Dezelfde Koers maar een nieuwe blik is de titel van de begroting 2021. Hoort bij een nieuwe blik en onze nieuwe realiteit niet ook een koerswijziging. GroenLinks vindt van wel. In deze begroting wordt ingezet op bijvoorbeeld investeringen in nieuwe evenementen. Er zijn weinig concrete plannen waar het gaat om duurzaamheid en de woningbouw blijft hopeloos achter. Corona heeft ons geleerd dat tijden veranderen en dat als we hier sterker uit willen komen we mee moeten gaan in die verandering. Wij kunnen de begroting zoals nu gepresenteerd daarom niet ondersteunen. En dienen daarom  amendementen en moties in om deze koers wel te wijzigen. 

We leggen de focus van Groei naar Gezonde Groene Groei.

A4 Natuur inclusief bouwen is méér dan een nestkastje ophangen 10.png

Amendement Natuur inclusief bouwen is méér dan een nestkastje ophangen

Verworpen 19 voor 20 tegen

Stadsontwikkeling, woningbouw, en andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn de laatste decennia op ernstige wijze te koste gegaan van natuur en biodiversiteit. Het versteende Stadswerven is daar maar één van de vele voorbeelden van. Het Wantij is/was een belangrijke ecologische verbindingszone. Het Dordtse college wil nu een biodiversiteitsbeleid voeren, maar denkt daarbij alleen aan het bestrijden van dier- en plantziekten. Wij hebben voorgesteld ALLE factoren die biodiversiteit schaden in ogenschouw te nemen. Het college wil ook ‘natuurinclusief’ bouwen de standaard maken bij alle bouwprojecten, maar denk daarbij vooral aan het ophangen van nestkastjes en zo. Wij hebben voorgesteld bij locatiekeuze en vormgeving van bouwprojecten de vraag te stellen hoe het beste combinaties van bouwen en natuur mogelijk is. Beide voorstellen werden door het college en een meerderheid van de Raad afgewezen omdat ze de woningbouwambities zouden vertragen. Dat betekent dat de huidige meerderheid ONNODIGE aantasting van de natuur accepteert om maar te kunnen groeien. GroenLinks blijft zich inzetten voor een groene en gezonde groei en zoekt hiervoor bondgenoten en kiezerssteun.

 

A5a Amendement Circulaire bedrijvigheid 10.png

Amendement Circulaire bedrijvigheid

Aangenomen 27 voor 12 tegen

Op voorstel van GroenLinks heeft de Dordtse gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling vastgelegd dat bij het aantrekken van nieuwe bedrijven altijd mee moet wegen hoeveel zij aan circulaire productie bijdragen. Dat wil zeggen dat ze zo veel mogelijk met herbruikbare materialen en onderdelen werken, reparabele producten maken en zo weinig mogelijk afval hebben. Ook bestaande bedrijven worden gestimuleerd circulair te worden. Dat is heel belangrijk om het gebruik van grondstoffen te beperken (uitputting van de aarde) en om de afvalbergen kleiner te maken. Ook het college heeft met deze maatregelen ingestemd. Hiermee kan Dordrecht een wezenlijke bijdrage aan de ambitie om in 2050 ‘volledig circulair’ te zijn. Teleurstellend was wel dat de gemeente Dordrecht zelf nauwelijks meedoet. Ons voorstel om circulaire producten in te kopen tenzij dat technisch of financieel onmogelijk is, werd door Raad en College afgewezen. Er is nog een wereld te winnen. We gaan door, want er is een wereld te verliezen.

M2 help de leerling aan een stageplaats 10.png

Motie help de leerling aan een stageplaats

Aangenomen 36 voor 3 tegen

De crisis heeft een flinke impact op onze stad en op velen die er wonen, werken en/of onderwijs volgen. Voor veel jongeren in onze stad zijn het zware tijden. Veel bijbaantjes zijn weggevallen, kunnen jongeren niet meer uitgaan en de verwachting is dat er als gevolg van het afstandsonderwijs en gebrek aan stageplekken meer jongeren zonder startkwalificatie de school zullen verlaten. Deze groep jongeren, met name de kwetsbare onder hen, dreigen perspectief te verliezen.  Als GroenLinks vinden wij dat de gemeente in deze tijden van crisis zijn voorbeeldrol dient te pakken en zich extra dient in te spannen om in nauw overleg met de schoolbesturen en de werkgevers het aantal alternatieven voor stageplaatsen te vergroten.  Tijdens de begroting hebben wij dan ook de motie “Help de leerling aan een stageplaats” ingediend die is aangenomen door de raad.

M3a 30 in z’n drie 10.png

Motie 30 in z’n drie

Aangenomen 26 voor 13 tegen

In de bebouwde kom zou een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur de norm moeten zijn, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. De maatregel moet leiden tot minder verkeersdoden en een betere luchtkwaliteit. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat in dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door de maatregel. Er zijn stemmen die beweren dat er genoeg aandacht voor is. Woonerven en kleinere straten zijn al 30 kilometer. In de binnenstad geldt op veel plaatsen een 30 km limiet. GroenLinks wil dat 30km de norm wordt binnen de bebouwde kom. Behalve op wegen waar de 50 km geen extra risico met zich mee brengt. We hebben al eerder uitgeroepen dat Dordrecht meer straten moet hebben waar de focus ligt op de fiets en de voetganger en waar de auto te gast is. En zijn dan ook heel blij dat de wethouder deze motie heeft omarmt en dat we kunnen uitkijken naar een Krispijnse weg als Fietsstraat.

M4 van een kale wand naar een groene wand 10.png

Motie van een kale wand naar een groene wand

Aangenomen 28 voor 11 tegen

Bent u die kale muren ook zo zat? Muren van grote gebouwen of lelijke parkeergarages kunnen er veel beter uitzien wanneer we ze bekleden met  planten. Een groene stad is een gezonde stad en daarom stoppen we niet met plantenbakken en groenstroken op de grond, maar gaan ook de lucht in. Groene wanden of verticale tuinen zorgen voor een hogere isolatiewaarde. Zomers de warmte buiten en winters de warmte binnen. Een mooie besparing van het energie gebruik. Een plantenwand draagt u bij aan luchtzuivering. De planten van een plantenwand filteren namelijk fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Dus bedenk eens wat dit betekent bij parkeergarages. We verbinden mensen met de natuur! We kijken dan ook uit, nu de motie is aangenomen naar het vergroenen van oa het Energieplein met aan de parkeergarage een verticale tuin.

 

M18 Kleiner maar fijner 10.png

Motie Kleiner maar fijner

Aangenomen 36 voor 3 tegen

 

M21 Parken geen bouwlocatie 10.png

Motie Parken geen bouwlocatie

Aangenomen 39 voor 0 tegen

Dordrecht kent twintig parken en landgoederen. Een aantal parken zijn al lang geleden aangelegd door rijke inwoners, die alle inwoners van de stad de ruimte wilden geven om te recreëren en te ontspannen. Even weg van huis na hard werken. Een aantal parken, meer recent aangelegd door de gemeente, hebben dezelfde functie. Stukken natuur in de stad en omgeving waar we kunnen sporten, wandelen, fietsen, of gewoon van de natuur genieten. Parken met een diversiteit aan bomen en struiken, bloemen, afgewisseld met waterpartijen. Een betere en mooiere klimaatadaptatie en ecologie kun je voor een stad niet bedenken. En daarom moeten we heel zuinig op zijn.  We zijn dan ook blij dat het college de opdracht heeft gekregen komend jaar een parken visie op te stellen, waarin besloten ligt dat parken geen bouwlocaties zijn.