Stort van onverpakt asbest, 3e Merwedehaven! Hoe vaak en hoe veel?

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, CU, SGP en de VSP spreken hun zorg en verbazing uit over de verantwoordelijkheid en de rolneming van de provincie Zuid-Holland, als vergunningverlener en toezichthouder ten aanzien van de stortplaats 3e Merwedehaven.

We spreken hier over een jarenlang slepende zaak waarbij het inmiddels onmogelijk lijkt om duidelijkheid te krijgen over de exacte omvang van en de condities waaronder de afgelopen jaren onverpakt asbest is gestort op de stortplaats 3e Merwedehaven.

Bij eerdere bestudering van stortingslijsten over de periode 2002  tot aan heden is gebleken dat de dagelijks verplichte registratie van de aangeboden partijen, vaak chemisch vervuild afval, niet adequaat was en dat de codering niet eenduidig en herleidbaar was.

Verschillende codes werden gebruikt om afval van vergelijkbare samenstelling te registreren. Hierdoor kon de indruk ontstaan dat, bewust of onbewust, de aangeleverde cijfers niet overeenkwamen met de werkelijkheid.

Het NOS journaal van 29 april heeft onze zorg alleen maar doen toenemen.

Gemeld werd dat reeds tussen 2000 en 2002 frequent onverpakt asbest is gestort. Toen de NOS vroeg om informatie over de hoeveelheden van gestort asbest in die periode moest de provincie het antwoord schuldig blijven omdat "registratie over die periode maar zeer beperkt beschikbaar was", aldus de NOS.

Ook meldde de NOS dat reeds in de jaren 90 onverpakt asbest werd gestort op de 3e Merwedehaven. De reactie van de provincie baart zorgen; de gedeputeerde geeft aan dat de provincie altijd geweten heeft dat er in die periode asbesthoudend materiaal werd gestort, maar dat dit verpakt was.

Altijd geweten? Het was in die periode niet vergund, is dus illegaal, en op basis van welke informatie meent de Provincie dat het asbesthoudend materiaal verpakt werd gestort? Baggerslib met asbest in een big bag?

Het feitenonderzoek van de Provincie is tijdelijk stilgelegd, omdat inmiddels een strafrechtelijk onderzoek door het O.M. is gestart. Uiteraard moeten degenen die verantwoordelijk waren hiervoor verantwoording afleggen maar onze bewoners zijn meer geholpen met informatie over de risico's (voor de gezondheid) nu en in de toekomst.

Hierbij past communicatie, vooral actieve communicatie! Het zou de Provincie sieren als zij hierover zo spoedig mogelijk de Dordtse en Sliedrechtse bewoners volledig informeren. Van het Dordtse college verwacht wij dat zij hun zorg uitspreken richting provincie en aandringen       op snelle en volledige communicatie.

Voor meer informatie kunt u bellen met

Mary Ruisch, GroenLinks: 0614460371 Nelleke de Smoker, D66: 0655842553

zie ook http://tweedekamer.groenlinks.nl/kamervragen+over+asbest+Dordrecht+sliedrecht