Veilige stad
Mensen moeten zich veilig en op hun gemak voelen in onze stad. Er zijn veel zaken die aan dat gevoel van veiligheid bijdragen. Voor de een is dat een veilige looproute van huis naar de supermarkt zonder obstakels op de stoep. Voor de ander is dat het ‘s nachts zonder zorgen over straat kunnen. Samen met onze partners, inwoners en ondernemers werken wij aan een veilige stad. Op plekken waar dat nodig is, zetten we daarin een tandje bij.

We besteden meer aandacht aan wijkveiligheid en de leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving. Een goed onderhouden buitenruimte beïnvloedt het gevoel van veiligheid positief. We zorgen voor goede verlichting op donkere plekken, snoeien openbaar groen dat voor onveilige situaties kan zorgen en doen ons uiterste best om de stad schoon en heel te houden. Mede op basis van de integrale veiligheidsscans kijken we gericht welke prioriteiten er zijn en op welke plekken en wijken de meeste aandacht nodig is. Dat kan ook gaan over het signaleren van problematiek met hangjongeren of het ondersteunen van buurtbemiddelaars bij conflicten tussen buren.

We investeren niet alleen in de leefbaarheid in de wijken, maar ook in de herstructurering en in de veiligheid. We kunnen narigheid in de wijken beter aanpakken door samen te werken met de Sociale Dienst, de politie, betrokken bewoners en andere partijen. Zo kunnen bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede eerder worden gesignaleerd en kan er op ingegrepen worden. Deze aanpak zetten we vanwege de eerste goede resultaten verder door. Ten aanzien van mensen met verward gedrag nemen we verantwoordelijkheid. Primair ligt daar een rol voor de GGZ, sociale wijkteams en de politie, maar door samen te werken bereiken we veel meer. Zo zijn de Merwedehuusjes op de Kerkeplaat gerealiseerd; een kleinschalige woonvorm voor langdurig dakloze mensen met complexe psychische problemen. Deze inwoners krijgen passende begeleiding. We kijken, ook in regionaal verband, of uitbreiding van dit concept mogelijk is.

Onze handhavers en wijkagenten zijn de ogen en oren van én voor de wijk. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van hen vinden we belangrijk. Het moet voor inwoners makkelijk zijn handhavers aan te spreken, vragen te stellen, zorgen te delen en problemen te melden. We gaan het aantal handhavers uitbreiden. We werken een voorstel uit hoe de zichtbaarheid van onze handhavers in de wijk groter kan worden.

We kunnen als overheid een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de stad en de wijken, samen met de politie en het openbaar ministerie. Gedrag dat niet door de beugel kan of anderen in gevaar brengt, accepteren we niet. Vanuit onze verantwoordelijkheid dragen we bij aan de bestrijding van drugsgerelateerde en ondermijnende criminaliteit. Of gedrag waardoor anderen zich minder veilig voelen in de stad.

De afgelopen periode is de Dordtse aanpak van ondermijning succesvol gebleken. Daarom gaan we door met deze aanpak en met ons Integraal Veiligheidsplan. Ook de mogelijkheid van cameratoezicht en preventief fouilleren kunnen we als sluitstuk van onze aanpak inzetten. We willen ons inzetten om de bevoegdheden van de Boa’s te verbreden. Het bestaan van Meld Misdaad Anoniem gaan we meer onder de aandacht brengen van onze inwoners. En ook de bekendheid van WhatsApp-buurtpreventie en de buurtpreventieteams vergroten. De zorg voor kwetsbare personen, onze jeugd en weerbaarheid van burgers vraagt aandacht. Dit geven we bijvoorbeeld invulling door mensen nog beter te informeren over de gevaren van cybercriminaliteit en babbeltrucs en door gerichte inzet van jongerenwerkers.

Leefbare stad
Er zijn plekken in onze stad met veel steen en asfalt en weinig groen. De temperatuur loopt daar op een zonnige dag sneller op dan elders. Dat geeft hittestress. Het maakt plekken onaangenaam om te verblijven en is niet goed voor onze gezondheid. We gaan deze plekken in beeld brengen en onderzoeken de mogelijkheden deze te vergroenen. Bijvoorbeeld het Energieplein en omgeving, waar we dan ook de parkeergarage willen verplaatsen.

Om de hittestress in de stad verder tegen te gaan, omarmen we het idee om voor iedere nieuw geboren Dordtenaar een boom te planten. We werken daar een voorstel voor uit.

Het dumpen van afval blijft een groot probleem. Afval staat vaak naast de containers. Dat zorgt ervoor dat de stoep moeilijk toegankelijk is en zorgt voor stank en ongedierte. We willen daarom dat afval sneller opruimen. Ook het achterlaten van grofvuil op straat of in de sloot is ons een doorn in het oog. We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om op meer plekken in de stad verzamelpunten voor grofvuil in te richten. En om goed gedrag te faciliteren, onderzoeken we de mogelijkheid voor optimalisering van de openingstijden van de milieustraat.

Kinderen moeten met plezier en veilig buiten kunnen spelen. En dat geldt voor alle kinderen, met of zonder beperkingen. We richten onze speeltuinen zo in dat ze toegankelijk zijn en mee ontwikkelen met de jeugd in de buurt.

We onderzoeken de uitbreiding van het aantal watertappunten op ons eiland.

Digitale data kunnen ons helpen het beheer van de openbare ruimte beter en efficiënter uit te voeren. Met goede data kunnen we als het ware een digitale kopie maken van onze stad. Daar kunnen we onze wegen, bruggen, ondergrondse leidingen, parkeerplaatsen invoeren. Zo kunnen we beter voorspellen wanneer onderhoud nodig is, kunnen we sneller signaleren dat bijvoorbeeld een lantaarnpaal kapot is en kunnen we op termijn wellicht aan bezoekers aangeven waar wel en geen parkeerplekken meer zijn op een drukke dag. We verkennen welke mogelijkheden er zijn om het beheer van onze openbare ruimte met deze innovaties te verbeteren. Daarbij houden we altijd oog voor ethiek en privacy.

Man met plant

Verbinding met Agenda Dordrecht 2030

Met de programma’s uit deze Agenda investeren we in de stad. Om meer inwoners én bezoekers aan onze stad te binden. En dat betekent ook meer klanten voor winkels en horeca. Meer leden voor verenigingen en meer bezoekers aan theater of concerten. Zo kunnen deze voorzieningen in stand blijven. Dat doen we met de Programmalijn Spoorzone waar we, naast wonen en werken, ook ruimte voor ontmoeting, cultuur en evenementen maken, in een groene omgeving. Met goed ov en goede parkeervoorzieningen. En met onze inzet in de Programmalijn Dordwijkzone dragen we, met nieuwe groene verbindingen, bij aan een gezonde en leefbare stad. Een levendige Binnenstad is het visitekaartje voor Dordrecht 2030. Met deze programmalijn werken we ook aan goede openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Ruimte voor groen en activiteiten zorgt voor levendigheid.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Ben je inwoner of kom je naar Dordrecht om hier te werken, winkelen, leren of recreëren? Dan moet je makkelijk van, naar en binnen Dordrecht kunnen reizen. Aan de plannen daarvoor hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt. Met betere aansluitingen op de N3 en de A16 voor auto’s. En met versterking van het openbaar vervoer via de aanpak van de Spoorzone en de MerwedeLingelijn. De plannen liggen klaar en gaan we de komende tijd uitvoeren. Landelijk zijn we met onze acties ter verbetering van de bereikbaarheid goed op de kaart gezet.

De komende periode gaan we hard aan de slag om de mobiliteit en verkeersveiligheid binnen Dordrecht te verbeteren. Het moet vanzelfsprekender worden om binnen de stad te wandelen en te fietsen. Of om deelvervoer, openbaar vervoer en personenvervoer over water te benutten. Onze ambitie op mobiliteit valt daar samen met die op duurzaamheid en kwaliteit van leven. We hebben oog voor veiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen en lobbyen bij de rijksoverheid voor veilig vervoer en alternatieven.

We kijken per wijk en gebied wat nodig is. Vanuit alle wijken moet je goed kunnen lopen of fietsen naar stations of het centrum. Er komen meer fietsenstallingen. Met transferia, parkeergelegenheden aan de rand van de stad en tariefdifferentiatie, verlagen we de druk op wegen naar het centrum en de parkeerdruk in de binnenstad. We houden oog voor mensen die op hun auto zijn aangewezen en realiseren betere doorstroming op de ontsluitingswegen. Voor parkeren en parkeertarieven bij plekken met belangrijke maatschappelijke functies, zoals de Sportboulevard, onderzoeken we oplossingen. Door meteen te zorgen voor goede looproutes en vervoer via (pendel)bus of deelfiets vanaf deze parkeervoorzieningen realiseren we onze Binnenstadvisie. Een aantrekkelijk levendig bereikbaar centrum met meer groen en minder ‘blik’ op straat. Daarbij hoort ook ons plan om de bevoorrading van de binnenstad zo snel mogelijk emissieloos en efficiënter te maken. Nieuwe bewoners van de binnenstad kiezen voor een omgeving met voorzieningen nabij, daarom krijgen zij één parkeervergunning.

Onze stad moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen, ook met kinderwagen, rolstoel of rollator. Te vaak zijn er nu obstakels. We geven hier meer aandacht aan bij het onderhouden en inrichten van de stad. Zo geven we onze gehele stad, en met name de binnenstad, een duurzame kwaliteitsimpuls. Dit werken we uit in programma’s en communicatieaanpak om fietsgebruik, ov en deelvervoer te stimuleren.

Levendige stad
Onze stad heeft veel te bieden aan inwoners én bezoekers. Je kunt recreëren in het groen en op het water. Je kunt de historische binnenstad verkennen en een bezoek brengen aan mooie musea. We hebben talloze evenementen in de stad met grote bezoekersaantallen. We hebben een groeiend gevarieerd aanbod van horeca en winkels met Dordts karakter. Onze stad leeft!

Als het gaat om het cultuuraanbod, hebben we in de stad al mooie gebouwen en locaties waar we zoveel mogelijk mensen van willen laten genieten. Vele instellingen merken nu nog de naweeën van corona. De bezoekersaantallen zijn nog niet op het niveau van voor corona. Dit is overigens een landelijk beeld waarvan de oorzaken nog niet helder zijn en ook niet of dit van tijdelijke aard is. De komende tijd werken we onder andere in samenwerking met het Cultureel Platform aan een toekomstbestendig beleidsplan voor cultuur en een integraal huisvestingsplan. Dat laatste zullen we dit jaar nog aanbieden aan de gemeenteraad.

We stimuleren ondernemerschap en onderlinge samenwerking om te kijken of en hoe vernieuwende programmering nieuwe bezoekers kan aanspreken. Daar kunnen wij als gemeente bij helpen en faciliteren. Ook hierin heeft het Cultureel Platform Dordrecht een rol. Niet alleen voor de professionele instellingen, maar ook voor de amateurkunst. We zien graag dat het platform de amateurkunstverenigingen ondersteunt en verbindt aan de grote podia en instellingen.

Bij de uitvoering van de Binnenstadvisie geven we aandacht aan een gezellige levendige binnenstad. Horeca en nachtleven waar het kan in goede balans met wonen in de stad.

Dordrecht is een toonaangevende evenementenstad en dat willen we zo houden. We zorgen dat onze evenementen ook in de toekomst, met de verdichting van onze stad, voldoende ruimte houden. We actualiseren ons evenementenbeleid. Daarbij kijken we of en hoe we onze stad met nieuwe thema’s vanuit de eigenheid van Dordrecht kunnen uitlichten. Organisatoren zullen we uitdagen om meer en beter met elkaar samen te werken. Op dat vlak hebben we met het concept van De Dordtse Feesten al een mooie beweging zien ontstaan.

Naast culturele evenementen dragen ook topsportevenementen bij aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van onze stad. En ze inspireren inwoners zelf ook te sporten. Ook in de komende jaren zetten we ons in om internationale sporttoernooien, waaronder shorttrack, naar onze stad te halen en onze mooie Sportboulevard daarbij in te zetten.

Onze actiepunten:

 • We investeren in de wijkveiligheid en de leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving.
 • We willen het aantal handhavers uitbreiden en vergroten de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.
 • We zetten onze intensieve samenwerking met partners als Sociale Dienst, GGZ en politie voort.
 • We intensiveren waar nodig onze plannen om afval op straat tegen te gaan.
 • We kijken welke versteende plekken we kunnen vergroenen om hittestress te verlagen.
 • We zorgen voor speeltuinen die voor alle kinderen toegankelijk zijn.
 • Om de stad groener te maken, kijken we naar de mogelijkheden om voor nieuw geboren Dordtenaren bomen te planten.
 • Voor parkeren en parkeertarieven bij plekken met belangrijke maatschappelijke functies, zoals de Sportboulevard, onderzoeken we oplossingen.
 • Met transferia, parkeergelegenheden aan de rand van de stad en tariefdifferentiatie, verlagen we de druk op wegen in het centrum en de parkeerdruk in de binnenstad.
 • We actualiseren ons cultuur- en evenementenbeleid en gaan door met het organiseren van culturele en sportevenementen voor onze stad.
 • We hebben aandacht voor een gezellige levendige binnenstad. Horeca en nachtleven waar het kan, in goede balans met wonen in de stad.
Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026