kadernota 2019
kadernota 2019

Woordvoering Algemene Beschouwingen

Kwaliteit boven kwantiteit.

 

“De focus ligt op het groeien naar de stad die we in 2030 willen zijn: een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch in balans” zo kunnen wij lezen in de kadernota. GroenLinks kan alleen maar zeggen: “wat een fantastisch doel,” waarbij wij de opmerking willen maken, zoals we eerder hebben gedaan, dat te discussieren valt over de 140.000 inwoners. 

 

Wat GroenLinks betreft zou het komende periode moeten gaan om “Gezond Groen Groeien”. In de kadernota wordt te veel gesproken vanuit cijfers, cijfers zijn belangrijk maar niet leidend. Wat is er nodig en waar is behoefte aan? Ik zou bijna een oude slogan van stal halen: GroenLinks gaat voor de mensen niet voor de….

Gezond Groen Groeien. 

 

De stad die we in 2030 willen zijn, voor GroenLinks is dat een Gezonde Groene Stad. Waar geen ruimte is voor armoede, gedwongen dakloosheid, gedwongen werkloosheid. 

 

.

 

Een Gezonde Groene Stad, Waar wel ruimte is voor wonen, werken, leren en leven. 

 

Waarin gelijkwaardigheid, verbinding, diversiteit en inclusiviteit behoren tot de belangrijkste normen en waarden. Dat iedereen in onze stad welkom is, mee kan doen en erbij hoort. Ongeacht leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, inkomen, talent en beperking

 

Er worden keuzes gemaakt om mensen met hoge inkomens naar Dordrecht te trekken. Neem het bouwen van woningen. Dat er meer woningen nodig zijn in onze stad staat als een paal boven water, maar wat voor woningen zouden dit moeten zijn? Het is opvallend hoeveel omliggende gemeenten dezelfde ambities maar ook dezelfde maatregelen presenteren. Worden we concurrenten of gaan we elkaar versterken? Welke risico’s nemen we als we de ambities via deze weg niet kunnen realiseren? Is er een plan B? 

 

Wat GroenLinks betreft kunnen we de risico’s behoorlijk inperken wanneer we  bouwen naar behoefte, integraal voor jong, oud, voor gezinnen en alleenstaanden, voor mensen met een kleiner inkomen en uiteraard ook voor grootverdieners. Want wanneer je bouwt naar behoefte worden de huizen vanzelfsprekend gekocht en gehuurd. 1 en 1 is 2. 

 

Grote stappen snel thuis is voor GroenLinks geen optie. Samen met het CDA en anderen dienen wij daarom een amendement in voor de Midden Zone Gezondheidspark waarbij meer ruimte wordt gegeven aan eerder genoemde, gewilde en nodige  woningen. 

 

De verbinding tussen de te bouwen woningen en te realiseren banen is voor GroenLinks niet voldoende gelegd. Bouwen doen we voor het dure segment, terwijl we vooral banen gaan creëren op MBO Niveau. Deze banen zijn belangrijk maar een baan en geen huis kunnen kopen omdat Dordrecht inzet op dure woningen? van de regen in de drup. 

 

Het MKB moet groeien dus zet in op circulaire economie, want dat IS de toekomst. Risico’s beperken draait wat GroenLinks betreft allemaal om keuzes maken waarvan je weet dat er toekomst voor is, zelfs als het nog niet de geijkte paden betreft. 

 

Gezond Groen Groeien. 

De kadernota laat zien dat we de opbrengsten uit Eneco gaan inzetten om de voorgestelde groei te bewerkstelligen. Eneco wordt verkocht, dat staat vast. De verwachte verkoop van Eneco aandelen biedt een unieke kans om een impuls te geven aan de stad. Rekenen we ons nu rijk? is dit niet wederom een enorm risico dat genomen wordt? Eneco is immers (nog) niet verkocht. 

 

Leiden de maatregelen uit de kadernota daadwerkelijk tot die stad die we in 2030 willen zijn? De raad heeft een kadernota voorgelegd gekregen waar ons inziens veelal pleisters geplakt worden op uitdagingen in de stad ,die met een meer integrale aanpak degelijker kunnen worden aangepakt. 

 

Een extra investering op 800 jaar stad en 600 jaar St Elisabethsvloed. We moeten keuzes maken en GroenLinks ziet liever dat er bij het nieuw vast te stellen cultuurbeleid een structurele dekking wordt gerealiseerd voor culturele activiteiten in de wijken, zodat deze ook een blijvend karakter krijgen.  

 

Over cultuur gesproken, wij trappen graag af. Voorzitter we hebben nu een Burgemeester hebben en een kinderburgemeester, een Raad en een Jongerenraad en straks ook een Kinderraad, maar slechts een Kinderstadsdichter en nog geen staddichter.

Hiervoor zullen we dan ook dit keer een motie indienen. Die we dit keer voor het blijvende karakter, de economische waarde en met een educatieve component willen aanvullen met een dichtersgilde.

 

Voorzitter Gezond Groen Groeien, 

 

Voor gezond groeien is een stevig sociaal domein van groot belang. 

 

Zo wordt ingezet op kinderopvang en stress sensitieve dienstverlening. GroenLinks juicht dit toe. Wij hopen dan ook van harte dat deze aanpak ook beschikbaar zal komen voor veel meer eenouder-gezinnen die gebaat zouden zijn bij deze aanpak. Voorzitter, laat dit alstublieft geen pleister zijn maar een voorzet naar een bredere uitrol van deze aanpak.  

 

Voorzitter, ondanks dat de uitdagingen groot zijn moeten we nu niet doen of er niet al heel veel gebeurt. Ondersteun dit! Je hoeft niet uit te vinden wat al uitgevonden is. Zo wil GroenLinks benadrukken dat bijvoorbeeld het Leerorkest, Helianthus, de voorleesexpres, autisme experience en vele andere maatschappelijk betrokken organisaties, de steun van de gemeente verdienen en gefaciliteerd moeten worden.

 

Ten behoeve van het sociale domein, voorzitter, dienen we een aantal moties in, die we in de commissiebespreking nader zullen toelichten

 

Voorzitter Gezond Groen Groeien, 

 

Een gezonde stad, is een groene stad, is een leefbare stad. 

Wij lezen dan ook met genoegen dat het college budget vrij maakt om de openbare ruimte schoon te houden, hoe? daar valt over te twisten. Na een oproep van een bewoner in het centrum, hebben wij de motie Mini Milieustraatjes opnieuw van stal gehaald samen met D66. Om gedragsverandering te bewerkstelligen zul je moeten faciliteren.

 

Een gezonde stad is ook een gastvrije stad. Hiervoor hebben wij eerder een initaitefvoorstel Hoge Nood ingediend samen met de PvdA. In de loop van volgende week zal hiervoor een raadsvoorstel naar ons toekomen. We gaan er dan ook van uit dat de wethouder hiervoor een financiele dekking kan vinden vanuit het budget Openbare Ruimte.

 

Voorzitter, ik rond af. 

Zojuist is het initiatiefvoorstel Energietransitie ingediend. Zoals ik eerder zei: Groen IS de toekomst. GroenLinks wil hier dan ook duidelijke keuzes in maken, en de doelen van 2050 energieneutraal behalen door te faciliteren en te doen wat we nu al kunnen doen. 

Om alvast 1 onderdeel van aanbevelingen vanuit het voorstel kracht bij te zetten  dienen wij met D66 de motie “Het dak op” in, om het realiseren van Groene daken te bevorderen en faciliteren. 

Want het college moet toch met ons eens zijn, alles wat je nu al kunt doen biedt ruimte voor de toekomst. 

 

Gezond Groen Groeien , wie wil dit niet?????