24/04/2018
24/04/2018

Op 24 april 2018 ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over stand van zaken renovatie zwembad de dubbel. Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat het zwembad bestuur zichzelf niet in staat acht opdrachtgever te zijn van de renovatie. Er wordt daarom gekeken of de gemeente het eigendom kan overnemen en op die manier opdrachtgever kan worden van de renovatie en onder welke voorwaarden de stichting de dubbel het zwembad weer in gebruik kan nemen. Op basis van deze raadsinformatiebrief mochten wij er van uit gaan dat de raad geïnformeerd zou worden over de uitkomsten van een dergelijke verkenning, waarom is dit niet gebeurd?

In december 2018 wordt er een memo door de ambtelijke ondersteuning met de titel “overname zwembad de Dubbel”. gestuurd aan wethouders stam en burggraaf. In de memo wordt aangegeven dat er, nadat alle informatie omtrent financiën verzameld is, een gesprek moet volgen met stichting de dubbel over verwerving en vergoeding van de kosten. In dezelfde memo wordt het voorstel gedaan door een ambtenaar om de raad een raadsinformatiebrief te sturen over deze genoemde punten na bestuurlijk overleg. 
Waarom is deze raadsinformatiebrief nooit gekomen? 

December 2018
December 2018
11/12/2018
11/12/2018

Op 11 december 2018 ontvangt wethouder burggraaf een mail van de ambtelijke ondersteuning waarin wordt aangegeven dat de eerder genoemde raadsinformatiebrief mogelijk niet volstaat en dat het advies is een raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. Wat is er uiteindelijk met dit advies gebeurd? Wij zien hier niets van terug komen in het feitenrelaas? 

Op 12 december 2018 vindt met ambtelijke ondersteuning een overleg plaats met het bestuur van stichting de dubbel en wethouder stam. in dit overleg is overeenstemming bereikt over het voorlopig ontwerp en de constructie dat de gemeente het zwembad overneemt en de stichting het daarna weer in gebruik zal nemen. 
Uit het feitenrelaas blijkt dat niemand is geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg. Is dit juist? Kan de wethouder aangeven of naast de raad, ook het college hier niet van op de hoogte werd gesteld? en als deze constatering klopt kan de wethouder dan aangeven hoe hij op deze gang van zaken terug kijkt?

12/12/2018
12/12/2018
17/01/2019
17/01/2019

Op 17 januari 2019 stuurt de wethouder een memo aan de gemeenteraad. Hierin geeft hij wel aan dat er in samenspraak met het bestuur van de dubbel tot een voorlopig ontwerp is gekomen. het andere deel van de conclusie van 18 december, namelijk de afspraken over overdracht eigendom, worden in deze memo niet genoemd. 
Kan de wethouder toelichten waarom deze conclusies weg zijn gelaten uit de memo? en is dit een bewuste keuze geweest? 

Op 17 juli 2019 stuurt wethouder stam wederom een memo waaruit blijkt dat de afgegeven kaders en bijbehorende financieen niet toereikend zijn, en dat met de stichting gekeken zal worden naar aanpassing van het voorlopig ontwerp. 
Om af te wijken van de gestelde kaders had de wethouder een nieuw raadsbesluit nodig. Is de wethouder het met ons eens dat de raad hier niet in positie is gebracht? waarom heeft de raad op dit punt geen nieuw raadsvoorstel voorgelegd gekregen om de eerder gestelde kaders aan te passen? 

17/07/2019
17/07/2019
22/01/2020
22/01/2020

Op 22 januari 2020 ontvangt wethouder stam een ambtelijk memo dat de aanbesteding wederom is mislukt. tussen februari en mei 2020 is onderhandeld met de 2 inschrijvers over het zetten van een bouw team constructie. in mei 2020 is men er samen uitgekomen. Kan het college aangeven of dit een gebruikelijke gang van zaken is wanneer een aanbesteding mislukt er met 2 inschrijvers wordt door onderhandeld in plaats van met nieuwe kaders een nieuwe aanbesteding proces in te gaan? en waarom is de raad na eerder genoemde memo van 22 januari niet geïnformeerd over het feit dat de aanbesteding wederom was mislukt? waarom is de raad geen mogelijkheid geboden zich te buigen over het nieuwe plan, terwijl dit plan afwijkt van de kaders vastgesteld in het raadsbesluit van 20 juni 2017? 

in augustus 2020 wordt er creatief omgegaan met de regels omdat voor het kwijtschelden van een lening een college besluit nodig is. het aankoopbedrag gaat omhoog en de stichting zal het geld direct gebruiken om de lening af te lossen.  Was het college op de hoogte van deze gang van zaken? Zo ja hoe kijken zij hier tegen aan? zo nee, hoe is dat mogelijk? en wanneer waren zij wel op de hoogte van deze constructie? 

Augustus 2020
Augustus 2020

Uit het feitenrelaas blijkt dat wethouder stam in september 2020 in ieder geval op de hoogte was van de overname van het zwembad. Uit het feitenrelaas blijkt niet dat het college ook op de hoogte was. Was het college op de hoogte? zo nee waarom niet? 

Tot slot,

In de raadsinformatiebrief van 10 november word gesproken over ambtenaren die ruim zijn omgegaan met het mandaat, opvallend dat deze raadsinformatiebrief wordt ondertekend door een voorzitter die normaal gesproken zeer principieel is als het gaat om het aanspreken van een college en niet de ambtenaren, maar dat is voor nu bijzaak. tot slot wordt aangegeven dat het college vast stelt dat het project naar verwachting uiteindelijk het gewenste resultaat zal opleveren. en of dat binnen de gestelde kaders is zal de raad moeten beoordelen. de kaders waren helder, zijn terug te lezen en naast de huidige renovatie te leggen daar heeft het college de raad niet voor nodig dat kan zij zelf ook. voor zover wij kunnen inschatten is er niet binnen de kaders gebleven en is er met name op duurzaamheid ingeleverd om het geheel binnen budget te laten passen.