GroenLinks Dordrecht heeft kennisgenomen van het besluit van ECD om te stoppen met de geplande windmolen op Krabbegors. We vinden dat zeer teleurstellend omdat de klimaatcrisis om méér en niet om minder duurzame energie vraagt. De reden voor het stoppen met het project ligt in het trage verloop van een juridische procedure waardoor de termijn voor de subsidie voor het project wordt overschreden. Als je je als overheid een beetje van de urgentie van de problematiek bewust bent, moet zo’n bureaucratisch hindernis toch overwonnen kunnen worden. De fractie van GroenLinks heeft daarom aan het college gevraagd om oplossingen aan te dragen, zodat de Regionale EnergieStrategie niet in gevaar komt en we een evenwichtig aanbod van duurzame energie kunnen realiseren.

We stelden de volgende vragen:

  1. De vertraging lijkt geen gevolg van gebrek aan voortvarendheid bij de gemeente of de ECD. Klopt dat? Zo ja, kan dan niet aan de subsidieverlener worden gevraagd om in de gegeven situatie niet aan de betreffende deadline vast te houden? Zo ja, is dat gebeurd? Met welk resultaat of waarom niet?
  2. Als alternatief wordt een zonnepark gesuggereerd. Maar daar lijkt nog geen definitief plan voor. Klopt dat? Hoe zeker is het dat een dergelijk plan er wel komt en wanneer?
  3. Kunt u inzicht geven in de business case voor de geplande windmolen zonder subsidie en de business case voor een zonnepark met dezelfde energieopbrengst? Hoe verhouden beide business cases zich tot elkaar?
  4. Een zonnepark in plaats van een windmolen zou een nog groter accent leggen op opwekking van duurzame energie door zon, hetgeen tot minder stabiliteit van energieaanbod leidt dan een evenwichtige combinatie van zon en wind. Hoe beoordeelt u deze verschuiving en welke complicaties voor netcapaciteit en energieopslag brengt dat met zich mee?
  5. Welke implicaties heeft het afblazen van deze windmolen voor de realisatie van de RES? Is het aanleiding om elders of opnieuw een initiatief tot een of meer windmolens te nemen?
  6. Is of wordt er met andere partijen overlegd over mogelijkheden om toch een windmolen op Krabbegors te realiseren?
  7. In de eigendomsbepalingen van het perceel is vastgelegd dat er een nutsvoorziening (lees windmolen) kan worden gerealiseerd. Is, nu de rol van de ECD wjzigt, ook sprake van een wijziging in het zakelijk recht en de bestemmings/gebruikbepalingen voor het vestigen van een windmolen op het perceel? Zo ja, zijn er mogelijkheden om de vestiging van een windmolen open te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het college daar gebruik van maken?