Leefbaarheid

De meeste mensen die we spraken, voelen zich goed thuis in deze buurt. Tegelijkertijd signaleerden sommigen een toenemend gebrek aan sociale verbinding, en een toename van overlast en zelfs onveiligheid, met name op en rond het Vogelplein. GroenLinks wil meer voorzieningen voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten in de wijken en ook meer samenwerking tussen professionals en informele hulp en netwerken om de sociale samenhang en daarmee ook de veiligheid te vergroten. Ook werd er door veel bewoners gepleit voor meer groen, zorgvuldiger omgaan met bomen en meer speelgelegenheid in de wijk. GroenLinks steunt dat van harte.

Ten slotte waren er klachten over bladeren die verstopping veroorzaken en wateroverlast bij hevige regenval.

Verkeer

Heel veel klachten kregen we over het autoverkeer op de Reeweg. Er wordt overdag, maar vooral ’s avonds vaak veel te hard gereden. Ook in de Bankastraat wordt op sommige punten nog steeds te hard gereden. De versmallingen daar hebben niet goed geholpen (want men racet nu van versmalling naar versmalling). De versmalling in de Riouwstraat werkt ook averechts: er ontstaan nu vaak opstoppingen door pakketbezorgers, waar men daar voorheen omheen kon rijden. Dit levert ook frustraties op en agressief gedrag. Overigens gaven veel bewoners aan dat het harde rijden en de agressie ook gewoon een gedragsprobleem is en dat het belangrijk is dat mensen elkaar weer wat meer (ruimte) gunnen.

Ook het parkeerprobleem in de wijk werd veelvuldig genoemd. Dit is toegenomen sinds op Groenendijk en Oranjelaan betaald parkeren is ingevoerd. Daarnaast zijn volgen enkele bewoners aan de Reeweg openbare parkeerplaatsen verdwenen doordat de gemeente veel en (te) gemakkelijk vergunningen heeft verstrekt om inritten voor privégebruik te maken. We hebben eerder al geconstateerd dat permanent een groot deel van de parkeerplaatsen aan Oranjelaan en Groenendijk niet gebruikt wordt en daar vragen over gesteld. Het onderstreept onze wens om tot een integraal automobiliteitsbeleid te komen Veiligheid en goede verbindingen voor fietsers, waar door bewoners ook voor werd gepleit, horen daar vanzelfsprekend bij.

De gemeente

Verschillende bewoners maakten melding van ongemak en frustratie over contacten met de gemeente. Soms werd daarbij ‘onbereikbaarheid’ genoemd, soms ‘verslechterende inspraak’, soms ‘niet meedenkende en niet responsieve ambtenaren’, soms over ‘vage en onbegrijpelijke stukken’. Deels zullen dit incidenten zijn, maar GroenLinks denkt wel dat betere communicatie tussen inwoners en gemeente en verbetering van participatie en meedenken heel goed mogelijk is. We zullen ons daarvoor inzetten, want alleen samen met burgers kunnen we het Dordrecht van de toekomst goed vorm geven,

Stadsbrede thema’s

Ook kwamen veelvuldig aandachtpunten naar voren die voor de hele gemeente van belang zijn. Meest pregnant was het woonbeleid. Zoals ook tijdens andere wijkbezoeken, kwam ook hier de absurde situatie op de woningmarkt naar voren, waardoor starters en lagere inkomens gewoon geen woning kunnen vinden. GroenLinks zet zich, met enkele andere partijen, voortvarend in om het gemeentelijke beleid op dit punt ingrijpend te verbeteren. Ook werd gewezen op de uitbuiting van kamerhuurders in delen van de buurt. De opkoopregeling voorkomt hopelijk dat deze praktijk zich kan uitbreiden, maar ook de bestaande situatie moet worden aangepakt. In lijn met wat al over leefbaarheid in déze wijk, naar voren kwam, werd voor nieuwbouwwijken ook natuurinclusief bouwen aanbevolen, uiteraard met onze hartelijke instemming.

Ook kwamen we zorgen over het cultuurbeleid tegen, zeker nu corona de culturele sector zo’n dreun heeft gegeven. Hier is de komende periode zeker aandacht, geld en inventief beleid voor nodig.

Ten slotte werd gevraagd dat investeren in onderwijs en wijkontwikkeling niet tot achterstandswijken beperkt moet worden.