Motie van treurnis en wantrouwen
Motie van treurnis en wantrouwen

Motie van treurnis tegen het Dordtse college en Motie van wantrouwen tegen wethouder Sleeking.

Op onze vraag in de commissie of het college behoorlijk heeft gehandeld en voldoende gecommuniceerd heeft richting de omwonenden over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout kunnen wij als GroenLinks volmondig zeggen NEE. 

Heeft het college hierin overwegingen gemaakt ten aanzien van te nemen stappen: vanuit het feitenrelaas blijkt : JA

Hebben de inwoners en de Raad verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken over het hele gebied nadat bekend werd dat Yulius ging verhuizen: JA (periodes)

En heeft het college toen informatie achtergehouden JA

En heeft het college , toen daar in een later stadium gevraagd werd of men niet eerder op de hoogte was vanaf het moment dat het bericht naar buiten kwam ontkennend gereageerd: JA

Had het college de zaken ten aanzien van de communicatie en mogelijk mee denken over alternatieven anders kunnen doen : JA.

Wij waarderen het dat dhr Heykoop bij de bespreking in de commissie dd. duidelijk heeft aangegeven dat het college in het proces beter had kunnen handelen. Hij spreekt zelfs over lessens learnd. Graag horen we dan ook of het hele college dezelfde mening is toegedaan.

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat er pas in 2018 richting bewoners en Raad gecommuniceerd wordt over de werkelijke gang van zaken. Opmerkelijk in deze is dat er vanaf maart 2015 t/m april ambtelijk en binnen het college wordt gesproken over de mogelijkheden van veranderingen binnen het gebied Kromhout. Op 22 april 2016 is er zelfs een collegevoorstel waarin vermeld wordt dat het Leger des Heils zelf aangegeven heeft haar dagactiviteiten te willen concentreren op het Kromhout. Dat communicatie hierover gevoelig ligt en zorgvuldig moet gebeuren. Dat de verantwoordelijkheid voor deze communicatie bij de gemeente ligt.

1. Klopt het dat wij kunnen concluderen dat het voltallige vorige college en het huidige op de hoogte was van de plannen rondom de voorgenomen verhuizing?

2. Hoe kan het zijn dat het college aangeeft dat het Leger des Heils verantwoordelijk was voor de communicatie tav de verhuizing als de gemeente eerder aangeeft zelf verantwoordelijk te zijn voor de communicatie? In mei 2016 wordt duidelijk, dat het Leger des Heils liever naar het Kromhout wil dan langer op de Dubbeldamseweg blijven omdat de nodige verbouwing van het pand te fors zou zijn voor de resterende tijd dat zij daar zouden verblijven. Omdat het nog steeds een gevoelig onderwerp is heeft men , zoals het feitenrelaas laat zien in november 2016 een werkconferentie georganiseerd met ALLE relevante partners.

 

Wie namen hieraan deel? En waarom vernemen wij nu pas van deze conferentie, waar de inhoud voor ons nog immer een blackbox is. In november 2017 geeft het Leger des Heils aan, bij de aanvraag voor subsidie 2018, dat zij definitief de Dagopvang naar het Kromhout willen hebben. Met een duidelijke motivering en onderbouwing. In december wordt er tussen College en LdH kortgesloten dat dit zeker tot de mogelijkheden moet behoren. Nog steeds wordt er niemand geïnformeerd. Op 13 februari 2018 is er een collegevergadering waarin besloten wordt Yulius bij te staan met de verhuizing en vervolgstappen te nemen met het Leger des heils. Er wordt dan explicite aandacht gevraagd voor : argument pro: doe je dit niet, dan kunnen bewoners zich bedrogen voelen. Argument contra: er is nog geen overeenstemming met het Leger. Geen overeenstemming met het Leger des Heils, maar wel duidelijke wensen en bewegingen. De bespreking tav faciliteren uitfaseren Yulius lag op de voorgrond. Vanuit de toenmalige commissie is er gevraagd naar de bewegingen van het Legers des Heils. Hierop is geen duidelijke informatie gegeven.

 

Kortom, waarom?

 

Uit het relaas blijkt dat er tal van mogelijkheden zijn geweest om zowel de omwonenden en de Raad te informeren, te betrekken bij de ontwikkelingen om samen naar goede oplossingen te komen. Vanaf 2017 is er slechts voorkeur voor 1 variant. Wij horen dan ook graag van het college, waarom er in de vorige college periode en ook de huidige is gekozen voor een soort van struisvogelpolitiek, waarbij de verwachtingen al

waren dat iig de bewoners van het Kasperspad eo. zich bedrogen zouden voelen.