Armoede en schulden:

De economie trekt aan: GroenLinks vindt het belangrijk en noodzakelijk dat alle Dordtenaren dat merken. In Dordrecht is het percentage gezinnen dat in armoede leeft, hoger dan het landelijk gemiddelde. In de stad zorgt dit voor een tweedeling en problematiek waarbij gezinnen van de regen in de drup raken. Tijd voor verandering.

Bijverdienen in de bijstand of met een uitkering: Mensen met een bijstand of andere uitkering mogen tot het minimumloon bijverdienen zonder te worden gekort op de uitkering. Daarnaast zullen de barrières voor het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg ten tijde van een uitkering verdwijnen.

Inkomensondersteuning: Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of een laag salaris uit een baan volwaardig mee kunnen doen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Schulden en schuldsanering moet daarbij worden betrokken. GroenLinks werkt daarnaast mee aan experimenten met het basisinkomen.

Onbetaald werk is ook nuttig werk: Mensen kunnen naast het hebben van een betaalde baan, ook op andere wijze een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld door zelfgekozen vrijwilligerswerk of mantelzorg. GroenLinks wijst opgelegde werkzaamheden als tegenprestatie voor een uitkering af.

Bij- en omscholing: Het vinden van een geschikte baan is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan hierin faciliteren en stimuleren. Er wordt intensiever ingezet op om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden voor kansrijke sectoren en beroepen. Dit kan met (tijdelijk) behoud van uitkering.

Armoedebestrijding:

Een op de 10 kinderen in Dordrecht groeit op in armoede, en een op de 5 gezinnen heeft kans op problematische schulden. Voor GroenLinks zijn deze cijfers onverteerbaar. Onder deze gezinnen zijn ook mensen die veel uren werken en waar het toch niet lukt om het hoofd voldoende boven water te houden. GroenLinks zet daarom hard in op armoedebestrijding.

Maatwerk: Niet voor iedere situatie is een vooraf uitgeschreven ambtelijk format voor handen. 10% van de begroting voor sociale zaken wordt “regelvrij”; dat wil zeggen dat het gebruikt kan worden voor het oplossen van complexe problemen van bewoners die niet meteen in een ambtelijk format passen.

Basisinkomen: Om iedereen een eerlijke start te geven en een basis om vanuit door te groeien, zal GroenLinks zich inzetten voor deelname aan experimenten met het basisinkomen.

Energiearmoede: Het verduurzamen en daarmee het verlagen van de energierekening levert financiële ruimte op. De gemeente faciliteert in materialen voor het verduurzamen van woningen. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met woningbouwcoorporaties voor het verduurzamen van het huidige woning bestand.

Kinderen in Armoede: Alle leerlingen in het basis-en voortgezet onderwijs kunnen een kennismakingsprogramma volgen bij verschillende sportverenigingen. Zwemles komt weer terug op de basisschool. De gemeente draagt zorg voor de vindbaarheid van initiatieven die deelname aan sport, kuns en cultuur en andere vrijetijdsbesteding voor kinderen mogelijk maken.

Minima makelaar: De gemeente wijst een of meerdere ambtenaren aan (minima makelaars) die mensen in armoede, of mensen die hun inkomen ineens sterk zien dalen ondersteunen bij het vinden van de weg naar mogelijkheden en regelingen.

Dordtpas: De gemeente onderzoekt niet alleen de mogelijkheden van een dordtpas, maar voert deze in. De kosten van deze pas zijn inkomensafhankelijk.

Zorg en welzijn

In de zorg staat aandacht voor de mens centraal. Zijn of haar situatie, behoeften en mogelijkheden zijn leidend, de financiën volgen! Betaalbare, goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Eigen bijdragen en eigen risico moeten omlaag of weg: ziek zijn is geen eigen risico en geld mag nooit een reden zijn voor het niet opzoeken of krijgen van noodzakelijke zorg!

Procedures moeten vereenvoudigd worden: de WMO moet beter worden benut voor de financiering van voorzieningen

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt ingezet waar zinvol en mogelijk.

Mantelzorg & zorg dichtbij: De gemeente biedt zorg en ondersteuning op menselijke maat. Om dat mogelijk te maken, krijgen professionals steun en vertrouwen. We investeren in de wijkteams, bieden hen ruimte voor maatwerk en vragen alleen registraties die voor cliënten en professionals zinvol zijn. We hebben extra aandacht voor de Dordtenaren met complexe problemen die niet passen in de standaard regelgeving en financiering. We zoeken hen op en gaan in gesprek om er achter te komen hoe we hen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Lokale initiatieven stimuleren: Meer en meer organiseren Dordtenaren zorg en welzijn zelf. Deze initiatieven ondersteunen we via bijvoorbeeld onderaannemerschap of (structurele) subsidie. Waar nodig helpt de gemeente de kwaliteit van initiatieven te verbeteren.

Wijk- én mensgericht werken: We zetten in op kleine zelfsturende teams in de wijk. We stimuleren wijknetwerken. Buurthuiskamers en wijkverenigingen bieden toegang tot zorg in een vertrouwde omgeving. Dordtenaren kunnen er echter ook voor kiezen hun zorg te ontvangen vanuit een andere wijk; soms kan ‘nabijheid’ leiden tot onveiligheid en schaamte. Je postcode bepaalt niet welke hulp je krijgt.

Mantelzorg is een waardevol onderdeel van de zorg en draagt bij aan de betrokkenheid van zorgbehoevenden bij hun omgeving en omgekeerd.
Dit moet ondersteund en niet overvraagd worden.

Mantelzorgers ondersteunen: Heel veel Dordtenaren leveren mantelzorg aan familie, vrienden of buren. De gemeente steunt hen via respijthuizen, een ov-vergoeding en ondersteuning bij verhuizen. Dordtenaren die mantelzorg verlenen, betalen geen eigen bijdrage als ze gebruik maken van WMO-voorzieningen.

Cliënten meer betrekken: De gemeente betrekt cliënten meer bij de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. We faciliteren onafhankelijke cliënten- en patiëntenorganisaties. Kinderen en jongeren krijgen een stem. Zorgaanbieders gaan cliënten meer betrekken bij zorg en ondersteuning. Cliënten kunnen voor een keukentafelgesprek een beroep doen op onafhankelijke, door de gemeente gegarandeerde, ondersteuning. Bij conflicten tussen cliënten, zorgverleners en/of de gemeente is mediation beschikbaar.

Jeugdzorg

In de Jeugdzorg zijn lange wachtlijsten en slechte arbeidsomstandigheden onacceptabel en moeten zo snel mogelijk worden aangepakt.