De bouw van nieuwe woningen is in Dordrecht de afgelopen jaren op gang gekomen en er liggen veel plannen klaar voor realisatie in alle segmenten. Maar de plannen voor betaalbare woningen waaronder sociale woningbouw, lopen niet in de pas met die in de andere prijsklassen zoals vastgelegd in de lokale woonvisie. Ondanks de stijgende bouwkosten, het enorme tekort aan vakmensen en andere negatieve ontwikkelingen, moeten we een flinke inhaalslag maken op de planvorming en bouw van met name betaalbare woningen. We trekken het been bij en komen zo de afspraken na die vastliggen in de Woonvisie. We willen jongeren aan onze stad binden en Dordtse starters een goede kans geven. We willen betaalbare woningen realiseren voor inwoners met een lager tot modaal salaris zoals de (beginnende) politieagenten, verplegers, schilders en onderwijzers. We willen dat Dordtse gezinnen die toe zijn aan een grotere woning deze droom in Dordrecht kunnen waarmaken. Daarnaast willen we voor onze ouderen betaalbare woningen realiseren. We denken hierbij aan levensloopbestendige huisvesting en passende woonvormen zoals knarrenhofjes.

Praktisch betekent dit dat we willen dat 30% van onze nieuwe woningen worden gerealiseerd in het sociale huursegment. Daarvoor moet dus de schop in de grond. En dat kan, want op verschillende plekken in de stad ligt beschikbare grond klaar voor het bouwen van deze woningen. Ook zullen we het gesprek voeren met de omliggende gemeenten over een evenwichtige balans in de regio. Als Dordrecht nemen we verantwoordelijkheid voor inwoners van de Drechtsteden en verwachten daarbij een zelfde verantwoordelijkheid van buurgemeenten.

Voor het bouwen van betaalbare (koop)woningen moeten we nog intensiever samenwerken met ontwikkelaars, woningcorporaties en particuliere bouwers. De Spoorzone biedt iets verder in de toekomst daarvoor ook mogelijkheden. De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden zoals bestemmingsplannen en een adequate vergunningverlening. Zodat de andere partijen in volle vaart aan de slag kunnen. Waar nodig en mogelijk passen we de gemeentelijke procedures en processen aan, zodat het sneller kan.

Bouwen

Verbinding met Agenda Dordrecht 2030

Om Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. Met de bouw van duizenden extra woningen willen we in 2030 ruimte bieden aan 140.000 inwoners. Die zijn nodig om de mooie voorzieningen die we hebben te behouden. Meer inwoners betekent méér draagkracht. We willen het woningaanbod beter afstemmen op de vraag. Er is behoefte aan duurzame huizen, sociale woningbouw, starterswoningen, tiny houses. We denken dat we in het programma Spoorzone richting 2030 zo’n 4600 woningen kunnen realiseren, gecombineerd met andere functies als werken en een groen stadspark. En ook in het programma Binnenstad zetten we in op toevoeging van wonen, waar het kan in combinatie met werken en winkels.

Uiteraard zonder de zorgvuldigheid en omgeving uit het oog te verliezen. Voor een belangrijk deel ligt bij de woningbouwcorporaties de verantwoordelijkheid om de bouw van huurwoningen (en eventueel sociale koopwoningen) voor de Dordtenaren met een modaal inkomen te versnellen. Veel van deze woningen zijn gesaneerd, zonder dat in hetzelfde tempo is teruggebouwd. Hier ligt een grote opgave. We realiseren dit samen met de corporaties door hen aan de voorkant te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. We zijn zeer terughoudend met sloopvergunningen als daar niet direct nieuwbouw tegenover staat.

Naast deze focus op betaalbare woningen, verliezen we de ambities op andere woonsegmenten niet uit het oog. Dat is belangrijk voor een goede balans in onze stad. Zo blijven we op de goede weg om de ambities van Dordrecht in de Agenda 2030 waar te maken: een vitale stad en een versterking van de sociaaleconomische positie van onze inwoners en de stad als geheel. De woningbouwopgave is een belangrijke pijler waar deze ambitie op steunt.

En natuurlijk stellen we eisen aan de kwaliteit van de woningen. In Dordrecht bouwen we duurzaam, natuurinclusief en zo veel als mogelijk energieneutraal. Wij besteden veel aandacht aan een veilige omgeving, prettige openbare ruimte en goede voorzieningen in de buurt. De woningen moeten een kwalitatieve impuls geven aan de wijk en voorzien in de behoeften van toekomstige bewoners. Hoe meer we bouwen, hoe belangrijker het is

om zuiniger en slimmer met onze ruimte om te gaan. Daarom gaan we ook op zoek naar nieuwe manieren om alle functies in onze stad een goede plek te geven. Door een creatievere manier van ruimtegebruik. Door op plekken waar dat past hoger te bouwen en wonen en werken te combineren, maar wél binnen de bebouwde kom. We behouden het open polderlandschap.

Onze actiepunten:

  • We hebben de ambitie 4.000 woningen te bouwen, verdeeld over alle segmenten.
  • We maken een forse inhaalslag door van de 4.000 woningen 30% te realiseren in het sociale huursegment.
  • We streven naar toevoeging van minimaal 1.500 betaalbare koopwoningen in de harde planvoorraad.
  • We zorgen voor meer bouwplannen voor de toekomst in lijn met de huidige woonvisie.
  • We investeren in de samenwerking met onze bouwpartners, zoals woningcorporaties, zodat deze snel aan de slag kunnen gaan.
  • We borgen de kwaliteit van de woningen én van de woonomgeving.
Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026