Dordrecht
Dordrecht

Dordtse woonvisie, voor wie en hoeveel?

De discussie over nut en noodzaak van meer sociale huurwoningen is de afgelopen weken al vaker zinloos gebleken. Er wordt gesproken over andere uitleg van cijfers, doorstroom waardoor er woningen vrij komen, dat het probleem niet ligt bij het aantal sociale huurwoningen maar bij de mensen die niet uit een sociale huurwoningen komen omdat er geen aanbod is maar wel weg willen, dat we gemiddeld een lage WOZ waarde hebben in Dordrecht en dat we relatief een hoog percentage sociale huurwoningen hebben. Goed verhaal, maar wat  ons betreft niet goed genoeg. 

Hoewel een deel van de oplossing zal liggen in de argumenten die genoemd worden willen wij benadrukken dat de keuze voor meer of minder sociale huurwoningen niets meer of minder is dan een politieke keuze. Een keuze voor de stad die je wil zijn en wil worden. Gaan we bouwen voor de hoge inkomens zodat we zeker een deel van de huizen vrij kunnen spelen door doorstroom, maar vooral ook mensen met een hoog inkomen naar de stad trekken? Zodat zij zoals het beeld is, kunnen bijdragen aan het in stand houden van onze voorzieningen? 

Wat GroenLinks betreft niet. Bouwen doe je voor de behoefte IN de stad. En als je daarna nog ruimte, tijd en middelen over hebt ga je bouwen voor de mensen die je graag naar de stad wil trekken. Al hebben wij onze twijfels, gezien de ambitie van veel meer gemeente om mensen met een hoger inkomen te treken, of het niet vooral wensdenken is. Wij steunen daarom de motie verhuisketen dashboard. 

Wat ons betreft is daarom het bouwen van sociale huurwoningen niet alleen een politiek keuze maar ook een kwestie van fatsoen. Als gemeente moeten wij zorg dragen voor degelijke, betaalbare en kwalitatief goede huisvesting voor de inwoners van de stad van nu. Er worden sociale huurwoningen gesloopt, er worden veel minder woningen voor terug gebouwd, maar aan de andere kant schieten de mooie plannen voor gebiedsontwikkeling met dure huizen zoals Amstelwijck als paddestoelen uit de grond. Wij kunnen en willen dit niet uitleggen aan de huidige inwoners van onze stad. Dure mooie wijken zijn prima, maar first things first. 

De opgave is om 4000 woningen te bouwen tot 2022 en daarna nog eens 6000 woningen. In totaal 10.000 woningen waarvan voor nu 10 procent sociaal gerealiseerd zal worden. Dit is wat ons betreft niet genoeg, er zijn al lange wachtlijsten, er wordt nog steeds verkocht en gesloopt en er wordt nog steeds minder terug gebouwd, daarnaast wordt er vooral sociale woningbouw gepland op die locaties waar gesloopt wordt, met uitzondering van de midden zone gezondheidspark. GroenLinks wil een stad voor iedereen, dus het is prima en zelfs goed wat ons betreft als er gebouwd wordt in het hoge segment, maar 20 procent sociaal bouwen is de ondergrens van fatsoenlijk. Wij dienen daarom een amendement in met verschillende andere partijen om de percentages in de Woonvisie aan te passen. 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met woningbouw coorporaties over het pas op de plaats beleid. Hiervoor dienen wij een amendement in omdat ons inziens onduidelijkheid bestaat over hoe deze afspraken in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Voor GroenLInks is het te makkelijk om de 10 procent die gebouwd gaat worden in te zetten om te voldoen aan het pas op de plaats beleid. Er is tot nu toe veel gezegd over de verwarring met percentages vandaar dat wij in dit amendement de absolute aantallen hebben benoemd, 700 woningen voor maart 2022 naast de 10 procent die nu genoemd wordt in de woonvisie. 

De motie van de coalitie, Aantal te bouwen sociale huurwoningen gaat er vanuit dat de 10 procent te bouwen sociale huurwoningen mee wordt genomen bij het compenseren van sloop en verkoop. Dit terwijl de stad een groei van 10 procent moet doormaken en er met deze motie dus impliciet vanuit wordt gegaan dat in die 10 procent bevolkingsgroei geen mensen zijn die aanspraak zouden moeten kunnen maken op een sociale huurwoning. Kom ik toch weer op dat wens denken. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen, al zal dat weinig effect hebben. 

Tot slot, 

Wonen in Dordrecht zou wat ons betreft niet alleen mogelijk moeten zijn in een regulier koop of huurhuis. GroenLinks wil ruimte bieden aan alternatieve woonvormen zoals Tiny houses. Nu staan de tiny houses ook in het collegeakkoord, net zoals in ons verkiezingsprogramma, dus wij horen graag van de wethouder of hij inzicht kan geven in de mogelijkheden voor organisaties om deze tiny houses te realiseren. Of dat wellicht een motie de wethouder kan ondersteunen en ik heb begrepen dat er meer partijen zijn die zich hiervoor willen inzetten dus dan komen we daar nog op terug.