Algemene beschouwingen Begroting 2019

Voorzitter, collega raadsleden, commissieleden . Voor het eerst een volledig digitale begroting. Is even zoeken, even klikken, maar uiteindelijk om je er wel. Dank voor het ondersteunende  PDF bestand. En dank voor de begeleidende presentatie

Het is een helder verhaal, overzichtelijk in de blokken en fraaie teksten. Het geheel blijft echter wat abstract en vaag. Het accent ligt in vele gevallen op kwantiteit: meer meer en meer  ipv kwaliteit.

Het ontbreekt vaak aan concrete inzet. Er wordt vooral nog steeds veel onderzocht: het woord onderzoeken komt wel 111 keer voor, terwijl het woord waar GroenLinks naar zoekt Preventie slechts 22 keer. En dan nog vaak met de betekenis om het vooral aan de voorkant goed op te lossen, ipv voorkomen     dat uiteindelijk beter is dan genezen.

Onderzoeken en voorstellen, kom op college, de handen zijn toch uit de mouwen? Aanpakken en doorpakken. Wij zeggen nog steeds: Dromen en denken hebben we gehad. Het is nu tijd voor Verandering: Durven en Doen.

Wij zullen nu met drie speerpunten komen

Uiteraard zijn er nog veel meer onderwerpen, waarvan wij iets vinden, maar die komen vast wel bij de bespreking van de begroting ter sprake. Tegelijkertijd zullen we een aantal zaken benoemen om ze kracht bij te zetten. Waar we geen motie voor maken, omdat we aannemen dat ze overgenomen worden door de wethouders. Mocht dit niet het geval zijn, zullen we alsnog moties overwegen.

Onze drie speerpunten voor nu  zijn:

• Energietransitie

• Zorg

• Kunst en Cultuur.

Ten aanzien van de energietransitie: een neutraal 2050 is overduidelijk. Als GroenLinks gaan we zelfs van 2040 uit. Zoals verwerkt in de begroting : energieloket, gasvrije wijken, duurzame energie. De handelingen zijn globaal uitgewerkt, de bijdrage van individuele handelingen aan het totale doel onduidelijk. Financieel gezien ontbreken de voordelen van de energietransitie en de kosten worden te weinig benoemd. Wel ideeen, maar geen uitvoeringsprogramma. 

GroenLinksDordrecht wil hierin een meer proactieve houding met duidelijke kernachtige uitspraken.

Wij maken ons ernstig zorgen om de financiële ruimte die we hebben voor de energietransitie. Van de 20 miljoen geven we slechts 400.000 uit voor de opgave duurzaamheid. Waarbij het onduidelijk blijft wat nu precies allemaal onder deze opgave wordt verstaan. Dit strookt ons inziens niet met de ambities die het college in woorden neerzet.  

In de begroting kunnen we niets terugvinden dat er bij de eerste 4000 woningen al rekening gehouden wordt met duurzaamheid: van het gas af, isolatie etc. Dit gebeurd pas na 2022.

Klimaatadaptatie: groen en blauw. Bij de kaderbrief hebben wij Steenbreek geadviseerd . Zou worden ingezet. Nog steeds niets over vernomen. Dienen hem nu gewoon weer in, want zorgen voor genoeg groen en blauw in de verstedelijking is nog steeds nodig. 

Groenlinks omarmt de gedachten van de extra te planten bomen in het kader van 800 jaar stad. Als kunstwerk, een tiny forest? Geweldig. Maar niet pas in 2020. Want voorzitter bomen kunnen hun preventieve werking van verkoeling en afvangen fijnstof pas doe als de kruin groot genoeg is. Dus GroenLinks zegt. Planten!!!!!!!

 

Preventie in de Zorg voorzitter. Zorg aan de voorkant. Maar wat bedoelen we daarmee? Zorgen dat de problemen klein blijven en makkelijk opgelost kunnen worden. Dat is een mooi streven. Wat een nog mooier en hogere ambitie is om Preventie te gebruiken als Voorkomen.

Zorgen dat men zingeving heeft en welbevinden. Kort gezegd , dat iedereen het op haar of zijn manier naar zijn zin heeft. Mee kan draaien in de maatschappij op welke manier dan ook.

Het college zet hier vooral in op het onderzoeken van, onderzoeken van opendeuren : 18-,18+ : dat hebben we toch al lang genoeg onderzocht?  Onderzoeken naar hulp achter de voordeur. Kom op nou. Eerst moet iedereen thuis blijven wonen (koste wat het kost) is er bezuinig op de huishoudelijke hulp en nu gaan we eerst onderzoeken wat nodig is. Ook dat weten we al lang. Gewoon de hulp en zorg geven die nodig is. En        voorzitter     wanneer iemand niet meer thuis kan wonen: eenzaam is, te veel op mantelzorgers moet leunen de mogelijkheid geven te wonen in een verzorgingshuis.

Preventie is voorkomen. Hiervoor moeten we verbinden en relaties leggen. Luisteren naar elkaar. 

Een nieuw WMO beleid wordt gemaakt. Laten we leren uit het verleden en samen met hulpvragers, professionals het samen stellen. 

Geef ze de ruimte. 

Zowel degene die om hulp vragen als ook sociaal maatschappelijke initiatieven als een Heliantus, Autisme Experience, een Voorlees Express en anderen die ervoor zorgen dat de problemen klein blijven, herkend en gekend, zodat ze een plekje in de maatschappij krijgen in plaats van aangepast naar de gemiddelde normen. Dit alles kan in het WMO beleid geregeld worden.

Hoe beschermen we onze kinderen als ze nog klein zijn. Hoe voorkomen we dat ze niet in de jeugdzorg terecht komen. 

In de begroting wordt weer gesproken over de concierge terug op de scholen. Mooi, die hadden nooit weg bezuinigd mogen worden. Dit is een stukje preventie. De oren en ogen van de school.

Vroeger kwam de wijkagent structureel in de klas om jonge kinderen voorlichting te geven over hedendaagse problematiek. Misschien kan ook hij weer terugkomen. De adoptielessen hadden niet alleen kennisoverdracht ten doel, maar beoogden ook de leerlingen te doordringen van het belang van algemeen geldende normen en waarden. Naast informatie-overdracht was dus ook attitude- en gedragsbeïnvloeding van belang. 

Kunst en Cultuur, voorzitter,

Dordrecht is een Cultuurstad. Willen wij als stad aantrekkelijk blijven voor de bewoners, maar ook een grotere aantrekkingskracht hebben op jongeren en toeristen, dan kunnen we het niet alleen van oude gebouwen en prachtige gevels hebben. Dan zal ook de actieve cultuurbeleving op orde moeten zijn. 

Ook het college gelooft er weer in na een dwaling (mogelijk door de recessie en bezuinigingen) van 2014 tot heden. In die periode zijn vele culturele budgetten verdwenen of vervallen. 

 GroenLinks is dan ook zeer verheugd te lezen dat het oude Dordtse Cultuur beleid herijkt wordt. Laten we dit dan ook op de nieuwe manier doen.

In het eerste kwartaal van 2019 gesprekstafels met alle belanghebbenden.

 

Zodat we met elkaar kunnen zien wat de wensen en behoeftes zijn om zo tot een goed en breed gedragen cultuurbeleid te komen. 

Mogelijk kan hieruit voor de toekomst  een platform voor cultuur uit voortkomen, zodat preventief een nieuw cultuur beleid jaarlijks dan wel iig op tijd kunnen evalueren. 

 

Voorzitter volgens dhr. Sleeking, was er geen behoefte aan uitbreiding van betaalbare ateliers Als ik u nu zeg, en waarschijnlijk bent u daarvan volledig op de hoogte, dat er meer dan 50 initiatieven in het (Tijdelijk) onderkomen van het belastingkantoor aanwezig zijn, dan lijkt mij dat we een atelier beleid maar meteen mee moeten nemen.

 

Ten aanzien van de evenementen is er behalve beleid ook een strenge wet en regelgeving. Deze is nog steeds voorzien van rigide regels en niet toegesneden op de initiatiefnemers. Wij willen hiervoor maatwerk en dienen daarvoor dan ook samen met de VVD een motie in om het voornemen van deze regels te dereguleren vaart te geven.

 

Als laatste voorzitter geven wij nog wat beleidswensen mee in het kader van Preventie hiervoor zullen wij geen moties indien, maar zullen zeker mee vorm geven :

• Uitbreiden van Vuurwerkvrije zones

• Het instellen van een dichtersgilde.

• Meer publiekelijke activiteiten in kader van Regenboogakkoord

• En als laatste het implementeren van voldoende openbare toiletten. Dat prima aansluit bij het te plaatsen openbaar toilet bij de spartelvijver. Hiervoor zullen wij ons initiatief voorstel Als de Nood hoog is op de agenda van de commissie gaan zetten. Die vast wordt aangevuld met een Raads Informatie Brief vanuit het college.

 

Voorzitter, ik sluit af met de 1 - 10 - 100 regel. Hij komt uit de bouw, maar geldt op veel meer terreinen, zo ook preventie. Als je kosten maakt voor preventie, kost dat factor 1, wil je gaandeweg een ingezet traject corrigeren dan zijn de kosten al 10 maal zo hoog, factor 10 dus. En achteraf gemaakte fouten herstellen kost weer 10 maal zoveel, factor 100. 

Laten we niet de fout maken door gebrek aan daadkracht en durf de kans op inzet van die factor 1 laten lopen en later geconfronteerd worden met onontkoombare uitgaven die 100 keer zo hoog zullen zijn.