GroenLinks staat voor een open samenleving waar je kunt zijn wie je ook bent en waar je kunt zeggen wat je vindt. We gaan respectvol met elkaar om en gaan voor eerlijk delen. GroenLinks verzet zich tegen polarisatie. Dit doen wij door (actie)groepen in onze stad die zich inzetten voor acceptatie en inclusiviteit actief te steunen.
 

Diversiteit

Rol van de overheid: De overheid moet duidelijke grenzen stellen en zelf het goede voorbeeld geven. Anoniem solliciteren wordt de norm bij de overheid. De Arbeidsinspectie moet strenger controleren dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet voorkomt. Discriminerende scholen, sportverenigingen, werkgevers en clubs horen geen aanbestedingen en subsidies meer te krijgen. Zij moeten worden opgespoord met undercover-onderzoek. Bij de politie wordt gewerkt met stopformulieren om etnisch profileren tegen te gaan.

LHBTI-rechten: In Dordrecht mag je zijn wie je bent. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. We streven naar emancipatie en werken aan gelijke kansen voor iedereen. We delen democratie en rechtsstaat. Daarom bestrijden we intolerantie.

Hulpverlening: Specifieke hulpverlening voor LHBTI's blijft nodig. We zorgen dat deze groep weet waar ze voor hulp aan kunnen kloppen.

Voorlichting: Alle Dordtese kinderen worden op school voorgelicht. Er wordt gericht aandacht besteed aan LHBTI's.

Homo ambassadeurs: Dordrecht werft homo-ambassadeurs om homoseksualiteit bespreekbaar maken op onder meer scholen en sportclubs.

GayDordrecht: Dordrecht trekt veel toeristen, we vinden het belangrijk dat de stadspromotie gay-friendly is.

Roze ouderen: In woon-zorgcomplexen zijn roze ouderen natuurlijk welkom. Daarom bevorderen we dat Dordtse zorginstellingen een beleid van diversiteit voeren

 

Vluchtelingenbeleid
De balans tussen onze gasten en inwoners is belangrijk, om zo overlast te voorkomen, voldoende huisvesting voor iedereen te garanderen en de leefbaarheid van de stad te bewaken. Vluchtelingenbeleid omvat de volgende vier punten:

-We gaan voor kleinschalige opvang, zowel in belang van de vluchtelingen als van de omwonenden. Dordrecht komt zijn wettelijke verplichtingen qua opvang altijd na.

-We vullen de verantwoordelijkheid in overleg met inwoners van Dordrecht nader in.

-De inburgering/ integratie start direct na aankomst door middel van een taalcursus en – voor zover mogelijk (vrijwilligers)werk

-We zorgen voor voldoende woonruimte, zodat toekenning van woonruimte aan statushouders niet betekent dat anderen langer moeten wachten

Daarnaast wil GroenLinks ook dat Dordrecht een regeling treft voor bed, bad, brood én begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden. Dit zijn basale rechten van ieder mens. Deze mensen mogen niet op straat belanden.

Open

Een open gemeente: betekent ook een gastvrije gemeente, voor toeristen, buitenlandse studenten, tijdelijke bewoners en vluchtelingen. We staan open voor samenwerking in de regio en daarbuiten, onder andere via de stedenbanden met Dordrecht ’s vijf zustersteden. De stedenbanden worden zo versterkt, dat ze optimaal kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

Inspraak voor Dordtenaren
In het Dordrecht van GroenLinks krijgen bewoners de ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen. Bij gemeentelijke plannen worden bewoners altijd betrokken.

Bewoners betrekken: Bewoners geven de ontwikkeling van plannen mede vorm. Dit geldt voor de inrichting van de wijk, zorg en welzijn en de inzet van politie en stadswacht.

Wijkaanpak: Er komt meer experimenteerruimte in de stad voor een gezamenlijke wijkaanpak in co-creatie van bewoners en gemeente.

Wijkbegroting: GroenLinks wil dat bewoners jaarlijks in samenwerking met de gemeente een wijkbegroting opstellen. In deze wijkbegroting wordt bepaald welk budget wordt ingezet voor de sociale ondersteuning en de inrichting van buitenruimte.

Buurthuizen: Buurthuizen, wijkhuiskamers, verenigingsruimtes en ontmoetingsruimtes zijn nodig voor de uitvoering van ideeën en activiteiten. Gemeentelijke panden met een wijkfunctie mogen pas verkocht of verhuurd worden als vast staat dat in de rest van de wijk voldoende plek is voor alle buurtactiviteiten.

Toegankelijkheid en Dienstverlening van de gemeente verbeteren:

Het taalniveau van de gemeentelijke dienstverlening wordt eenvoudiger in teksten, regelingen, folders en brieven. Ouderen moeten ook gemeente nieuws op papier kunnen blijven krijgen. Alle web diensten zijn ook telefonisch of in de gemeentewinkel af te handelen. Wie niet digitaal vaardig is, krijgt hulp.

Privacy

GroenLinks maakt zich sterk voor het beschermen van privacy: Binnen de gemeente worden daar heldere afspraken over gemaakt. De gemeente maakt transparant wat zij, waarom, registreert en brengt bewoners en bedrijven daarvan op de hoogte.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: De gemeente maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens geregistreerd worden, voor welke doeleinden, en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook geeft de gemeente openheid over het gebruik van big data en profilering. De gemeenteraad krijgt de middelen om dit gebruik te toetsen.

Meer privacy deskundigheid: De gemeente zet in op meer interne deskundigheid. Ambtenaren krijgen een cursus over wat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) betekent voor het werk. De gemeente is voorbereid op de AVG die in 2018 van kracht wordt.

Digitale veiligheid vergroten: De gemeente investeert in cybersecurity en stelt eisen aan bedrijven en organisaties waarmee zij werkt. In alle processen van de gemeente wordt privacy by design toegepast, zodat altijd wordt gekeken of er niet meer gegevens worden verzameld dan nodig. Persoonsgegevens die door de gemeente worden verzameld worden veilig en niet buiten de EU opgeslagen.

Wij zijn tegen de sleepwet

GroenLinks stemt tegen de sleepwet en komen landelijk met een voorstel voor een reparatiewet: Een stem tegen deze wet is niet alleen een protest, maar ook een duidelijke opdracht aan het kabinet: jullie hebben niet goed naar ons geluisterd, maak een wet zonder sleepnet.

Voor GroenLinks hebben twee veranderingen prioriteit: De eerste gaat over het afschaffen van de sleepnetbevoegdheid: het verzamelen van gegevens moet veel gerichter.
De tweede gaat over de samenwerking met buitenlandse diensten. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat buitenlandse diensten informatie krijgen die door onze eigen diensten nog niet is gelezen en beoordeeld.

Met een “nee”-stem vragen wij om een betere wet. Zo simpel is ‘t.

Lees meer op : https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-komt-met-alternatief-voor-sleep…