Dordrecht wil toekomstbestendig zijn en daarvoor onder meer de ENECO-gelden inzetten. Je  mag ervan uitgaan dat het daarbij niet alleen om de gemeentefinanciën gaat, maar ook om een sociale en maatschappelijke toekomst die duurzaam en rechtvaardig is. Daarvoor is ‘groei’ en ‘innovatie’ nodig. Het is daarom opmerkelijk hoe weinig debat er is over welke groei en welke innovatie gewenst is. Aantallen inwoners, woningen en banen zeggen daar nog weinig over. En dat terwijl zonneklaar is dat we naar een andere economie en een andere manier van samenleven toe moeten. Maar welke? Een pleidooi voor maatschappelijk debat.

 

De samenleving, ook in Dordrecht, wordt in toenemende mate geconfronteerd met spanningen die de toekomstbestendigheid bedreigen.

Om te beginnen zijn de inkomens- en vermogensverschillen de laatste 40 jaar enorm toegenomen. Ondanks economische groei is het aantal mensen dat in armoede leeft ook toegenomen. Er zijn steeds meer daklozen, kinderen groeien in armoede op, starters kunnen geen woning betalen. In periodes van economische of financiële crises of pandemie neemt dat probleem toe, maar het wordt zeker niet alleen daardoor veroorzaakt. We hebben dus groei en innovatie nodig die leidt tot hogere inkomens en/of lagere (woon)lasten voor mensen met een laag inkomen. Zo niet, dan neemt de maatschappelijke problematiek en onrust toe en komen de gemeentelijke financiën nog meer onder druk te staan dan nu al het geval is door hogere uitkeringen e.d. Het is mooi om te investeren in het verdienvermogen van de stad, maar als dat niet leidt tot een absolute en relatieve toename in de inkomens aan de onderkant, spannen we het paard achter de wagen.

Groei

Ten tweede manifesteert de klimaatproblematiek zich steeds duidelijker en richt de uitputting van de natuur en grondstoffen grote schade aan. Een fossielvrije en circulaire economie is dan ook absoluut noodzakelijk. Nederland en ook Dordrecht zetten erop in om dat in de komende 30 jaar volledig gerealiseerd te hebben. Maar dat gaat niet lukken als dat niet een maatgevend onderdeel van de groeiagenda is. Anders gezegd: we moeten een strategie ontwikkelen om het gehele bedrijfsleven en de gehele gebouwde omgeving fossielvrij en circulair in te richten en te laten functioneren. We moeten dus afzien van nieuwe bedrijvigheid die daar niet in past en bestaande bedrijvigheid omzetten of, als dat niet kan, uiteindelijk afbouwen.

Groei

Ten derde staat de leefbaarheid ook om andere redenen onder druk. Een paar voorbeelden. Op dit moment worden in Dordrecht bij vrijwel elk bouwproject de geluidsnormen verhoogd, omdat anders de geplande (aantallen) huizen niet gebouwd kunnen worden. Als er geen compenserende maatregelen worden genomen, wordt leefbaarheid opgeofferd aan huizenbouw. Hoe zorgen we bij al dat bouwen voor voldoende groene en gezonde buitenruimte En hoe gaan we om met de verwachte toename van autoverkeer en de overlast die groei met zich meebrengt? Zoeken we specifiek naar innovaties die het autobezit en -gebruik terugdringen?

Dordrecht heeft honderden miljoenen euro’s beschikbaar om voor groei en innovatie in te zetten, als gevolg van de verkoop van ENECO en in Drechtstedenverband door de City Deal. Hoe gaan we dat geld inzetten, niet alleen om in aantallen inwoners, woningen en banen te groeien en de gemeentefinanciën structureel op orde te krijgen, maar vooral om over 30 jaar in een circulaire, klimaatneutrale, leefbare en sociaal gelijkere stad te wonen. Dat vereist debat, natuurlijk met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, maar ook met maatschappelijke groepen. We moeten alle belangen meenemen en alle creativiteit en deskundigheid benutten. Een toekomstbestendig Dordrecht kan alleen gestalte krijgen met een breed en open maatschappelijk debat waarin de genoemde spanningen en uitdagingen centraal staan. GroenLinks wil dat debat. U ook?