Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen
Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Vandaag zette Dordrecht een flinke stap naar een succesvolle transitie naar een energieneutrale stad in 2050. De Gemeenteraad aanvaarde een initiatiefvoorstel dat GroenLinks opstelde in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Ook het college staat er positief tegenover. Door het aannemen van het voorstel besloot de Raad dat er een geloofwaardig tijdpad naar energieneutraliteit wordt opgesteld. Daarmee kunnen we beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn en hoe toereikend de geplande maatregelen zijn. Daarnaast komt er meer en betere ondersteuning voor alle burgers en bedrijven om isolatie, duurzame warmte en duurzame elektriciteit mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een proactief projectbureau waarin al bestaande ondersteuning wordt gebundeld en uitgebreid, moet hiervoor zorg dragen. 

 

Belangrijke stap vooruit

 

Dordrecht gaat een concreet en geloofwaardig tijdpad uitzetten naar een energieneutrale gemeente in 2050. Dat is het belangrijkste gevolg van het initiatiefvoorstel dat GroenLinks met steun van PvdA, D66, SP, VSP en fractie Jager indiende en dat op 29 oktober 2019 door de gemeenteraad  werd aangenomen.  Ook CDA, Beter voor Dordt en CU/SGP stemden met het voorstel in. 

 

Dit is een heel belangrijke stap. Ik licht graag toe waarom. 

 

 

Er zijn veel ideeën die aan de energietransitie kunnen bijdragen: isolatie, energiebesparing, zonnepanelen, windmolens op land en op zee, aardwarmte, warmtenet, waterstof etc. (zie de bijlage bij het initiatiefvoorstel voor een completere lijst). Sommige van die ideeën worden genoemd in de Regionale Energiestrategie van de Drechtsteden en in de Startnotitie Duurzame Stad van het Dordtse college van B&W. Verdere concretisering daarvan is nodig voordat die ideeën echt tot resultaten leiden. Daar wordt aan gewerkt en GroenLinks zal daarbij intensief de vinger aan de pols houden. Daarnaast moet echter worden geconstateerd dat van de meeste ideeën (nog) helemaal niet duidelijk is 

• hoe snel ze in welke omvang kunnen worden gerealiseerd 

• wat dat oplevert

• of dat genoeg is om in 2050 energieneutraal te zijn.

Met het aannemen van ons initiatiefvoorstel is nu bepaald dat er over ongeveer een jaar een uitgewerkt tijdpad moet liggen met twee hoofdelelemten:

• tussendoelen voor 2023. 2026, 2030, 2035 en 2040: hoe ver MOETEN we dan minstens zijn om het einddoel zeker te kunnen halen?

• concrete maatregelen of scenario’s die duidelijk maken dat de tussendoelen, zeker die t/m 2030 ook echt gehaald worden (natuurlijk kunnen die maatregelen/scenario’s later worden aangepast, bijv. als er nieuwe technologische oplossingen operationeel beschikbaar komen – zolang de tussendoelen en het einddoel daardoor maar niet worden aangetast).

Daarmee biedt het tijdpad een kader waarbinnen het concrete beleid vorm te geven en te beoordelen. Een voorbeeld  als we bijv. in 2030 een tussendoel voor duurzame energieopwekking op het eiland van Dordt hebben van 2,5 PJoule, dan moeten de plannen voor wind- en zonne-energie (en eventuele andere duurzame bronnen) daartoe optellen. Wie minder windmolens wil, moet dan andere alternatieven aandragen.

Een duidelijk tijdpad is ook van belang voor het realiseren van de werkgelegenheid en bedrijvigheid die de energietransitie met zich meebrengt. Ook eigenaren die iets met hun woning moeten of willen worden met een duidelijk perspectief geholpen. Er valt letterlijk veel te verdienen, financieel, materieel en ook sociaal. Maar duidelijkheid over opties, richting en tempo is nodig om dat waar te kunnen maken

 

Het belang van het aangenomen initiatiefvoorstel is ook dat daarin is vastgelegd dat er een eerlijke verdeling van kosten en baten moet komen. Daarnaast komt er een proactief projectbureau dat burgers en bedrijven in de hele gemeente informeert, stimuleert, adviseert en ondersteunt om optimaal aan de energietransitie bij te dragen op een manier die aantrekkelijk, uitvoerbaar en vooral ook betaalbaar is. Daarmee wordt het maatschappelijk draagvlak versterkt, de haalbaarheid van de tussen- en einddoelen vergroot en wordt voorkomen dat de transitie voor bepaalde groepen tot problemen leidt.

Ook op dit vlak blijft GroenLinks actief meedenken.