Het Vogelplein

Velen ervaren het Vogelplein, met Het Vogelnest, als een levendige centrale ontmoetingsplek. Tegelijkertijd vinden nogal wat bewoners dat het er door drankgebruik en agressief gedrag vaak onveilig is. Ook over de inrichting van het plein zijn klachten: er is weinig groen, het is rommelig en het verkeer dwars over het plein is vaak onplezierig. Voor een deel van de bewoners is dat reden om het plein te mijden. GroenLinks vindt levendige ontmoetingsplekken in elke wijk van groot belang. De inrichting en gebruik van de openbare ruimte moeten dat maximaal stimuleren en bestrijding van onveiligheid is een must. Een politiepost (die er vroeger was) zou daarbij helpen. Een wijkagent die zichtbaar en benaderbaar is ook. Veel mensen kennen hem/haar echter niet.

Wonen en leven

De meesten mensen vinden het prettig wonen in de wijk. Maar er zijn ook heel veel klachten over zwerfvuil, vooral veel verpakkingsmateriaal. Ook al jaren niet meer gebruikte fietsen staan of liggen op diverse plekken in de wijk te roesten. Ook de plasticafvalzakken die vaak heel lang of straat staan of hangen en kapot gaan, dragen aan de verloedering bij.  Een bewoner vertelde: ‘Vroeger veegde mijn moeder de stoep. Dat gebeurt niet meer’. Misschien een keer met buurtbewoners een opruimactie organiseren? Meer afvalbakken, (ondergrondse) containers voor plastic afval e.d. zouden ook helpen.

Ook is er voor de leefbaarheid van de buurt behoefte aan meer groen, goed groenonderhoud en leuke speelplekken voor kinderen.

Er verdwijnen relatief goedkope huurwoningen in de wijk en er komen wat duurdere woningen voor terug. De roep om meer sociale woningbouw die we ook in andere wijken tegenkwamen, hoorden we hier dan ook nadrukkelijk.

Verkeer

In de Adelaarstraat en de Reigerstraat, maar ook op de heringerichte Bankastraat, wordt volgens sommige bewoners nog veel te hard gereden, ook door zwaar vervoer. Na de Indische buurt wordt ook in de Vogelbuurt de parkeerdruk steeds groter en wordt er vaak geparkeerd op plekken waar dat niet de bedoeling is. GroenLinks wil binnen de bebouwde kom in principe overal 30 km als maximumsnelheid realiseren door handhaving en weginrichting. Alternatieven voor vervoer per auto moeten worden gestimuleerd en betaald parkeren waarbij bewoners met lage inkomens worden ontzien, lijkt gewenst om aan leefbaarheid en veiligheid bij te dragen.

Gemeente en politieke partijen

Ook in de Vogelbuurt voelen (actieve) bewoners zich vaak niet echt gehoord door de gemeente. Inspraak vindt vaak helemaal aan het eind plaats als de plannen al vast staan. Ook toezeggingen, bijvoorbeeld om een speelterrein een opknapbeurt te geven, worden vaak niet nagekomen. We merken dat dat bijdraagt aan een laag vertrouwen in het gemeentebestuur en in politieke partijen. “Die politieke partijen zien we alleen als het verkiezingstijd is….”. De meeste mensen ontvingen ons overigens vriendelijk en waardeerden het dat we kwamen. GroenLinks heeft plannen voor het beter en vroeger betrekken van bewoners bij ontwikkeling in de wijken en de stad. Maar we steken ook de hand in eigen boezem: we moeten nog meer tijd en energie vrijmaken om met bewoners in gesprek te zijn en ons door hen te laten inspireren.