We bevinden ons op dit moment in een bijzonder onzekere tijd. De oorlog in Oekraïne, de fors stijgende energie-, materiaal- en voedselprijzen en de onzekerheden of corona in de winter toch weer een rol van betekenis gaat spelen, betekenen ook financieel veel onzekerheden. Het regeerakkoord vanuit het Rijk, dat inmiddels weer op onderdelen zal worden aangepast, geeft gemeenten ook nog weinig financiële zekerheden, zeker voor de periode vanaf 2026.

Wanneer het Rijk, als belangrijkste geldverstrekker, gemeenten steeds meer incidenteel middelen ter beschikking stelt, dwingt ons dat als lokale overheid om ook steeds meer binnen een bestuursperiode de financiële focus te leggen op het instrument van incidentele financiering. Dat kan gelukkig ook, omdat we als Dordrecht nog steeds een zeer goede reservepositie hebben. Dit neemt niet weg dat we in Dordrecht blijven kijken naar de langere termijn. De programma’s onder Agenda Dordt 2030 hebben financieel de ambitie om op termijn voor hogere inkomsten dan wel lagere kosten voor de gemeente te zorgen.

Ook de komende bestuursperiode willen we zorgvuldig omgaan met het belastinggeld van de inwoners. We staan voor een ten opzichte van andere gemeenten bescheiden en in relatie tot onze voorzieningen en financiële uitdagingen, reëel gemeentelijk lastenniveau. We blijven ons inzetten voor een sluitende meerjarenbegroting, voor in ieder geval de periode 2023-2025.

We willen aan de bestaande norm voor de weerstandsratio van minimaal 1 blijven vasthouden.

Het missen van het jaarlijkse Stedin dividend, het zijn van een nadeelgemeente in de herijking van het gemeentefonds van het Rijk en de sterk oplopende inflatie, zijn ontwikkelingen die sterk drukken op de meerjarenbegroting. Dat stelt ons voor uitdagingen in de structurele exploitatie. Daar tegenover staan ook kansen, zoals een stijgende Algemene Uitkering vanuit het Rijk en OZB-inkomsten als gevolg van meer woningen, bedrijven en inwoners. Wanneer deze groei-ambities op termijn inderdaad leiden tot een meer robuuste meerjarenbegroting, kunnen we ook gaan sparen voor een structurele financiële inbedding in de begroting van gerealiseerde voorzieningen in de stad.

We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande en nieuwe externe middelen (fondsen vanuit Europa, het Rijk, provincie en andere partners), waarbij gemeentelijke middelen worden ingezet als cofinanciering, vliegwiel en soms voorfinanciering.

Tegelijk is niet alles voorspelbaar en al voor 4 jaar in ‘beton te gieten’. Daarom willen we meer met reserveringen voor de komende bestuursperiode werken, en minder met beleidswensen direct in de exploitatiebegroting. Dat geeft ook de gemeenteraad een extra grote en expliciete rol in de afwegingen die bij Begrotingen en Kadernota’s zullen worden voorgelegd.

Agenda Dordt 2030

De programma’s en reserveringen binnen Agenda Dordt 2030 blijven onze ondersteuning houden, en monitoren we via de verschillende business cases op de gewenste (structurele) effecten. Het programma Dordwijkzone is gericht op een versterking van een gezonde en leefbare stad door onder andere te investeren in groenvoorzieningen, ecologische verbindingen, en biodiversiteit. Ook het programma Groen-Blauw levert aan die doelstellingen een belangrijke bijdrage. Om de continuïteit van dit programma ook de komende bestuursperiode zeker te stellen, en daarmee ook de goede kansen op het aantrekken van extra middelen uit Europa, verlagen we de reservering voor de Dordwijkzone met € 4 miljoen ten gunste van het programma Groen-Blauw.

Investeringen in de stad

Naast de grote en lange termijn programma’s van Agenda Dordt 2030 vinden we het belangrijk op een aantal onderwerpen in deze bestuursperiode een extra stap te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van de energietransitie, het verruimen van het minimabeleid, het vermeerderen van het aantal handhavers op straat, het beschikbaar stellen van extra middelen voor de sport, extra middelen om meer kinderen te laten sporten en de realisatie van een stadsstrand. Ook is er een aantal onderwerpen die we deze bestuursperiode willen voortzetten. Voorbeelden hiervan zijn het duurzaam onderhoud van bomen, het continueren van de Dordtpas en het blijven inzetten op de succesvolle MKB-aanpak. Daarnaast realiseren we een slimme mobiliteitsregeling voor kwetsbare doelgroepen en willen we financieel voorzien in de ambities voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. De mogelijkheden tot het herfinancieren van uitstaande leningen tegen lagere rentepercentages zijn inmiddels uitgeput. Dit maakt dat het restant van de reserve dividend compensatie niet meer past bij het oorspronkelijke doel. Het restant van deze reserve willen we laten vrijvallen in de algemene reserve, waarna we de ruimte in de weerstandsratio willen inzetten om bovenstaande onderwerpen te financieren. We denken aan een investeringsbedrag van ongeveer € 30 miljoen voor de komende bestuursperiode. Dit werken we uit in de Begroting 2023.

Heffingen en belastingen

Parkeertarieven Binnenstad:
Wij zetten ons de komende periode in voor een reële prijs waartegen bezoekers en inwoners hun auto kunnen parkeren in en rond de binnenstad. Wij houden er oog voor dat tarieven niet uit de pas lopen ten opzichte van vergelijkbare steden. Het uitgangspunt blijft dat parkeren in gemeentelijke parkeergarages financieel aantrekkelijker is dan parkeren op straat.

Biesboschcentrum en omgeving:
Het Biesboschcentrum verdient een kwaliteitsimpuls. Nieuw toegevoegde activiteiten zoals bijvoorbeeld het Klimbos versterken het profiel van het gebied. Tegenover deze structurele kwaliteitsimpuls vinden wij een tegemoetkoming van bezoekers aan het gebied, zoals parkeerders, passend. Deze tegemoetkoming komt volledig ten goede aan het gebied.

Hondenbelasting:
Het tarief van de hondenbelasting brengen wij voor deze bestuursperiode terug naar nul. Dat betekent dat hondenbezitters de komende jaren geen aanslag voor de hondenbelasting ontvangen. De voorzieningen voor honden houden we in stand.

Toltarieven Kiltunnel:
De toltarieven voor de Kiltunnel zijn al jarenlang gelijk gebleven, en niet mee gestegen met de inflatie. Tegelijk hebben de drie eigenaren de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de renovatie van de tunnel, die inmiddels is afgerond. Onze ambitie is om de toltarieven gelijk te houden en een deel van het exploitatieresultaat van de GR Kiltunnel te benutten om de verrichte investeringen door de eigenaren terug te gaan betalen. Hierover treden wij in overleg met de andere eigenaren van de GR Kiltunnel.

Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026