Het begint bij goed opgeleide inwoners, van vakmensen tot kenniswerkers. We hebben een goede beweging ingezet met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. We hebben de ambitie om dit te verbreden met wetenschappelijke opleidingen. We zijn trots op de Smart Campus Leerpark met een vernieuwende leer-werk-omgeving in de Duurzaamheidsfabriek. Met het traject Glansrijke toekomst helpen we jongeren zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het zijn mooie voorbeelden van slimme verbindingen tussen werkgevers, onderwijs en overheid. Daarmee behouden we Dordtse jongeren en binden we nieuwe talenten aan Dordrecht en de regio.

Het aantal vacatures is op dit moment groter dan het aantal werkzoekenden. Daarom willen we nog meer mensen begeleiden van opleiding naar baan en van uitkering via opleiding naar baan. We verdiepen de samenwerking met werkgevers en onderwijs en leggen ieders rol scherper vast. Zo bouwen we onze samenwerking in de regionale Smart Delta Drechtsteden verder uit.

Dordrecht en de Drechtsteden hebben een sterk profiel. Er zijn hier mooie maritieme maakbedrijven. Er is een logistieke sector. En er zijn veel banen in zorg en welzijn. We hebben familiebedrijven die al lang bestaan. Maar ook veel opkomende zakelijke en kennisdienstverlening en nieuwe startups. We bouwen in stad en regio aan slimme technologieën en toegepaste innovaties. De vernieuwing is nodig voor een toekomstbestendig economisch profiel van Dordrecht en de regio.

We gaan van ‘staal naar digitaal’. We verduurzamen onze bedrijven en gaan voor schone bedrijvigheid en ‘smart tech’. We stimuleren circulariteit: duurzame bedrijvigheid waarbij grondstoffen en onderdelen steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. We zorgen dat maritieme bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van de bedrijfsterreinen aan het water. We bieden meer ruimte aan maatschappelijk betrokken bedrijven met goed werkgeverschap en startups met veelbelovende ideeën. We stimuleren bedrijven zich te richten op de banen van de toekomst en kijken naar een gezonde balans tussen de sectoren.

Het bedrijfsleven staat vooral zelf aan het roer. Wij ondersteunen als gemeente waar nodig en stimuleren toekomstbestendige ontwikkelingen die meerwaarde leveren voor onze stad. Dordrecht wil in de top 5 komen van MKB-vriendelijkste grote gemeenten in Nederland. We zetten onze aanpak voor het midden- en kleinbedrijf voort, met en voor ondernemers. We beseffen dat corona voor een deel van hen een grote impact heeft gehad en hebben daar in onze aanpak extra aandacht voor. We versterken ons strategisch accountmanagement. Daarbij richten we ons meer op dienstverlening en relatiemanagement.

We maken ontmoeting en samenwerken makkelijker, bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken in de binnenstad en wijken te maken voor mensen die een flexibele werkplek zoeken. Dat past bij de trend om meer tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. We willen dit oppakken samen met bewoners, wooncorporaties en vastgoedeigenaren. Onze regelgeving mag het MKB niet onnodig in de weg zitten. Als er ontwikkelingen zijn, gaan we met ondernemers in gesprek om de impact te toetsen. Die impact wegen we mee in besluitvorming

Terras

Verbinding met Agenda Dordrecht 2030

Met de Agenda 2030 werken we aan meer banen, gezonde bedrijven en een bloeiende binnenstad. Een stad waar inwoners een goede opleiding hebben. Met dit akkoord bekrachtigen we onze inzet op die ambities. Daarmee leggen we ook de verbinding met de Programmalijn Ruimte voor banen. Een welvarende stad vraagt om een goed draaiende economie, met voldoende werk en verschillende typen banen. Banen die ook in de toekomst nuttig zijn en een positieve bijdrage leveren. Daarvoor is ruimte nodig op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. En in de Spoorzone komt ruimte voor moderne werkplekken. De Programmalijn Spoorzone is daarbij een belangrijk vliegwiel voor onze ambities. Daar zetten we in op nieuwe (zakelijke) bedrijven in een gemengde werk- en woonomgeving. Met een goede aansluiting op de binnenstad. En vanuit de Programmalijn Glansrijke Toekomst voor Dordtse jongeren werken er aan om ieders talent te benutten en te matchen met wat onze bedrijven nodig hebben. En met de Programmalijn Binnenstad, werken we aan het visitekaartje voor Dordrecht: een levendige binnenstad met ruimte voor winkelen, werken, wonen én recreëren.

We vinden het belangrijk dat ons bedrijfsleven zich ook betrokken voelt bij onze stad en maatschappelijke betrokkenheid toont. We ondersteunen daarom het Programma Ondernemen met impact, met als doel dat steeds meer bedrijven, instellingen en onderwijs hun bijdrage kunnen leveren aan onze stad. Daarbij richten we ons met elkaar op het versterken van bestaanszekerheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

We ondersteunen ondernemers bij het oprichten van een ondernemersfonds. Een fonds van, voor en door ondernemers die onder andere de huidige aflopende bedrijfsinvesteringszones kan opvolgen en kansen biedt om ook een bredere inzet op maatschappelijke thema’s die raakvlak hebben met de bedrijven te ondersteunen.

Een goede bereikbaarheid van Dordrecht als stad is noodzakelijk voor onze bedrijven. Het maakt het aantrekkelijk hier te blijven of je hier als bedrijf te vestigen. Dordrecht is goed bereikbaar over weg, water en spoor. We zorgen ook voor goede verbindingen binnen de stad. Met onze aanpak willen we banen creëren in de hele stad en niet alleen op de grote bedrijfsterreinen aan de rand van Dordrecht. We zoeken binnen de stad naar slimme combinaties van wonen en werken, zeker in de buurt van ov-knooppunten, zoals in de Spoorzone en de binnenstad. Bij de keuze van bedrijven zich hier te vestigen, spelen ook zaken als goed wonen en beleven voor werknemers een rol. Daar hebben wij oog voor.

Samen met onze inwoners, ondernemers en ontwikkelaars werken we aan een levendige en leefbare binnenstad. Een centrum waar we de functies wonen, leven en bedrijvigheid mengen. We stimuleren nieuwe hotelontwikkeling en een aantrekkelijk aanbod van horeca en retail. De aanpak van de Grote Markt, een visie op optimaal gebruik van het Statenplein en aantrekkelijker maken van het Otto Dickeplein en de Merwekade in verbinding met de Waterbushalte heeft onze prioriteit. We verbinden onze binnenstad via de waterverbindingen met de Biesbosch en de molens van Kinderdijk.

We willen het historisch havengebied verbinden met een geconcentreerder kernwinkelgebied. We vergroenen de openbare ruimte en zorgen voor parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum voor minder parkeerdruk in de binnenstad. We maken een plan om de bevoorrading van de binnenstad zo snel mogelijk emissieloos en efficiënter te maken. We komen met een voorstel aan de raad voor de oprichting van een Binnenstadbedrijf naar coöperatief model, om de plannen voor de binnenstad mét de verenigde vastgoedeigenaren en binnenstadondernemers uit te werken en uit te voeren. Daarbij houden we oog voor de belangen van de bewoners. Alles met het doel om de winkelleegstand terug te dringen en de kwaliteit en levendigheid van de binnenstad te verhogen.

Onze actiepunten:

  • We bouwen aan kwaliteit van onze economie, met meer kwaliteit van banen, die passen bij onze beroepsbevolking, met bedrijven die duurzaam werken en goed werkgeverschap tonen, met de juiste bedrijven op de juiste plek in de stad.
  • We stimuleren functiemenging van wonen en werken (zakelijke dienstverlening), bijvoorbeeld in de Spoorzone en de binnenstad. Op die plekken gaan een goede leef en werkomgeving hand in hand.
  • We investeren in de samenwerking met onze ondernemers en het onderwijs om een goede match te maken tussen dat wat bedrijven nodig hebben, het opleidingsaanbod en voldoende stageplekken voor scholen. • We stimuleren innovatie en circulaire, duurzame bedrijvigheid.
  • We willen in de top 5 staan van MKB-vriendelijkste grote gemeenten van Nederland.
  • We komen met een voorstel aan de raad voor de oprichting van een Binnenstadbedrijf naar coöperatief model.
  • We herontwikkelen de Grote Markt om het historische havengebied op een aantrekkelijke manier te verbinden met het kernwinkelgebied en het blik van de straat in garages onder te brengen.
Cover politiek akkoord

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERK EN GROEN DORDRECHT

Politiek akkoord 2022 - 2026