Solar

Welstandsnota

In de raad van 26 januari 2021 stond de geactualiseerde welstandsnota op de agenda. GroenLinks heeft twee amendementen mede ingediend. Het eerste amendement betrof een aanpassing op het gebied van natuurinclusief bouwen in de gebiedsgerichte paragrafen. In de originele Welstandsnota werd in twee van de veertien gebieden gesproken over natuurinclusief bouwen. Het Amendement “Natuurinclusief” (ingediend door CU/SGP, SP en GroenLinks) voegt aan alle veertien gebieden het volgende criterium toe “Bouwwerken zijn bij voorkeur natuurinclusief ontworpen, dat wil zeggen dat in het ontwerp maatregelen zijn geïntegreerd om de lokale biodiversiteit te versterken”, dit amendement is aangenomen. 

Het tweede amendement “Welstand en Zonne-energie” (ingediend door PvdA, VVD en GroenLinks) pleit voor versoepelingen als het gaat om het plaatsen van voorzieningen ten behoeve van opwekking van zonne-energie. Op dit moment is het niet toegestaan binnen de 19e eeuwse schil om voorzieningen aan te brengen, die gericht zijn op, of zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Echter er ligt een opgave om in 2050 energieneutraal te zijn en is langer wachten wat GroenLinks betreft geen optie. Nu doen wat nu kan, en later mogelijk aanpassen naar “betere alternatieven”. Dit amendement is helaas verworpen. 

GroenLinks heeft ingestemd met de geactualiseerde Welstandsnota, zeker nadat het amendement “Natuur inclusief” is aangenomen. Dat neemt niet weg dat GroenLinks blijft pleiten voor versoepeling waar mogelijk als het gaat om verduurzaming!