Van verborgen, verwaarloosd bos naar goed samengestelde groene oase.

Op 15 oktober kwam  in de commissie “Grote Projecten” de ontwikkeling van de locatie B de Raadssingel 95 (voormalig Leen Bakkerterrein)aan de orde. Door middel van een sprekersplein lieten bewoners uit deze omgeving van zich horen.

De bewoners van de Singel en de Spuiweg hebben zich vanaf het moment, dat het duidelijk werd, dat het terrein werd ontwikkeld, zich verenigd in een bewonersplatform. Zij wilden vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken worden. Voornamelijk omdat zij het eens zijn met het bouwen van woningen, maar vooral ook opdat er rekening gehouden wordt met een aantal zorgen die zij  hebben tav. o.a  bouwhoogte, parkeerdruk, akoestische situatie,  veiligheidsaspecten tav brandgangen, het natuurlijke karakter van het gebied.

Contact werd gelegd met de projectleider van de gemeente. Daar is ook een uitvoerig gesprek mee geweest. In aanvang kon er nog niets concreets worden besproken, omdat het nog niet duidelijk was wie de projectontwikkelaar zou worden. Zij zouden wel worden meegenomen in de verdere fasen.

Het platform werd pas weer benaderd, toen er een projectontwikkelaar zijn plannen klaar had. Er werd een presentatie gegeven voor de bewoners. Zij hebben hierop vervolgens een zienswijze geschreven en vragen gesteld, die met name behoudend en schermend met wet en regelgeving is beantwoord.

Op het sprekersplein hebben een aantal bewoners hierover hun bedenkingen gegeven.

  • Jammer dat het een samenspel tussen de ontwikkelaar en de gemeente  lijkt en dat de bewoners pas weer aan het einde kunnen meedoen met een zienswijze en uiteindelijk bezwaar aan kunnen tekenen.
  • Teleurgesteld in de vermeende participatie mogelijkheid, waarmee de gemeente graag schermt. 
  • Vragen zijn merendeels kort beantwoord met uitspraken als  “dat iets mag volgens het bestemmingsplan”
  • Een gedegen integrale afweging wordt node gemist.

En zo zijn er vooral ook nog meerder praktische bezwaren aangegeven, die met enig overleg en samenspraak goed opgelost kunnen worden.

In de commissie van 12 november wordt de commissie gevraagd een richtinggevend advies uit te brengen over de verdere uitwerking van het plan.

Ook ik heb mijn telleurstelling uitgesproken namens GroenLinks over hoe het proces zo heeft kunnen verlopen. Hierover heb ik vragen bij de wethouder neergelegd. Over het proces, maar vooral ook over hoe we nu verder omgaan naar de in mijn ogen redelijke bezwaren van de bewoners. 

Er is nog niets verloren. De inwoners zijn betrokken. Ondersteunen de plannen van het bouwen op deze locatie. Willen graag meedenken. En dat is toch wat wij allemaal willen? Draagvlak onder de inwoners van onze gemeente. Participatie in te ontwikkelen gebieden (omgevingswet).