Kil IV voor GroenLinks nog geen gelopen zaak!

Afgelopen di 30 mei tijdens de commissievergadering Fysiek werd het bestemmingsplan Dordtse Kil IV en het ontwerp bestemmingsplan A 16 en MER besproken.
GroenLinks heeft met aandacht geluisterd naar de vele bewoners, die hun zienswijzen en bezorgdheid wilden delen met de raadscommissie.
Alle insprekers waren het er over eens dat het ontwerp bestemmingsplan van Kil IV de leefbaarheid zou doen verslechteren. Dat Kil IV tegen de wens van de bewoners op deze wijze wordt ontwikkeld.

GroenLinks vindt ook dat de leefbaarheid voor de bewoners en wijdere omgeving niet tot nauwelijks aan de orde komt in het ontwerp bestemmingsplan.
Door geen maatregelen voor het geluid en luchtkwaliteit aan te kondigen, die de nadelen van een rijksweg in de achtertuin toch wel geven, gaat de leefbaarheid er eerder op achteruit dan vooruit.
Het uitgangspunt van de Gemeente is het economisch perspectief gericht op exploitatie en expansie.
De ingediende zienswijzen van de bewoners worden door de Gemeente daarop bekeken en niet op de leefbaarheid voor de omgeving en haar bewoners.
Reden dat de zienswijzen van de bewoners grotendeels ongegrond werden verklaard.
 

Het uitgangspunt van GroenLinks volgt het perspectief van de bewoners. Voor GroenLinks is door de jaren heen het standpunt gehuldigd, dat eerst de Mens en dan pas de Cijfers gelden.
Dat leefbaarheid een groot goed is, dat niet ten koste mag gaan aan expansiedrift en economisch gewin.

De vraag is nu wat is het Nut en Noodzaak van het gebruik van Kil IV. Vooralsnog vindt GroenLinks dat er nog vele vragen zijn die onbeantwoord zijn om een positief oordeel te geven.
Zoals: de leegstand op Kil II en III, de grote leegstand in de Regio's en Drechtsteden. Het nog niet ontvangen nieuwe onderzoeksrapport van de Provincie die zojuist is gepubliceerd en wij niet kennen etc.
Waarom Kunnen Kil II en III niet heringericht worden naar grotere kavels, waar voor de distributie vraag naar zou zijn. Daarmee kan dan de leegstand op de terreinen II en III worden opgelost ? 

Worden er strengere maatregelen genomen t.a.v. de luchtkwaliteit en geluidsoverlast? Of blijft men de standaard metingen gebruiken.
Gaat men met alle inwoners communiceren die belangen hebben bij deze bestemmingsplannen?
Zoals de bewoners die in de Oudelandshoek wonen, zij waren niet op de hoogte van de bestemmingsplannen, maar vinden dat ook hun leefbaarheid er op achteruit gaat door toename van verkeer.

Nut en Noodzaak is v.w.b GroenLinks dus nog niet bewezen en vooralsnog zijn wij niet positief over deze bestemmingsplannen.
GroenLinks gaat uit van de leefbaarheid en laat financieen volgen. Het college gaat uit van exploitatie en expansie.  Het BREEAM keurmerk is inmiddels ontvangen voor duurzaamheid, maar dit keurmerk bekijkt niet de leefbaarheid van omgeving en bewoners.

Wordt vervolgd…

Heeft u een mening laat het horen en neem contact op met GroenLinks.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.