De komende jaren moeten er in Nederland dan ook huizen worden bijgebouwd om iedereen een thuis te geven. In totaal is het streven een groei van 10 procent van de totale woningvoorraad. Ook in onze regio is de groei van de woningbehoefte ongeveer 10%. In de huidige woonvisie gaan de gemeente Dordrecht en de Drechtsraad echter een stap verder. In de komende periode wil men in onze regio een groei laten plaatsvinden van ongeveer 25 procent.

Voor GroenLinks is dit aantal niet reëel. We zetten ons in voor voldoende huisvesting voor iedereen, maar ook voor het behoud van een groene en leefbare stad. Wij willen daarom bouwen naar behoefte, verbouwen waar mogelijk en handhaven van bestaande woningen waar dit kan. Hoeveel woningen daadwerkelijk bijgebouwd dienen te worden is niet precies te zeggen, maar het zal een  ander aantal zijn dan uit de woonvisie. 

 

GroenLinks zet in op: 

Bij nieuwbouw kiezen voor een divers woningaanbod voor meerdere doelgroepen om levendige wijken te creëren.

De Gemeente Dordrecht maakt studentenhuisvesting mogelijk in bestaande woningen. Mogelijke locaties zijn leegstaande panden in het centrum en de rivierzone.

Er wordt een locatie gezocht voor het bouwen van “tiny houses” welke bij uitstek geschikt zijn voor jonge mensen, starters en studenten.

In samenwerking met de woningcorporaties wordt een gedeelte van de goedkope woningvoorraad (tot € 410) met voorrang aan jongeren verhuurd.

De Gemeente Dordrecht maakt harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen behouden.

Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om energieneutraal te bouwen – goed voor klimaat en portemonnee - en over huurwoningen voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen, om zo te voorkomen dat er alleen nog wijken zijn voor hoge en lage inkomens.

GroenLinks wil Energieneutrale nieuwbouw zonder gasaansluitingen.

De nieuw te bouwen huizen worden zo geplaatst dat zonnepanelen de meest effectieve opbrengst genereren.

Woningen worden levensloopbestendig gebouwd  of aangepast.

Dordrecht gaat bouwen naar behoefte en ontziet daarbij het groen in en buiten de stad.