PvdA heeft naar aanleiding van de weigering van het college van B&W om de vervolgvragen over de rioolkast in de Hazelaarlaan in Dubbeldam te beantwoorden een rappel gestuurd aan het college. GroenLinks en VSP ondersteunen deze brief.

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: Rappel Art. 40 Vragen over RIOOLKAST

Geacht College,

Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben wij kennis genomen van de weigering om onze vervolgvragen aangaande de rioolkast van de Hazelaarlaan 5 te beantwoorden. Middels dit schrijven vragen wij u nogmaals om ons antwoord te geven op de vervolgvragen die wij gesteld hebben over dit onderwerp op 8 oktober 2020. De motivatie die u geeft bij deze weigering is overigens weinig valide. U motiveert uw antwoord met twee argumenten:

  1. De betrokken burger zou gestart zijn met een juridische procedure. Deze constatering berust op een misverstand. In een zeer recent gesprek met de bewoner is ons nadrukkelijk verzekerd dat er geen sprake is van het starten van een juridisch proces; er wordt (nog steeds) vertrouwd op een goede afloop zonder tussenkomst van de rechter, maar wel door tussenkomst van volksvertegenwoordigers. Wel hebben wij kunnen vaststellen dat er van de zijde van de gemeente voortdurend en nadrukkelijk op wordt aangedrongen, om toch vooral een advocaat in de arm te nemen. Gezien het feit dat u, als College, weigert om nog langer met haar in direct contact te treden, is zij wel gedwongen om te communiceren via een advocaat. Er wordt echter benadrukt dat er op dit moment geen voornemen is om een rechterlijke procedure te beginnen.
  2. Het tweede argument dat u ons geeft, is dat wij een individuele zaak zouden behartigen. In de eerste plaats is het ons niet bekend dat er wet- en regelgeving in deze gemeente bestaat die het behartigen van individuele belangen van burgers zou verbieden. Wanneer u ons per omgaande het betreffende artikel uit de wet- en regelgeving kan toezenden, zeggen wij u toe dat wij onmiddellijk zullen stoppen met het aandacht vragen voor dit probleem. Wanneer u meent dat een dergelijke handelswijze in strijd zou kunnen wijze met de AVG of iets dergelijks willen wij u wijzen op het feit dat betrokkene zich reeds uitgebreid tot de gemeenteraad heeft gewend in een brief die op 8 december 2020 in de commissie Fysiek is behandeld. Ten tweede gaat het ons niet om de persoon maar om de zaak.
  3. U doet het voorkomen of wij vooral het individuele belang willen dienen. Niets is echter minder waar. Wij constateren dat er binnen uw College iets volkomen verziekt is. Een overheid kan en mag fouten maken (“spaanders” in de woorden van de voorzitter), maar een overheid dient die fouten te herstellen, ook als dit gepaard gaat met de nodige kosten. Wij stellen vast dat er blunders zijn begaan; wij stellen vast dat dit bestuurlijk ook is vastgesteld bij monde van dhr. Stam; tevens hebben wij kunnen vaststellen dat ditzelfde bestuur heeft toegezegd dat de fout hersteld zou worden (wat er in twee dagen ingaat, kan er ook weer uitgehaald worden, aldus dhr. Stam) en wij hebben kunnen vaststellen dat deze toezegging bevestigd is door verschillende ambtenaren. Deze stellen daarbij vast dat het weliswaar niet de goedkoopste maar wel de beste oplossing is.
  4. Tevens stellen wij vast dat er in oktober klaarblijkelijk geen belemmering was om antwoord te geven op vragen van ons en de PVV. De vervolgvragen die wij hebben gesteld, baseren wij op uw antwoorden, waarin veel onduidelijk blijft en dus om opheldering vraagt. Wel kunnen wij vaststellen dat er tot twee keer toe is geprobeerd onze vragen niet schriftelijk te beantwoorden: eerst door aan te bieden ze mondeling te beantwoorden, vervolgens door mondeling mede te delen dat er een procedure was gestart. Een mededeling die ook toen al op onjuiste waarneming berustte. Kortom de beantwoording van deze vragen alsmede de vragen die betrokkene zelf heeft gesteld wordt alleen maar meer noodzakelijk, omdat het er op lijkt alsof er iets vooral niet in de openbaarheid mag komen. Wij vragen u dan ook om uiterlijk 15 januari 2021 ons antwoord te geven op de ingediende vervolgvragen met betrekking tot de rioolkast aan de Hazelaarlaan.
  5. Mocht u niet willen voorzien in de gevraagde antwoorden, dan zullen wij niet schromen om via een motie Vreemd aan de Orde van de Dag de Raad te vragen zich uit te spreken over deze handelswijze.

 

Update 03-01-2021

Blunder op blunder in Dordtse Rioolkast-affaire

Het geduld van de PvdA, GroenLinks en VSP met het college op wanneer het gaat over de verkeerd geplaatst rioolkast aan de Hazelaarlaan in de Dordtse wijk Dubbeldam. Al twee jaar loopt de kwestie van de rioolkast en ondanks toezeggingen staat de deze kast vrijwel pal tegen het woonkamerraam van de bewoner aan de Hazelaarlaan. Het college bij monde van verantwoordelijk wethouder Sleeking reageert niet op eerder gestelde vragen van de PvdA, GL en de VSP. Ook de PVV stelde al eerder vragen over de vreemde plaats van de rioolkast en het gemaal. Aan de de Politieke stamtafel zijn de woordvoerder van Verk PvdA, Kruger GL en Stolk VSP duidelijk. Voor 15 januari verwachten zij antwoord op hun vragen en zo niet dan wordt het een agendapunt voor de gemeenteraad op 26 januari. Ook willen zij weten hoe het college kan beweren dat de bewoners er een juridische procedure gestart zijn, terwijl zij slechts op dringend advies van de gemeente een advocaat in de hand hebben genomen en geenszins van plan zijn om een het voor de rechter te brengen. Maar dit min of meer hier straks door de gemeente er toe gedwongen worden.