Energie

Dordrecht is in 2040 energieneutraal (nu 12%).
We geven daarom ruimte aan ontwikkeling van windenergie en bevorderen alle andere opties. We werken nauw samen met burger initiatieven, innovatieve bedrijven en onderwijs. Gemeentelijke gebouwen worden versneld energieneutraal.

Energieneutraal in 2040: Met het Havenbedrijf Rotterdam maken wij afspraken dat Bedrijven in de haven voor 2030 energie-neutraal gaan werken, onder andere door onderling en met de gemeente afspraken te maken over warmteopslag en energie-terugwinning.

Van het gas af.
Alle bestemmingsplannen  worden herzien en die nog niet zijn vastgesteld worden getoetst op de verplichting voor alle bebouwing tot ‘gasloos’ gebruik.
In nieuwbouw worden geen gasleidingen meer aangelegd.
Het college maakt beleid om de  om- en ver-bouw tot “gasloos” te bevorderen. En stelt een Revolverend fonds "van het gas af” hiervoor in.

Meer ruimte voor windenergie: Dordrecht versnelt de groei van windenergie door ruimte te geven aan burgerinitiatieven voor windturbines, in het havengebied en voor de kust. Windmolens, onder andere naast de A16 en bij de Zeehaven. Particuliere initiatieven, zoals Drechtse Wind, steunen we enthousiast.

Restwarmte lokaal hergebruiken: Restwarmte is verspilling van energie. Die beperken we zoveel mogelijk. Restwarmte die niet vermeden kan worden gebruiken we in kleine lokale warmtenetwerken. Warmte lozen in water en lucht wordt bestreden.

Zonnecentrales langs snelwegen: Langs snelwegen worden er vangrails en geluidschermen met zonnepanelen geplaatst en de energie gebruikt voor de snelwegen.

Circulaire Economie

Circulaire economie is hard nodig om de aarde leefbaar te houden. Het levert ook kansen op. Onder andere in nieuwe banen. Onze stad biedt ruimte  aan innovatieve bedrijven en lokale initiatieven.

We stellen Bedrijfsterreinen beschikbaar aan bedrijven die werken aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld in schone scheepvaart en wind op zee.

De duurzaamheidsfabriek wordt  uitgebouwd tot dé opleiding voor de duurzame banen van de toekomst. Waarbij gewerkt kan worden aan een circulaire economie: producten worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarden. Beter gebruik en hergebruik van alle grondstoffen.

Grondstoffen: GroenLinks vindt dat Dordrecht duurzaam, gezond en schoon moet zijn. De stad is er voor de mensen. Alle Dordtenaren hebben recht op een gezonde en leefbare stad.

Afval is grondstof:
Het ingezameld afval wordt gebruikt voor recycling en compostering. De restwarmte van de verbranding van het restafval, wordt gebruikt ten behoeve van het warmtenet. GroenLinks wijst invoer van restafval van elders af.

Makkelijker afval scheiden:
Het afval wordt gescheiden in gekleurde zakken die in 1 afvalbak of ondergrondse container worden gedaan. Op deze manier kan HVC het afval effectiever na-scheiden. Voordelen hiervan zijn minder containers, minder stank, het straatbeeld wordt netter, minder vuilniswagens en minder verkeershinder. Afval scheiden wordt dan ook mogelijk voor hoogbouw en de binnenstad. Als toevoeging hierop pleit GroenLinks voor mini-milieustraten (verschillende containers voor verschillende soorten afval op 1 plek) in alle wijken.

Zwerfafval:
GroenLinks zet zich in voor een krachtige aanpak van zwerfvuil. Op iedere ondergrondse container moet een zwerfvuilklep worden aangebracht, daarnaast pleit GroenLinks voor statiegeld op petflessen en blikjes.
Het stimuleren en faciliteren van bewoners die zich inzetten voor het schoon houden van hun wijk.

Binnenvaart:
De Gemeente faciliteert de binnenvaart op de wal met voldoende ondergrondse containers voor het kunnen inleveren van hun huishoudelijk afval.

 

Gebruik van de Ruimte:

Nieuwe Dordtse Biesbosch: In de Nieuwe Dortse Biesbosch worden nieuwe activiteiten verder uitgewerkt in een plan gebaseerd op duurzaamheid met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes

De Landbouwweg: We maken af waar we mee bezig zijn. Dat betekent dat ook de aansluiting op de Rijksstraatweg wordt gerealiseerd.

Visbrug: GroenLinks kiest voor een eenvoudige verbetering aan de brug met een kleine opstapplaats voor pleziervaart. De Visbrug blijft in zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Het totale gebied wordt aangepakt. Het wegdek vernieuwd, waarbij de inrichting de auto te gast is. De kiosk krijgt een nieuw jasje maar blijft op zijn oorspronkelijke plaats staan. Op de brug en aanpalende straten wordt meer groen aangebracht, zodat de aanwezige terrassen in een mooie ontspannen omgeving zijn.

Wielwijk Parkrand: GroenLinks staat op het standpunt dat het bestemmingsplan “Wielwijk Parkrand” terug moet naar de tekentafel. Dit plan is gedateerd en vraagt om herijking. De Lucht en Geluidskwaliteit staan onder zware druk in Wielwijk door de omliggende snel- en rijkswegen. Zo min mogelijk bomen worden gekapt en de herplantplicht geldt. Met goed luisteren naar de alternatieven van de bewoners kan het bestemmingsplan naar ieders tevredenheid herschreven worden.