Onderwijs

Investeren in onderwijs, is investeren in de toekomst: Iedere inwoner van Dordrecht verdient een goede start en gelijke kansen, ongeacht afkomst, geaardheid, religie, inkomen of welk ander onderscheid dan ook.

De nadruk in het onderwijs moet liggen op het ondersteunen en stimuleren van ontwikkeling en het optimaal ontwikkelen van het potentieel van ieder kind:  ècht passend onderwijs!

Voor GroenLinks is onderwijs meer dan taal en rekenen alleen: Ook educatie op het gebied van voeding, sport, muziek en natuur en milieu is van belang.
We stimuleren groene schoolpleinen en moestuinen op iedere school. Ook stimuleren we investeringen in verduurzaming en energieneutraliteit bij ver- en nieuwbouw.

Dordrecht heeft goede scholen, goed onderwijs en een fantastisch Leerpark: We kunnen daar meer mee; een betere aansluiting op de praktijk, werkgevers en opleidingen nauwer aan elkaar koppelen. Duurzaamheid en circulaire economie (kringloop) gaan grote veranderingen brengen en vragen om vakmensen op alle niveaus. GroenLinks ziet kansen voor Dordrecht om juist daarin uit te blinken.

GroenLinks wil gegarandeerde toegang tot kennis en leer-werkervaring voor iedereen: Een goede opleiding is niet per se een HBO- of universitair diploma; naast alle aandacht voor HBO-onderwijs moet er ook goed MBO- en praktijkonderwijs zijn.

Middelbaar & hoger beroepsonderwijs: In het Dordrecht van GroenLinks haalt elk kind het maximale uit zijn of haar talenten.

Dordrecht stimuleert doorleren: Dat doen we door studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken maar ook door een breed aanbod aan taal- en volwassenenonderwijs. Zo verbeteren Dordtenaren hun kansen op de arbeidsmarkt.

Mbo leidt vakmensen op: Dordrecht zoekt de grens van de kwalificatieplicht op met een leer-werkplicht waardoor jongeren via een meester-gezel constructie al werkend vakbekwaam worden. Mbo's onderwijzen vakkennis maar ook de sociale vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

Iedere Dordtse student een stageplek: Mbo’s bieden alleen opleidingen inclusief stageplaatsen. Zo wordt de keten onderwijs-stage-arbeidsmarkt beter. De gemeente is een grote werkgever en geeft het goede voorbeeld door meer stageplaatsen aan te bieden.

Aanbod hoger onderwijs: Dordrecht streeft naar een breed opleidingsaanbod in het Hbo en Universitair onderwijs. We stimuleren verbindingen tussen stad en studie en de ontwikkeling van opleidingen die de transitie naar een duurzame economie helpen vormgeven en aanjagen. De campus op het Leerpark is hiervan een goed voorbeeld.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet verbeterd worden, zodat jongeren een helder arbeidsperspectief krijgen. Leerlingen uit leerwegondersteunend vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs steunt de gemeente door prestatieafspraken met werkgevers en opleidingen over toelating, begeleiding en zo nodig loonkostensubsidie.

Werk

Werk: Kansen op werk vergroten: Wie geen startkwalificatie heeft krijgt van GroenLinks de kans een diploma te halen of een vak te leren. Wie geen werk heeft krijgt een uitkering en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Daarbij staat vertrouwen in wat Dordtenaren kunnen centraal.

Investeren in scholing: Dordtse werklozen, met en zonder uitkering, krijgen mogelijkheden voor om- en bijscholing, waar mogelijk met baangarantie. Uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie krijgen de mogelijkheid die alsnog te behalen.

Aanpak jeugdwerkloosheid: Voortijdig schoolverlaters stimuleren we hun opleiding weer op te pakken of om te schakelen naar een leer/werktraject. Bemiddelaars helpen jongeren zo nodig bij het vinden van een nieuw carrièreperspectief.

Iedere Dordtenaar kan lezen en schrijven: Wie hulp of ondersteuning van de gemeente Dordrecht vraagt, wordt gescreend op taalachterstand of laaggeletterdheid. Dordrecht zorgt voor voldoende en kwalitatief goede taalcursussen.

Toegankelijke kinderopvang: Kinderopvang geeft meer mensen de kans aan het werk te gaan. Dordrecht zorgt daarom voor voldoende goede, betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

Arbeidsondersteuning: Dordrecht zoekt alternatieven voor mensen die - nog - geen kans op een baan maken. Door de inzet van scholing, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Zo nodig met begeleiding en loonkostensubsidie. De gemeente geeft als werkgever het voorbeeld en maakt en bewaakt afspraken met bedrijven. Het aantal beschutte werkplekken wordt verdubbeld.

Ondernemen vanuit de uitkering: We stimuleren het starten van een bedrijf vanuit een uitkeringssituatie. Bijverdienen stimuleren we tot het wettelijk maximum. We maken ons hard voor het landelijk ophogen van deze limiet.

Ruimte voor ondernemerschap: We stimuleren ondernemerschap in de stad. De gemeente schrapt overbodige regels voor ondernemers en vermindert de bureaucratie. Kleine ondernemers krijgen eerlijke kansen bij aanbestedingen.