Dupont - Chemours: PFOA GenX en PFIB

GroenLinks wil een stad met zuiver drinkwater en schone lucht, vrij van GenX en ander gif. Ook willen we een veilige, schone, duurzame industrie.

Dupont–Chemours stopt met het lozen van GenX in het water en de lucht. GroenLinks wil een serieus onderzoek naar de mogelijkheden om de fabriek op termijn te sluiten. GroenLinks zal in samenwerking met onze Leden uit de Tweede Kamer en Provincie zoveel als mogelijk druk uitoefenen op de instanties, die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van vergunningen, om goedkeuring tegen te gaan van het produceren van GenX en andere giftige stoffen.
Het is onverantwoord om risicovolle Industrie nu nog in een woonwijk te hebben.

Een alternatief voor sluiting is het ombouwen van de productie naar duurzame producten naar circulaire economie

De Vervuiler betaalt. Dupont-Chemours is als een goed huisvader verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers en de omgeving, zowel op het gebied van de Arbowetgeving als op Milieugebied. Alle kosten die gemaakt zijn of nog worden  voor medisch onderzoek en behandeling worden betaald. Evenzo zal het schoonmaken van de bodem, en bij uitstoot van giftige stoffen in de lucht bij iedere overtreding ten laste komen van de vervuiler.

Asbest. De asbestproblematiek in de gemeente wordt geïnventariseerd zodat gecoördineerde aanpak van sanering voor 2024 mogelijk wordt.

Spoorveiligheid: GroenLinks wil dat er een speciale website voor spoorveiligheid komt, waar alle informatie op staat over veiligheid op en langs het spoor betreffende gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen via hetspoor gaan in de nabije toekomst niet meer door de stad. De Gemeente  lobbiet bij het Rijk voor ondertunneling  via de Robellijn (RotterdamBelgieLijn) en direkte vermindering van treinen met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen via Spoor, Weg, over het Water, in de Lucht en onder de Grond worden gemonitord en een jaarlijkse rapportage wordt in de Gemeente Raad besproken.

Geluidsoverlast in de spoorzone moet worden aangepakt. De Gemeente overlegt met Prorail voor een betere oplossing van het stallen en rangeren van treinen in de Spoorzone.

Geluid

Geluid: Geluidsoverlast van A16 en N3 wordt tegengegaan met groene geluidschermen.

Geluidsoverlast bij Bedrijven in het Havengebied en bij  Industrieterreinen wordt strikter op gehandhaafd  aan de toegestane geluidsnormen.

Luchtkwaliteit

De gemeente en het RIVM blijven de luchtkwaliteit bewaken. De meetcijfers zeggen iets over het hier en nu, maar niets over hoe de luchtkwaliteit zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

In de Drechtraad en Lokaal:  zullen wij de resultaten en maatregelen op de voet volgen en voorstellen doen i.s.m. het Longfonds en Milieuorganisaties.

Lokaal: In verband met schone lucht wordt overall op de N3 en A16 in en rond Dordrecht de maximumsnelheid 80 km/ uur met Groene Geluidschermen en meer aanplant van de juiste bomen en struiken die de fijnstof afgevangen.

Wij stimuleren Groene daken in alle wijken, schone Industrie en een Autoluwe binnenstad.

Luchtkwaliteit verbeteren: brommers en scooters worden elektrisch: Brommers en scooters stoten gemiddeld twee keer zoveel ultrafijnstof uit als een auto. Omdat ze standaard met een begrenzer worden geleverd, zijn ze nog vervuilender. Tweetaktmotoren zijn het meest vervuilend.

Vervuilende oude brommers en scooters worden vervangen door schone en stille elektrische fietsen,  brommers of scooters

De Gemeente maakt beleid om de aanschaf van een elektrische scooter of brommer te bevorderen. En stelt per scooter of brommer een budget beschikbaar ter vervanging.

Het college maakt beleid  ook  “oude” dieselauto s in de binnenstad te weren.uleerd

Minder houtstook: De gemeente geeft voorlichting over de gevolgen van houtstook. Via het bouwbesluit worden open haarden en houtkachels in nieuwbouwwoningen voorkomen. Barbecueën op gas of elektriciteit wordt gestimuleerd. Ook pleiten wij voor een stookalarm, gekoppeld aan een stookverbod bij windstil weer.

Groene Stad
GroenLinks ziet veel mogelijkheden om leven, wonen, werken, recreëren in Dordrecht aantrekkelijker en tegelijkertijd duurzamer te maken. Naast maatregelen op het gebied van energie, milieu, verkeer en vervoer willen we meer groen in de stad. Natuur en mensen zijn niet los van elkaar te zien: mensen maken onderdeel uit van het grotere ecosysteem. Ecologisch verval betekent verval van ons eigen leefklimaat.

Flora en Fauna moeten kunnen rekenen op bescherming.

Bestaand groen blijft groen: We zijn zuinig op ons groen. Als het echt niet anders kan compenseren we met groen van minstens vergelijkbare kwaliteit en grootte.
Bij infrastructurele projecten, rioolprojecten en herinrichting wordt rekening gehouden met de bestaande bomen en groenstructuur en wordt overlegd met de bewoners.

Groen goed onderhouden: De gemeente voorkomt achterstallig onderhoud van bossages, plantsoen en groenstroken en voorkomt daarmee rigoureuze kap -en snoeiwoede. De gemeente ondersteunt zelfbeheer van openbaar groen door bewoners.

Minder verstening: De gemeente gaat de verstening tegen met voorlichting, samenwerking met corporaties en VVE’s. De Gemeente ondersteunt de Operatie Steenbreek.
Er komt een stimuleringsmaatregel voor het vervangen van stenen naar planten en schuttingen door heggen.

De groene grenzen van de stad bebouwen we niet. De Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door groenstroken te verbreden en meer heggen aan te leggen.

Biodiversiteit: Omdat elke soort zijn eigen, specifieke eisen stelt aan zijn woonomgeving (of habitat), is diversiteit van de omgeving een eerste vereiste voor diversiteit van soorten (oftewel biodiversiteit) We zetten biodiversiteit en bescherming van Flora en Fauna  voorop bij beheer van gemeentelijk groen, de mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheden voor vogels en vleermuizen.

Het landelijk en historisch karakter van het eiland en het stedelijkgebied  worden niet aangetast ten koste van de Flora en de Fauna.

We zorgen voor een goed onderkomen voor zwerfdieren (Louterbloemen).

Dordrecht  ondertekent het bijenconvenant verbeteren en voert het ambitieus uit.

Braakliggende terreinen worden benut voor (tijdelijk) groen en stadslandbouw.

Om het huidige stedelijke gebied heen handhaven en ontwikkelen we (biologische) landbouw en natuur..

Bomen:

Bomen:beschermen tegen geluid, vangen de luchtvervuilende CO2 af, werken verkoelend en houden water vast.

Bomenkap en Herplantplicht: Er wordt een databank bijgehouden van gemeente bomen en bijzondere particuliere bomen. Zieke bomen worden regelmatig gemonitord en daar waar mogelijk de ziekte bestreden.
In de APV wordt een artikel opgenomen betreffende  alle boomziekten.

GroenLinks bewaakt de huidige herplant regeling. Voor de gemeente, nuts-diensten/corporaties rijks- en andere (semi)overheidsdiensten geldt - boom voor boom - een Herplant en Informatie plicht.
Indien bomenkap niet anders kan wegens ziekte, dan dienen deze bomen zo spoedig mogelijk vervangen te worden en in de directe omgeving of dezelfde plaats herplant te worden en niet ergens anders op het eiland.

Te verwijderen bomen op openbaar en particulier terrein worden gemarkeerd en er geldt een informatieplicht.

De bewoners en omwonenden  worden vroegtijdigop de hoogte gesteld van de voorgenomen  plannen  betreffende ziekte bestrijdin, het kappen en de herplant.

Er is zoveel mogelijk extra aanplant van bomen nodig in de wijken en in de binnenstad, wij denken aan meer groene hangtuinen en bomen in verrijdbare bakken.

Meer groen op daken: De aanleg van groene daken vermindert water- en hitte- overlast. De Gemeente faciliteert met subsidie de groene daken in centrum en wijken, zodat het extra aantrekkelijk wordt om groene daken aan te leggen.

De Gemeente geeft het goede voorbeeld en legt groene daken met eventueel zonnepanelen aan op Gemeentegebouwen en stimuleert Scholen dit zelfde te doen.

Gastvrije Stad

Openbare toiletten. De gemeente zet in op meer en beter bereikbare openbare toiletten. De bewegwijzering naar aanwezige toiletten wordt verbeterd en aangepast. Er worden ook openbare toiletten geplaatst in parken en op pleinen.

Waterkwaliteit omhoog: Bij (her)ontwikkeling of rioolvervanging worden waar mogelijk afvalwater en hemelwater van elkaar losgekoppeld. Vuilwater overstort op singels wordt vermeden. Regentonnen worden gestimuleerd. Het gebruik van chemicaliën om bijvoorbeeld overlast van blauwalg in zwemwater te voorkomen wordt gestaakt.

Watertappunten: Water is een basisbehoefte.
In de gemeente zijn nu een drietal watertappunten geplaatst. GroenLinks pleit voor uitbreiding van deze tappunten ook in onze parken, zodat water altijd gratis voorhanden is.