Stadswerven

Binnenvaart

We werden warm welkom geheten aan boord van de René Siegfried, waar we een korte inleiding en rondleiding kregen over de geschiedenis van Stadswerven, met veel scheepsbouw, en van de binnenvaart. Veel te kort, we moeten zeker terugkomen, want er is heel veel te zien: schepen, modellen van schepen, onderdelen, maquettes enz. Je krijgt een mooi beeld. Dat moet behouden worden, juist in de directe omgeving van de meest intensieve binnenvaartroutes in Europa. Het onderstreept de steun die we als GroenLinks aan Leefwerf De Biesbosch geven.

Actieve bewoners

Het gesprek met enkele actieve bewoners dat we aan boord van de Siegfried vervolgens hadden, leverden veel aandachtspunten op die verderop in de verslagje aan de orde komen. GroenLinks is onder de indruk van inzet van een aantal bewoners, die niet alleen wensen hebben, maar ook concrete plannen maken, zich verdiepen in en reageren op plannen van de gemeente, en zelf initiatieven nemen. Daarmee geven ze niet alleen impulsen tot meer vergroening, maar ook tot meer sociale samenhang in de wijk. In het kader van de monumentendag hebben we ze daarvoor een groot compliment gemaakt, zichtbaar gemaakt in een oorkonde, bloemen, zaadjes en wat lekkers.

Groen en bomen

In het gesprek aan boord van de Siegfried, maar ook bij de gesprekken aan de voordeuren daarna kwam de roep om meer groen en zeker ook meer bomen naar voren. Wel is overleg over welke bomen en waar van belang, want het uitzicht op het water moet er niet te zeer door worden verstoord. Het groenplan van de gemeente is een mooie aanzet, maar nog veel te beperkt. Veel bewoners ervaren de gemeente niet als erg meewerkend om de leefomgeving groen en aantrekkelijk te maken. De gemeente lijkt zich erg aan de ontwikkelaar (OCW) uitgeleverd te hebben. Zorgen zijn er zeker ook over de verder verstening van de punt van de Staart. GroenLinks steunt de roep om vergroening en minder verharding van harte. Daar zijn goede mogelijkheden voor, ook zonder de woningbouw in gevaar te brengen. Het is bovendien absoluut noodzakelijk, voor leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Verkeer

Autoverkeer de wijk in en uit is in de spits vaak problematisch. Ook parkeergelegenheid is wel een probleem. Positief is wel dat de geparkeerde auto’s uit het zicht zijn. Sommige bewoners vinden dat er, zeker nu de Prins Clausbrug er is, best wat minder van auto’s gebruik gemaakt kan worden. Al wordt ook geconstateerd dat als er weinig verkeer is er vaak veel te hard wordt gereden.

Warmtenet

Opvallend was dat verschillende bewoners ervoor hebben gekozen niet op het warmtenet aan te sluiten, deels vanwege de kosten (koppeling tarieven aan gasprijs, monopolypositie commerciële leveranciers) en deels wegens twijfel aan het duurzame karakter. GroenLinks vindt dat bewoners hun eigen keuze moeten kunnen maken voor uitstootvrij verwarmen. Het warmtenet is op dit moment zeker niet uitstootvrij en het is allerminst zeker of dat in de toekomst wel mogelijk is. Maar bewoners rapporteren dat het hen haast onmogelijk wordt gemaakt om niet op het warmtenet aan te sluiten.

Wonen

De bewoners die we spraken zijn, afgezien van de voorgaande punten, heel tevreden over hun woning en woonomgeving.: rustig, veelal mooi uitzicht. Wel werd opvallend vaak gemeld dat er in den brede veel te weinig betaalbare woningen voor starters, jongeren en lagere inkomens zijn en worden gebouwd. Het door GroenLinks ingediende amendement om goedkope huur- en koopwoningen te bouwen in de komende periode, onderstreept dit appèl. Het amendement werd in de laatste Raadsvergadering unaniem aangenomen. Dat schept hoge verwachtingen…

Milieu

Over (zwerfafval) waren er diverse klachten. Op het Energieplein is er vaak veel zwerfafval. Verschillende containers zijn lastig bereikbaar.

PFAS moet, vonden sommigen, gewoon verboden worden.

Leefbaarheid en veiligheid

Er werd geconstateerd dat er voor ouderen recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden dicht bij huis ontbreken. Er is hoop op enige horeca op de punt en op een enkele winkel. De architectuur is volgens sommige saai (wat door de beperkte hoeveelheid groen nog wordt geaccentueerd). De veiligheid door het vele fietsverkeer van en naar de Prins Clausbrug is ook een punt van aandacht. De gemeente heeft toegezegd ernaar te kijken. De verbinding die de brug naar het centrum biedt, wordt zeer positief gewaardeerd.