via het werk. En door met zorginstellingen samen te werken aan laagdrempelig bewegen voor patiënten en ouderen. Met wandelroutes, goede fietspaden, voetbalpleintjes en openbare fitnesstoestellen in het park nodigt onze stad uit tot bewegen. Het stimuleren van buiten bewegen is in onze plannen een belangrijke doelstelling, zoals bijvoorbeeld in de Dordwijkzone.

We gaan voortvarend aan de slag en stellen daarom een nieuw sportbeleid op. Dat bevat ook een integraal afwegingskader voor onze investeringen in vitale sportvoorzieningen waarbij de doelstellingen van ons sportbeleid leidend zijn. Betrokkenheid en inzet voor maatschappelijke doelstellingen door verenigingen vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld door accommodaties ook voor andere maatschappelijke functies beschikbaar te stellen. Deze maatschappelijke betrokkenheid telt ook mee in onze prioritering bij investeringen in de voorzieningen van verenigingen. Een sterke vereniging kan niet zonder een sterk bestuur en kader. Daar willen we over in gesprek met de verenigingen. Want het is steeds moelijker bestuursleden en vrijwilligers te vinden die deze belangrijke taak op zich willen nemen. Ook de kansen op verduurzaming van de complexen en sportvelden speelt bij onze bijdrage aan investeringsbeslissingen een rol. We geven het goede voorbeeld door bij te dragen in het versneld aanleggen van LED verlichting. Bij al deze uitdagingen willen we niet alleen constructief in gesprek blijven met de verenigingen maar zeker ook met de sportraad.

Cultuureducatie
We vinden cultuureducatie belangrijk. Kinderen worden creatief uitgedaagd en worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Het draagt bij aan talentontwikkeling en kennisontwikkeling, over onze geschiedenis, onze maatschappij. En het geeft vooral ook plezier om bezig te zijn met een programma als Meer muziek in de Klas, met je klasgenoten voorstellingen te bezoeken of je te laten verrassen in een museum. We stimuleren dat kinderen op de basisschool, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs via school kennis maken met kunst, muziek en dans. We sturen op een aantrekkelijker programmering van onze musea en (muziek)theaters, om kinderen én volwassenen te interesseren in cultuur.

Cultuur(educatie) in de wijken neemt toe. Er zijn veel organisaties die hier initiatief toe nemen. Dat vinden we uiteraard een mooie ontwikkeling. Deze organisaties hebben soms wel ondersteuning nodig. Middelen zijn nodig om inzet te kunnen voortzetten. In ons nieuw cultuurbeleid kijken we naar de mogelijkheden. Daarbij moeten we zeker ook kijken hoe we bestaande potjes en subsidies slim kunnen combineren.

Onze actiepunten:

  • We komen met een voorstel voor het vervolg op het programma ‘Samen tegen armoede’.
  • We stellen een businesscase op om te kijken of we meer mensen naar werk kunnen begeleiden.
  • We stellen een integraal beleidsplan sociaal domein op. • We reserveren geld voor verruiming van de minimaregeling.
  • We steunen bestaande en nieuwe initiatieven die de verbinding tussen inwoners in de wijken sterker maken.
  • We stellen een diversiteitsbeleid op.
  • We stellen nieuw sportbeleid op, met een integraal afwegingskader voor investeringen in vitale sportvoorzieningen. Voor dit doel maken we extra middelen vrij.
  • We komen met een voorstel om bovenop de doelgroep vanuit het minimabeleid meer Dordtse kinderen te laten sporten.
Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026