We pakken in Dordrecht de uitdagingen die er liggen daadkrachtig op. We hebben de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn als stad. Dordt Duurzaam 2040! Daarmee leggen we de lat hoog. We versnellen de overgang op duurzame energie en gaan door met het ‘groenblauwe’ programma. Zo geven we het goede voorbeeld: door anders te gaan leven, wonen en werken én door andere vormen van energiegebruik. We werken toe naar een klimaatneutrale stad, groener en gezonder om in te leven. Dat zijn we aan onszelf en de generaties die na ons komen verplicht.

Energietransitie en verduurzaming
In Dordrecht zijn 16.000 woningen met een slecht energielabel. Met de woningcorporaties en particuliere huiseigenaren gaan we vaart maken om dit aan te pakken. Dat willen en moeten we samen doen. De investeringen zijn hoog, de materialen zijn schaars en er is een tekort aan goed gekwalificeerde werknemers.

De energietransitie is nog voor veel mensen een vaag begrip. Bewoners en ondernemers weten soms niet goed wat zij kunnen bijdragen. We besteden daarom veel aandacht aan uitleg, hulp bij energiebesparende maatregelen en het wegnemen van drempels om meer energiebewust te leven en te werken. Daarvoor zetten we bijvoorbeeld de energieconciërges in en maken we graag gebruik van energiecoaches.

De energietransitie zien we ook als een sociale uitdaging. De urgentie is het grootst in wijken waar verouderde woningen zijn met een slecht energielabel. De bewoners van die wijken hebben vaak weinig geld om maatregelen te nemen en worden geconfronteerd met hoge energierekeningen. Daarom willen we energiearmoede vroegtijdig signaleren. Via de Sociale Dienst en de sociale wijkteams kunnen we mensen ondersteunen. Niet alleen met maatregelen aan de woning, maar ook met informatie over hoe ander (stook)gedrag kan helpen de kosten naar beneden te krijgen.

Windmolens en zonnepanelen zien we overal, dus ook in Dordrecht. We geven uitvoering aan zonneprojecten via ons Zonoffensief. Maar hier hebben we nóg een troef: het warmtenet als duurzamere energiebron. Vanuit een centrale plek wordt het warme water vervoerd naar wijken en woningen. HVC beheert de warmtebron en het warmtenet in Dordrecht. We onderzoeken samen de mogelijkheden om het afval slimmer te benutten en het gebruik van het warmtenet verder te vergroten. Daarnaast voeren we het gesprek over het verder verduurzamen van het warmtenet door geothermie. We gaan in gesprek om kosten voor (nieuwe) gebruikers voor aansluiting op het warmtenet zo laag mogelijk te houden, zodat dit een aantrekkelijk alternatief is.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. We hebben ook aandacht voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en verenigingen van eigenaren die willen verduurzamen. We gaan hierbij helpen met goede voorlichting en hulp bij de uitvoering. Voorlichting is ook heel belangrijk bij het voor elkaar krijgen van de zogenoemde zero-emissiezone in het centrum van de stad. Dat willen we in 2026 realiseren. Hiermee dragen we bij aan verduurzaming van de mobiliteit, een betere logistiek en vermindering van het autoverkeer in de stad. De besluitvorming wordt voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde routekaart, in nauwe afstemming met onder andere de ondernemers in de binnenstad. We besteden speciale aandacht aan de zelfstandige ondernemer om te voorkomen dat invoering van de zero-emissiezone hen voor onoverkomelijke problemen stelt. Als gemeente geven we hier ook het goede voorbeeld. Door verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer bij onze medewerkers en door bij inkoop van producten en diensten te toetsen op duurzaamheidsaspecten. Als de kosten in dat geval hoger zijn, maken wij dat transparant. We stellen een voedselvisie op, waarin in ieder geval duurzaamheid, lokale en regionale productie en distributie, ondernemerschap, gezondheid en het tegengaan van verspilling een plaats krijgen.

De groene waterrijke stad
Groen en water zijn belangrijk voor de stad. Een groene gezonde omgeving draagt bij aan een fijn woon- en leefklimaat. Groen zorgt er ook voor dat verschillende dieren en planten hier kunnen leven. Het stimuleert biodiversiteit. Schone lucht, fris water en een goede bodemkwaliteit zijn stuk voor stuk van levensbelang. Water is voor Dordrecht een bijzondere uitdaging. Dordrecht kan met hoogwater te maken krijgen. Bij extreem hoogwater moeten 120.000 mensen snel van het eiland af kunnen. Door deze uitdagingen wordt landelijk en zelfs Europees vaak gekeken hoe Dordrecht zaken oplost. De aanpak is vastgelegd in het Groen Blauw Programma Dordrecht 2021.

We investeren extra op het inrichten van groene verbindingsroutes. Dat zijn natuur-, wandel-, fiets- en waterverbindingen tussen de stad en de Biesbosch, de Dordwijkzone en onze grote parken. Door ze aaneen te rijgen, maken we het groen (natuur) en blauw (water) in onze stad meer zichtbaar. De verbindingen maken het aantrekkelijker en makkelijker om deze gebieden te bezoeken en ervan te kunnen genieten. We gebruiken het Biesboschcentrum en het Duurzaamheidscentrum Weizigt als plekken voor recreatie en educatie over groen, water en duurzaamheid. We versterken de ontsluiting van de Biesbosch, rekening houdend met de natuurwaarde. Ook zorgen we voor meer en gevarieerder groen in de wijken zelf. Daarmee brengen we de groene verbindingen tot aan de voordeur. De verbindingen hebben ook als doel de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast investeren we extra in groene schoolpleinen.

Zon op dak

Verbinding met Agenda Dordrecht 2030

Dit focuspunt betekent een verhoging van de ambities van de Programmalijn Duurzame stad. We zetten in op meer zonnepanelen op bedrijfsdaken, particuliere daken en –waar binnen de stad mogelijk– ook op de grond. Voor de eigen gebouwen wil de gemeente energiebesparende maatregelen nemen en de CO2 -uitstoot terugdringen. De binnen deze lijn gereserveerde middelen gaan we versneld inzetten om onze hoge ambities dichterbij te brengen. Onze ambities op het gebied van groen en vergroening realiseren we onder meer door de inzet op de Programmalijn Dordwijkzone. Daarin realiseren we een toegankelijk centraal gelegen stadspark met ruimte voor sport en recreatie. Met die groenvoorzieningen en ecologische verbindingen zorgen we voor een gezonde, groene en leefbare stad.

De Dordwijkzone ligt midden in Dordrecht en wordt het grootste stadspark voor alle inwoners. Hier combineren we natuur, biodiversiteit, recreatie, sport en wateropvang. Het stadspark maakt dat een deel van de stad beter bestand is tegen hitte. Het zorgt voor afkoeling op dagen dat het erg warm is. Aan de randen van de Dordwijkzone zoeken we ruimte voor wonen en bedrijvigheid die passen bij het gebied. We willen dit toekomstige stadspark straks goed verbinden met de Dordtse Biesbosch. Om nog meer te kunnen genieten van onze stad aan het water, realiseren we een aantrekkelijk en veilig stadsstrand in het water van het Wantij.

We stellen een visie op ons buitengebied op. Daarin verkennen we hoe we hier meer waarde aan kunnen geven. Bijvoorbeeld door meer groene verbindingen te realiseren, de verblijfswaarde en de beeldkwaliteit te verhogen en verrommeling tegen te gaan.

We willen gebruik maken van data om onze leefomgeving goed te kunnen monitoren en vervolgens te verbeteren. We bundelen data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, de afvoer van regenwater of de mate van hittestress in de stad. Dit helpt ons om goede klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Wij zijn trots op onze stad vol groen en water! En die trots willen we overbrengen op meer inwoners. Zodat zij bewust worden van het belang van groen in de stad voor onze gezondheid en ons leefplezier. En vooral dat zij er meer van kunnen gaan genieten.

Onze actiepunten:

  • We versnellen de overgang op duurzame energie en hebben de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
  • We maken nog in 2022 een plan om woningen met energielabel E, F en G aan te pakken. Hierbij kiezen we een wijkgerichte aanpak met oog voor onderscheid tussen corporatiebezit en particulier woningbezit en met inzet van energiecoaches.
  • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid door gebouwen te verduurzamen en hier bij mobiliteit en inkoop rekening mee te houden.
  • We stellen een voedselvisie op.
  • We verbeteren de groene verbindingszones tussen de wijken en het groen ter versterking van de biodiversiteit en recreatieve routes.
  • We investeren in groene schoolpleinen.
  • We stellen een visie op ons buitengebied op.
  • We realiseren een aantrekkelijk en veilig stadsstrand in het water van het Wantij
Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026