Begroting 2020
Begroting 2020

Begroting 2020, scherp op (welke) koers

Scherp op koers.
En dat zijn we als we naar de begroting kijken. Zoals al gezegd , een mooie cijfermatige vertaling van de kader nota.
Scherp op koers. Zijn we dit dan ook of lijkt het maar zo.

 

Wethouder Burgraaf noemde het voor de nabije toekomst scherp aan de wind varen. Omdat er stevige keuzes gemaakt moeten worden
De druk op het sociale domein neemt na 2021 toe. De kosten gaan stijgen. Waarbij ons gemeente bestuur nog  steeds redelijk conservatief is. Als GroenLinks zijn we van mening dat als we niets doen de kosten inderdaad de pan uit gaan reizen.
Beter om nu , nu we voldoende inkomsten hebben door oa. extra Rijks bijdragen , deze te besteden aan innovatieve methodieken en organisatieprocessen; ombuigingen treffen zodat we in de toekomst niet  dramatisch hoeven te bezuinigen.
Immers de dividend inkomsten Eneco gaan wegvallen. De energietransities kunnen nog wel eens voor problemen gaan zorgen. En dan hebben we het nog niet over het stikstof probleem en de bodemverontreiniging, die voor aardig stijgende kosten kunnen leiden.

Bij de kadernota hebben wij het vooral gehad over het wonen en hiervoor bouwen, de energietransitie en kunst en cultuur. Daar willen wij ook nu onze aandacht op vestigen. 
Ten aanzien van de Energietransitie hebben we een beweging in gezet ten aanzien van aanpakken en doorpakken. 
Ons initiatiefvoorstel : De weg naar een energieneutraal Dordrecht is immers aangenomen. De energie Transitie gaat ons allemaal aan en het gaat mensen raken.
Er moet daarom voldoende handel perspectief komen waar de overheid bij kan faciliteren en het betaalbaar kan houden. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn: wel gas, geen gas, isoleren van een huis. Hoe ga ik dat allemaal doen en wat kost dit allemaal,
Het zal een gezamenlijke opgave worden vanuit Gemeente, Provincie en Waterschap. We verwachten dan ook veel positieve resultaten van de Regionale Energie Strategie.

Wij missen hierbij nog wel aandacht voor duurzame mobiliteit. Daarom dienen we samen met D66 en SP een amendement in.

Een ander centraal aspect van duurzaamheidsbeleid is de overgang naar een circulaire economie. Ook dit vinden wij onderbelicht naar voren komen. Daarom ook hier een amendement samen met SP en D66 waarin doelstelling 2 (creëren van banen) mede nadrukkelijk op de circulaire economie wordt gericht.

 

Ten slotte is ook het behoud en herstellen van natuur en biodiversiteit essentieel voor duurzaamheid. We hebben alleen een toekomst als we leven in en met de natuur en daar alle zorg voor hebben.  Een amendement, opnieuw met D66 en SP, beoogt deze doelstelling, om niet te zeggen randvoorwaarde, nadrukkelijk in de begroting op te nemen. Natuurinclusief bouwen is daarbij een essentieel onderdeel. 

GroenLinks is in dit kader blij dat de rechter uiteindelijk de inwoners van Dordrecht in het gelijk heeft gesteld en dat de bomen bij Schaerweijde niet gekapt mogen worden. 
Kom op College hier zijn toch geen rechtszaken voor nodig: Kappen met Kappen en ga uit van behoud ten zij het echt niet anders kan. Wij luisteren naar de inwoners toch?
Zo kunnen de Moerascyres , het kleine bos achter Leen Bakker en de bomen op de landtong bij Stadwerven behouden blijven.
Scherp op koers?
In de begroting wordt met trots gesproken over het aantal banen dat gerealiseerd wordt in onze stad. Voorzitter, een deel van deze werknemers zal ook in Dordrecht gaan, of in ieder geval willen gaan wonen.  Ergens is het idee ontstaan dat het groeien van de stad gepaard moet gaan met hoge inkomens alsof juist de hardwerkende potentiele Dordtenaar niet kan bijdragen aan een gedegen groei. 
Mensen wonen graag waar zij werken dus lijkt het voorzien in de woningbehoefte van juist deze werknemers slimmer, socialer, logischer en minder risicovol dan het huidige wensdenken. Mensen die hier werken aan de stad binden is vele malen makkelijker en wat GroenLinks betreft wenselijker, dan mensen binden aan de stad die hier alleen naar toe zijn gekomen omdat ze hier goedkoper een grote villa kunnen kopen dan in Rotterdam. 
Voorzitter ik zie iedereen denken, laten we deze discussie niet weer overnieuw gaan doen en ik sluit me daarbij aan. Maar na bovenstaande toelichting kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat wij toch proberen de visie bij te schaven en dienen daarom het amendement 25%. 
Ik wil het college nog wijzen op de tekst in de begroting op pagina 91 onder het kopje “we wijzen lokaties aan voor het terugbouwen van sociale huurwoningen”. 
de laatste zin is “Bij alle gebiedsontwikkelingen bezien we de mogelijkheden voor sociale woningbouw, om het totaal van de sociale woningvoorraad op minimaal 10% houden” 
Ons inziens zou hier  met de huidige afspraken en kaders moeten staan: “om 10%  van de 4000 te bouwen woningen, te bouwen in de sociale huur”. 
Ik hoop dat het hier om een tekst foutje gaat en dat de wethouder ons kan toezeggen dit aan te passen. 

Scherp op koers,
Ouderen zijn een kwetsbare doelgroep en zoals bekend neemt de omvang van de groep met de vergrijzing elk jaar toe.  Zij lopen dan ook een verhoogde kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld babbeltrucs, woningoverval en ouderenmishandeling. De kwetsbare positie waarin ouderen verkeren vraagt dan ook om extra aandacht. Het is van groot belang dat inwoners zich veilig en op hun gemak voelen. 
 
Daarom hebben wij samen met de VSP de motie veilig oud worden ingediend waarin wij het college vragen om in samenwerking met, ouderenbonden, de politie en veilig thuis preventiebijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen te organiseren om ouderen voor te lichten hoe ze de eigen veiligheid en weerbaarheid kunnen vergroten. 
  
Scherp op koers. 
Kom ik bij mijn laatste aandachtspunt voorzitter
Kunst en Cultuur
De historische mijlpalen van de stad vormen nu de rode draad in activiteiten, culturele programma’s en evenementen.  
Als we cultuur voor iedereen toegankelijk willen maken is budget noodzakelijk om initiatieven mogelijk te maken. Exacte invulling gebeurt na consultatie van de stad over het nieuw te vormen cultuurbeleid, waarvan we verwachten dat het gereed is in het eerste kwartaal van 2020.
Bij dit programma vinden we de schamele 50.000 investeren erg mager afsteken bij de reserveringen van alle evenementen die nu nog op de rol staan.
Vanaf 2014  zijn vele culturele budgetten verdwenen of vervallen. Daar kunnen we nu weer aan tegemoet komen. 
Willen we aan de hierboven beschreven ambities voldoen dan is het ons inziens nodig dat we een cultureel platvorm als de eerdere Culturele Raad, in ere herstellen. 
Een meer transparant gremium dat de wensen en ideeën van inwoners (zowel professioneel als amateurs ) beter kan ondersteunen. 
Het meer en beter vorm geven van een CBK. Dat nu is opgegaan bij het Dordrechts museum en nu weinig transparant is naar degene die broodnodige ondersteuning nodig hebben ten aanzien van het vinden van de juiste atelier ruimtes. Van het ondersteunen bij het aangaan van projecten.
Daarom dienen we met D66 een amendement in om meer evenwicht in de begroting te krijgen tav cultuur en cultuur educatie. Uiteraard is het niet ondenkbaar om vanuit dit budget ook nog een feestje te financieren, mits dat in onze ogen een meer blijvend karakter heeft voor alle inwoners van Dordrecht.

Scherp op koers.
Investeren in de toekomst nu het kan.